Hälsostation

Var och en har en egen hälsostation i sin hemkommun. Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsostation du vill använda. Du kan välja din vårdenhet för icke-brådskande vård bland hälsostationerna i din hemkommun och hela landet.


För att byta hälsostation ska du göra en skriftlig anmälan både till din nuvarande och till din kommande hälsostation. Du kan byta hälsostation tidigast ett år efter ditt senaste val. Ansvaret för din vård övergår till den nya hälsostationen senast tre veckor efter att din anmälan tagits emot.

Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Din hälsostation tillhandahåller dig alla tjänster inom primärvården, till exempel läkar- och sjuksköterskemottagning, rådgivningsbyråns tjänster, tandvård samt rehabiliteringstjänster.

Om du regelbundet eller en längre tid bor eller vistas utanför din hemkommun till exempel på grund av arbete, studier, fritidsintressen eller för att en anhörig eller närstående bor på den andra orten, kan du även få vård i din boendekommun. Din vård ska i detta fall basera sig på en vårdplan som upprättats vid hälsostationen i din hemkommun. Hälsostationen med vårdansvaret ändras emellertid inte, eftersom ditt val av vårdenhet för icke-brådskande vård i detta fall endast gäller hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt vårdplanen. Du ska anmäla även detta vårdenhetsval skriftligt.

Kommunerna i Finland erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster på mycket olika sätt till sina invånare. Du ska därför ta reda på tjänsteutbudet i din hemkommun och vid din hälsostation. En del kommuner vill erbjuda sina klienter inom primärvården en större valfrihet än vad som stadgas i hälso- och sjukvårdslagen, till exempel möjlighet att byta hälsostation fler än en gång om året. Det är också möjligt att man väljer tandvård och tjänsterna vid rådgivningsbyrån separat.

För vårdartiklar och för utdelningen av dessa svarar alltid den vårdenhet som svarar för din vård. Om du blir klient vid en hälsovårdscentral i en annan kommun, får du i fortsättningen nödvändiga vårdartiklar därifrån. Med vårdartiklar avses till exempel utrustning som används för diabetesvård.

Byte av hälsostation

Innan du byter hälsostation ska du ta reda på hur och var tjänsterna vid hälsostationen i praktiken ordnas. När du byter hälsostation väljer du på samma gång alla tjänsterna inom primärvården, bland annat barn- och mödrarådgivning, tandvård, mentalvårdstjänster, servicen för missbrukare samt kortvarig vård på hälsostationens bäddavdelning.

Vårdenheten för skolhälsovård, studenthälsovård eller långvarig anstaltsvård kan du inte välja själv. Du kan inte heller välja att din hemsjukvård ska ordnas någon annanstans än i din hemkommun.

Du kan byta hälsostation högst en gång om året. Om kommunen vill kan den ändå erbjuda en större valfrihet för klienterna inom hälso- och sjukvården än vad som stadgas i lagen. Om denna möjlighet finns ska klienterna ges information om det.

Ansvaret för din vård övergår till den nya hälsostationen senast tre veckor efter att din anmälan tagits emot.

Mer information om lokala hälso- och sjukvårdstjänster och blanketten för byte av hälsostation hittar du på kommunens webbplats eller på din hälsostation.