I Finland sker uppföljningen av graviditeten på rådgivningsbyråerna, som ingår i kommunernas primärvård. Även privata serviceproducenter kan erbjuda tjänster i anslutning till uppföljning av graviditeten.

Du har alltid rätt till rådgivningsbyråernas tjänster och förlossningsvård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna om du har en hemkommun i Finland. Om du inte har en hemkommun i Finland, kan FPA i vissa situationer styrka din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården med ett separat intyg över rätt till vårdförmåner.

Du får behövlig vård vid graviditet och förlossning inom den offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukvårdskortet under en tillfällig vistelse i Finland.

  • Läkaren bedömer hurdan vård du behöver med hänsyn till varaktigheten av din vistelse i Finland.
  • Du får vård mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet för vårdgivaren. Förutsättningen är att du inte har planerat att föda i Finland.

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land, kan du fritt söka dig till Finland för att föda. Du ansvarar du själv för kostnaderna som uppstår i samband med förlossningen, om din avsikt med vistelsen i Finland är att få förlossningsvård. Du får vård på samma sätt som de som är bosatta i Finland. Du kan ansöka om ersättningar i efterhand från den sjukförsäkringsinstitution som ansvarar för dina vårdkostnader. Sjukförsäkringsinstitutionen ersätter kostnaderna enligt det egna landets lagstiftning.

Om du kommer från ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz och föder i Finland, ansvarar du i allmänhet själv för vårdkostnaderna. Kostnaderna för förlossningsvård kan även debiteras från patientens privata försäkring.

  • Du har alltid rätt att få brådskande förlossningsvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oberoende av ditt bosättningsland eller medborgarskap.
  • Den offentliga hälso- och sjukvården kan dock erbjuda tjänster även till personer från dessa länder om de har ledig vårdkapacitet.

I Finland har förlossningarna koncentrerats till sjukhusen

I Finland har förlossningarna koncentrerats till sjukhusen. För att ett sjukhus ska kunna erbjuda förlossningstjänster måste det ha cirka 1 000 förlossningar per år samt möjlighet till akut kejsarsnitt och intensifierad övervakning av fostret och modern.

Du kan kontakta rådgivningsbyråerna och sjukhusen direkt om du vill ha information om tillgången till vård och vårdpriser. Kontaktuppgifter till förlossningssjukhusen finns på dessa sidor.