Hur du intygar din rätt till vård i Finland

Om du inte bor stadigvarande i Finland måste du visa upp ett intyg över rätt till vårdförmåner när du använder tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget över rätt till vårdförmåner är ett dokument med vilket du påvisar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Brådskande vård ges till alla, även utan intyg över rätt till vårdförmåner.


Det finns olika slags intyg över rätt till vårdförmåner och de används på olika sätt. Visa upp intyget över rätt till vårdförmåner när du kommer till vårdenheten. Intyget ska vara giltigt då vården ges.

Akut insjuknande

Om du insjuknar akut under en tillfällig vistelse i Finland (till exempel under en semesterresa) eller behöver vård på grund av en kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du påvisa din rätt till vård med

  • det europeiska sjukvårdskortet (EHIC)
  • ett provisoriskt intyg över det europeiska sjukvårdskortet
  • pass eller identitetshandling om du bor i ett annat nordiskt land
  • pass som utfärdats av Förenade kungariket eller Australien. Om du kommer från Australien ska det ur passet framgå obegränsad rätt att bo i Australien.
  • ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som utfärdats av FPA.

Om du bor i ett annat nordiskt land, Förenade kungariket eller Australien, måste din stadigvarande bostadsadress vara i ifrågavarande land för att du ska få vård mot samma klientavgift som de som är bosatta i Finland. Uppge din adress till vårdgivaren.

Att uppsöka vården

Du kan söka vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland om du bor i ett annat EU-land. Förutsättningen är att något EU-land ansvarar för dina vårdkostnader. Du kan söka dig till den privata hälso- och sjukvården oberoende av var du bor eller är sjukförsäkrad.

Om du planerar vård i Finland står du i allmänhet själv för de kostnader som uppkommer från vården. Du behöver inte betala vårdkostnaderna själv om ditt bosättningsland har beviljat dig ett förhandstillstånd för vården (blankett S2). På förhandstillståndet definieras i allmänhet förutom vårdgivaren även tillstånds giltighetstid och den vård vars kostnader tillståndet täcker.

Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

Du kan få vård inom den offentliga hälso- och sjukvården även med intyget över rätt till vårdförmåner i Finland som utfärdas av FPA.

Genom intyget över rätt till vårdförmåner i Finland fastställs omfattningen av den vård som du har rätt till inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland samt om du har rätt till sjukvårdsersättningar från FPA. Med intyget bekräftas även klientavgiftens belopp som faktureras och möjligheten att ansöka om ersättningar från staten för vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan få intyget om du till exempel arbetar men inte bor i Finland. Intyget är kostnadsfritt.

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner ska du i första hand själv försöka skaffa ett intyg över rätt till vårdförmåner eller ett intyg som ersätter det från din sjukförsäkringsinstitution eller den myndighet som ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller har tappat bort det, kan du be om ett intyg som ersätter kortet från din sjukförsäkringsinstitution.

Vid behov kan du be FPA hjälpa dig med att få ett intyg över rätt till vårdförmåner från det andra landet. Även vårdgivaren kan be om intyget.

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner eller inte kan skaffa intyget, fakturerar vårdgivaren dig i allmänhet för de faktiska vårdkostnaderna.