Du kan ansöka om förhandstillstånd om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Du ska alltid ansöka om förhandstillstånd hos myndigheterna i ditt bosättningsland, även om någon annan än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader. Förhandstillståndet beviljas med blankett S2. Andra förhandstillstånd fungerar inte i Finland.

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till den finska staten. FPA ersätter vårdkostnaderna till den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och fakturerar tillståndbeviljaren för kostnaderna.

I förhandstillståndet kan man ange förutom uppgifter om kund och vårdgivare även exakta uppgifter om till exempel tidpunkt för vården och den vård eller vårdåtgärd vars kostnader som betalas på basis av förhandstillståndet. Om ditt bosättningsland har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i Finland betalar du samma klientavgift för vården som personer bosatta i Finland.

Tillståndet beviljas med blankett S2 och det kan endast användas inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Andra förhandstillstånd än blanketten S2 fungerar inte inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Lämna förhandstillståndet till vårdgivaren.

Om du har fått vård enligt förhandstillståndet (blankett S2) inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan du ansöka om ersättning hos FPA. FPA ersätter kostnaderna på basis av sjukförsäkringslagen på samma grundval som för de som är sjukförsäkrande i Finland.

Förhandstillstånd ska beviljas om vården inte kan ordnas i bosättningslandet

Enligt EU:s lagstiftning ska en patient beviljas förhandstillstånd för vård i ett annat medlemsland om

  • vården som patienten behöver hör till hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i patientens bosättningsland

och

  • vården inte kan ordnas i patentens bosättningsland inom en medicinskt motiverad tid med tanke på patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.

Förhandstillstånd beviljas således inte för vård som inte ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i patientens bosättningsland eller om vården kan ordnas i bosättningslandet inom en medicinskt motiverad tid.

Förhandstillstånd kan även beviljas på basis av prövning, trots att förutsättningarna för beviljade av tillståndet inte uppfylls, till exempel på grund av språkliga eller kulturella orsaker.