Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet.

Patientsäkerhet är

  • vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska,
  • de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för att förebygga och förhindra risker och farliga situationer,
  • förebyggande av mänskliga misstag (fler än hälften av alla olycksfall kan förhindras),
  • gemensamt lärande utan skuldbeläggning,
  • något som angår både dig som patient och alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som behandlar patienter.

Om du anser att ett tillbud eller en farlig händelse har inträffat vid vårdenheten, ska du ta upp detta med en skötare eller en läkare. Genom att utreda ärendet snabbt kan missförstånd avfärdas.

Till patientsäkerhet hör trygg vård, trygg läkemedelsbehandling och trygg medicinsk utrustning. Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska ha ett system för rapportering om och uppföljning av farliga situationer som inträffar inom vården. Verksamhetsenheterna ska också upprätta en plan för patientsäkerheten, där man fastställer ansvariga personer och enhetsledningens ansvar för förutsättningarna och resurserna för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som håller hög kvalitet och tillgodoser patientsäkerheten.