I patienthandlingarna antecknar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård i Finland de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet, planeringen, genomförandet och uppföljningen av vården.

  • Varje utförd tjänst antecknas i patienthandlingarna.
  • Anteckningarna i patienthandlingarna, remissen och sammanfattningen som rör vården ska göras inom fem dygn från det att tjänsten avslutades.
  • Patienthandlingarna lagras i allmänhet tolv år efter att patienten har avlidit.

Patienthandlingarna lagras i Patientdataarkivet

I Finland är patienthandlingarna i elektroniskt format. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård lagrar patienthandlingarna i Patientdataarkivet som upprätthålls av FPA. Arkivet utökas gradvis till att omfatta alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. I Kanta.fi-tjänsten finns information om de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvård som redan nu lagrar patientuppgifterna i Patientdataarkivet.

Patientuppgifter för patienter bosatta utomlands registreras och lagras i Patientdataarkivet på samma sätt som patientuppgifterna för dem som är bosatta i Finland.

Du har rätt att få dina patientuppgifter från vårdgivaren.

Du kan även se dina patientuppgifter på Mina Kanta-sidor. I tjänsten kan du också ställa in om du samtycker till eller förbjuder att dina patientuppgifter används vid olika enheter inom hälso- och sjukvården samt lagra ett vårdtestamente och/eller din inställning till organdonation. För att kunna använda tjänsten måste du ha en finländsks personbeteckning.

Patientuppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter i patienthandlingarna är sekretessbelagda. Den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som lagrat patientuppgifterna får titta på uppgifterna utan samtycke från patienten om denne har en vårdrelation med patienten. Dina patientuppgifter kan överlämnas med ditt samtycke även till en annan aktör inom hälso- och sjukvård för att trygga din fortsatta vård.

Se till att få dina patientuppgifter överförda

Om du söker dig till vård i Finland ska du ta reda på vilka patienthandlingarna vårdgivaren behöver och på vilket språk handlingarna ska vara (finska, svenska eller engelska). Se till att handlingarna översätts och skickas till den enhet som ger vården.

Nödvändiga patienthandlingar kan vara till exempel remiss och patientjournal i vilka det framgår uppgifter om din sjukdom samt den vård som du fått och de åtgärder som gjorts. Vårdgivaren kan även behöva svar från olika provtagningar, till exempel laboratoriesvar, utlåtanden från röntgenundersökningar och röntgenbilder.

Efter vårdperioden får du en vårdsammanfattning på finska eller svenska, med uppgifter om din sjukdom, vården som getts och ordinationer angående den fortsatta vården. Om den fortsatta vården sker utomlands, ska du se till att få dokumenten översatta och att informationen överförs till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. Du kan även diskutera med vårdgivaren om möjligheten att få vårdsammanfattningen eller ett annat dokument som sammanfattar din vård på ett annat språk, till exempel engelska.