Om du efter vård i Finland får fortsatt vård utomlands, ska du lämna patienthandlingarna som rör din vård till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. I Finland är patienthandlingarna i allmänhet på finska eller svenska. Låt vid behov översätta handlingarna till andra språk.

Den fortsatta vården kan innefatta till exempel rehabilitering, efterkontroller eller laboratorieprover eller andra medicinska uppföljningar.

Om den fortsatta vården sker utomlands ges den i enlighet med det vårdgivande landets vårdpraxis och lagstiftning.

Medicinskt nödvändig vård i Finland

Du får nödvändig fortsatt vård på samma sätt som de som är bosatta i Finland om du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland med det europeiska sjukvårdskortet. Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som bosatta i Finland om du visar upp det europeiska sjukvårdskortet för vårdgivaren.

För kostnader inom den privata hälso- och sjukvården kan du i efterhand söka ersättning från FPA med blankett SV 127 inom sex månader från betalningen eller från din sjukförsäkringsinstitution.

Om du planerar vård i Finland står du själv även för kostnaderna för den fortsatta vården

Om du har kommit till Finland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster och ditt bosättningsland inte har beviljat dig ett förhandstillstånd (blankett S2), ansvarar du i allmänhet själv även för kostnaderna för den fortsatta vården. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna i efterhand från din sjukförsäkringsinstitution.

Om du har beviljats ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård i Finland, får du fortsatt vård mot samma klientavgift som de som är bosatta i Finland.

Vårdkomplikationer

En vårdkomplikation kan innebära att patienten behöver mer krävande vård än vad som planerats från början. Han eller hon kan behöva vårdas till exempel på en intensivvårdsavdelning eller genomgå upprepade operationer. Komplikationer kan förlänga vårdtiden och öka vårdkostnaderna.

En vårdkomplikation kan innebära att planerad vård ändras till brådskande vård, då du får vård med det europeiska sjukvårdskortet på samma sätt och mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland.