Du kan anmäla om bytet av hälsostation med denna blankett. Fyll i dina uppgifter, skriv ut blanketten och underteckna den. Skicka blanketten både till den nuvarande och till den nya hälsovårdscentralen. Närmare instruktioner finns nedanför blanketten. Du kan också göra en annan typ av skriftlig anmälan, om den innehåller all nödvändig information. Observera att man ska fylla i en egen blankett för varje familjemedlem.

Anmälan om byte av hälsostation

Personuppgifter
  • Fyll i detta fält

  • Fyll i detta fält

  • Fyll i detta fält

  • Fyll i detta fält

  • Fyll i detta fält

  • Fyll i detta fält

  • Fyll i detta fält

Kommun eller samkommun och hälsostation med vårdansvar
Om du vill, kan du ange orsaken till att du byter hälsostation
  • Läs anvisningarna och kryssa i detta fält

Bästa klient
Du kan välja vilken hälsovårdscentral och hälsostation du vill använda. Du kan välja en vårdgivare var som helst i hela Finland. Du kan endast välja en hälsovårdscentral och hälsostation i taget.

Bytet av hälsostation ska meddelas skriftligt både till den nuvarande och till den nya hälsovårdscentralen. Lämna denna blankett till registratorskontoret i den kommun eller till den hälsovårdscentral som du vill byta till. Lämna också en kopia av denna anmälan till din nuvarande hälsovårdscentral. Vårdansvaret överförs till den valda hälsostationen senast inom tre veckor från det att anmälan har kommit in.

Anmälan gäller endast en person. Därför ska man fylla i en egen blankett för varje familjemedlem.

Bytet gäller samtliga icke-brådskande tjänster vid hälsovårdscentralen, till exempel läkar-, skötar- och tandläkarmottagningarna, fysioterapi samt hjälpmedelstjänsterna och utdelningen av vårdartiklar. Bytet gäller även kortvarig vård på hälsovårdscentralens bäddavdelning. Bytet gäller inte skol- och studerandehälsovård, långvarig anstaltsvård eller hemsjukvård.

Anmälan är bindande och giltig tillsvidare. Du kan byta hälsostation på nytt tidigast när ett år har gått sedan ditt senaste byte. Om du flyttar och din hemkommun ändras, tillämpas inte denna tidsgräns på ett år.

Samtycke gällande utlämnande av patientuppgifter
Du kan ge ditt samtycke till utlämnande av patientuppgifter eller förbjuda utlämnande av patientuppgifter vid hälso- och sjukvårdens verksamhetsställen. Samtycke eller förbud kan även meddelas via internet i tjänsten Mina Kanta om hälso- och sjukvårdens verksamhetsställe använder Patientdataarkivet. På utlämnande av patientuppgifter tillämpas lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).