Du måste själv klargöra vårdmöjligheterna samt vårdens väntetider och kostnader från den instans som ger vården. Vid behov kan du rådfråga kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

För vård inom specialiserad sjukvård krävs remiss. En remiss som skrivits i ett annat EU-land kan godkännas om man på basis av den kan bedöma patientens vårdbehov. Remissen ska vara skriven på svenska, finska eller engelska. Skicka remissen till den hälsovårdsenhet där du önskar få vård.

Använda hälso- och sjukvårdstjänster i Finland

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Finland är skyldiga att ta emot personer från andra EU-länder på samma grunder som invånare i Finland. Detta innebär att vårdbehovet avgörs på samma sätt och tidsfristerna för att få vård är desamma som för dem som är bosatta i Finland.

Detta gäller dock inte personer från EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein), Schweiz eller personer som bor utanför EU och som söker vård. Serviceproducenter inom hälso- och sjukvård kan dock erbjuda tjänster även till personer från dessa länder om de har ledig vårdkapacitet.

Personer från utlandet kan inte söka följande tjänster

  • långvarig institutionsvård
  • organtransplantationer,
  • vaccineringar enligt det nationella vaccinationsprogrammet
  • företagshälsovård
  • skol- och studerandehälsovård.

I regel står du själv för vårdkostnaderna om du planerar vård i Finland

Om du planerar vård i Finland står du i princip själv för de kostnader som uppkommer från vården. Du ansvarar också själv för att ordna tolk och översätta dokument samt för de kostnader som uppstår i samband med detta. Du kan behöva betala vårdkostnaderna i förskott. Beloppet kan vara högst de uppskattade vårdkostnaderna.

Om du inte själv vill betala vårdkostnaderna kan du i ditt bosättningsland ansöka om förhandstillstånd för vård i Finland enligt EU:s förordning 883/2004. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse på basis av vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till landet som ger vården.

Om du har rätt till vård enligt EU:s förordning 883/2004 eller ett internationellt avtal betalar du samma klientavgift för vården som personer bosatta i Finland. Med detta avses till exempel en person som är pensionstagare i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och för vars vårdkostnader Finland ansvarar för eller en i ett annat EU-land sjukförsäkrad person som insjuknar akut under en tillfällig vistelse i Finland.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan begränsa mottagandet av vårdsökande patienter från andra länder

En kommun eller en samkommun kan under en viss tid begränsa mottagningen hos en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården av personer från andra EU-länder och som söker vård i Finland, om begränsningen är nödvändig för att trygga hälso- och sjukvårdstjänster för kommunens invånare. I praktiken kan det vara fråga om situationer då väntetiderna för att kommunens invånare ska få vård har överskridits. Begränsningen kan gälla högst 12 månader åt gången.

Beslutet om att en begränsning införs ska meddelas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket och kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård vid FPA.

I Finland finns för närvarande inga gällande beslut om begränsningar i mottagning för vård.

Vårdenheter i Finland

  • Offentliga sjukhus som erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården, jourhavande sjukhus, förlossningssjukhus och -enheter och enheter för sällsynta sjukdomar.
  • Information om de offentliga tjänsterna inom primärvården finns på kommunernas webbplatser, till exempel www.hel.fi (Helsingfors) eller www.turku.fi (Åbo).
  • Du kan söka information om serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården i programmet FinlandCare.
  • Mer information ges även av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård per e-post (yhteyspiste(at)kela.fi).