1. Kan jag välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård på till exempel min studieort?

För din specialiserade sjukvård ansvarar i allmänhet sjukvårdsdistriktet för din hemkommun, där det finns ett universitetssjukhus eller centralsjukhus och andra sjukhus. Om du vill kan du även välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård var som helst i Finland. FPA ersätter resekostnaderna till närmaste undersöknings- eller vårdenhet.

  1. Hur ofta kan jag välja vårdenhet för specialiserad sjukvård?

Inom den specialiserade sjukvården överförs vårdansvaret enbart i fråga om den sjukdom eller det vårdbehov som har angetts i remissen. Om du behöver tjänster inom den specialiserade sjukvården flera gånger under ett och samma år kan du göra ett separat val av vårdenhet varje gång och även byta vårdenhet.

  1. Valet av sjukhus ska dock alltid göras i samförstånd med läkaren. Vad innebär detta?

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter ska vården och behandlingen ges i samförstånd med patienten, till exempel vid valet av vårdenhet inom den specialiserade sjukvården. Den behandlande läkaren eller tandläkaren fastställer ditt vårdbehov och fattar beslut om att skriva en remiss. Du har alltid rätt att välja vid vilket sjukhus du vill bli klient. Den remitterande läkaren bedömer även vilken nivå av vård du behöver. Du kan alltså inte välja ett universitets centralsjukhus som vårdenhet om din sjukdom inte kräver vård på den nivån. Om du vägrar att genomgå den behandling som läkaren ordinerar ska du vårdas på något annat sätt som är medicinskt godtagbart.

  1. Kan jag som patient välja att få tjänster inom den specialiserade sjukvården på ett universitetssjukhus? Vilken är då läkarens roll?

Som patient har du rätt att välja ett universitetssjukhus i stället för ett centralsjukhus. Läkarens roll är att fungera som din rådgivare i frågor som gäller valet, till exempel informera om den aktuella vården eller behandlingen finns på det sjukhus du har valt och hur tillgången till vård är där, det vill säga hur kösituationen ser ut på vårdenheten. Valet av vårdplats bestäms dock i första hand av patientens rätt att välja, om det är realistiskt att genomföra vården på den vårdenhet som patienten önskar. Man kan alltså inte kategoriskt utesluta ett universitets centralsjukhus från dina valmöjligheter, om vård som motsvarar arten av din sjukdom ges där. Ett universitetssjukhus fungerar även som en vårdenhet på centralsjukhusnivå för befolkningen inom det egna sjukvårdsdistriktet. Att universitetssjukhuset enligt nivåstruktureringen ansvarar för den specialiserade sjukvården på specialnivå vid vissa sjukdomar är en annan sak.

  1. Kan jag även välja ett privatsjukhus?

Du kan alltid bli klient också vid ett privatsjukhus. Då ansvarar du själv för dina vårdkostnader, som du kan få ersättning för enligt sjukförsäkringssystemet.

  1. Jag är missnöjd med den sjukhusvård jag har fått och skulle vilja byta vårdenhet mitt under en vårdperiod. Kan jag få en remiss till ett annat sjukhus på grund av detta?

Vårdansvaret inom den specialiserade sjukvården överförs enbart i fråga om den sjukdom eller det vårdbehov som har angetts i remissen. När en vårdperiod fortfarande pågår finns det varken orsak eller grund att remittera patienten till ett annat sjukhus. Det rekommenderas att den läkare inom den specialiserade sjukvården som har vårdansvaret ytterst omsorgsfullt utreder orsakerna till patientens önskemål och ser till att faktorerna som ligger till grund för det eventuella missnöjet rättas till. Önskan om att byta vårdenhet kan dock även ha praktiska orsaker, som är oberoende av vårdens medicinska kvalitet eller bemötandet, och då rekommenderas det att man genomför den lösning som är mest ändamålsenlig med tanke på vården av patienten.