Finländska diplomater och ämbetsmän som arbetar utomlands

Personer som arbetar i finländska delegationer utomlands är antingen utsända arbetstagare från Finland eller lokalt anställd personal. Diplomatiska representanter hör alltid till utsänd personal.

 • Utrikesministeriet beslutar om vem som ska höra till den utsända personalen.
 • Diplomater visar sin ställning med ett diplomatpass.
 • Även andra personer än personer med diplomatstatus kan höra till den utsända personalen.

Personens hemkommun kvarstår i Finland om han eller hon arbetar för en finländsk diplomatisk eller motsvarande delegation eller som utsänd konsul och är finländsk medborgare. Även personens familjemedlemmar har kvar sin hemkommun i Finland. Som kommuninvånare har de rätt till all nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Diplomater och andra ämbetsmän eller personer som behandlas som sådana, som är statsanställda eller arbetar inom ett annat finländskt offentligt organ i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Israel, omfattas av Finlands lagstiftning om social trygghet utan tidsbegränsning. Arbetsgivare är då staten, kommunen, landskapet Åland, kyrkan eller Finlands Bank. Som statsanställda i Finland betraktas personal vid statliga byråer och verk. Dessa personer har rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånarna, även om de inte har hemkommun i Finland. FPA utfärdar dessa personer vid behov ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket de kan påvisa rätten till vård.

Utländska diplomater som arbetar i Finland

Personer som arbetar vid utländska delegationer i Finland är på grundval av sina arbetsuppgifter antingen utsända arbetstagare eller lokalt anställda i Finland. Om det råder tvekan kring personens ställning , kan myndigheten kontrollera saken vid kansliet för utrikesministeriets protokollavdelning.

 • Diplomater från EU- och EES-länder eller Schweiz eller Australien har rätt att under sin vistelse i Finland använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot samma klientavgift som kommuninvånarna.
 • Personen kan även få sjukvårdsersättningar från FPA.
 • FPA utfärdar dessa personer vid behov ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket de kan påvisa rätten till vård.
 • Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning från FPA för personens vårdkostnader.

Personer från andra länder än EU-/EES-länder eller Schweiz eller Australien och som arbetar vid utländska delegationer eller annan utländsk personal har rätt att få endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personen ansvarar själv för vårdkostnaderna. Även försäkringsbolaget eller någon en annan instans, till exempel den utländska delegationen, kan ersätta kostnaderna.

Anställda vid internationella organisationer i Finland

Rätten för personal vid internationella organisationer att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården är avhängig av avtal mellan Finland och organisationen. I regel ordnar internationella organisationer själva hälsovården och sjukförsäkringen för sina utländska arbetstagare. Om personen som arbetar vid en internationell organisation har hemkommun i Finland, har han eller hon rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga kommuninvånare i Finland.

 • Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) är en byrå underställd Europeiska unionen med verksamhet i Helsingfors. Byrån ordnar den sociala tryggheten enligt anställningsvillkoren för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Eftersom de anställda och deras familjemedlemmar omfattas av gemenskapens egna sociala trygghetssystem, hamnar de i huvudsak utanför det finländska sociala trygghetssystemet. Byrån säkerställer sjukförsäkring och hälso- och sjukvårdstjänster för sin personal och har ingått separata avtal om ordnandet av vården med den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland. I andra situationer än de som anges i avtalet, har personalen vid kemikaliemyndigheten rätt endast till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Personen står själv för kostnaderna.
 • Utländska arbetstagare vid Helsingforskonventionen (HELCOM), Nordiska investeringsbanken (NIB), Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Nordiska utvecklingsfonden (NDF) har rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården samt att få sjukvårdsersättningar från FPA. FPA utfärdar vid behov ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland till utländska arbetstagare för att kunna påvisa rätten till vårdförmåner.

Missionärer och biståndsarbetare

Finländska missionärer eller biståndsarbetare som åker utomlands har i allmänhet kvar sin hemkommun i Finland. Om hemkommunen kvarstår i Finland kan personen använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånarna.

Om personen inte har hemkommun i Finland och arbetar i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz, har han eller hon i allmänhet endast rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personen ansvarar själv för kostnaderna för brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du arbetar som missionär eller biståndsarbetare i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz, kan du fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland för fem år, även om du inte har hemkommun i Finland. Förutsättningen är i allmänhet att personen före utsändningen utomlands har omfattats av den sociala tryggheten i Finland. Då kan personen få sjukvårdsersättningar från FPA och använda FPA-kortet.

Utländska värnpliktiga i Finland

I nationell lagstiftning finns separata bestämmelser om hälso- och sjukvård för personer som utför värnplikt i Finland. Det saknar betydelse från vilket land den värnpliktige kommer från till Finland.

 • Försvarsmakten ordnar hälso- och sjukvård för de personer för vars hälsovård den ansvarar.
 • Sjukvård ges då sjukdom, skada eller fel har uppstått, konstaterats eller försämrats under tjänstgöringen, eller då det är fråga om en vårdkrävande sjukdom som konstateras i början av tjänstgöringen och som inte har varit ett hinder för antagningen till den.
 • Tjänsterna är kostnadsfria för värnpliktiga.

Försvarsmakten kan skaffa tjänsterna från offentliga eller privata serviceproducenter enligt separat överenskommelse. Om ingen separat överenskommelse har gjorts med en serviceproducent inom den offentliga hälso- och sjukvården, fastställs försvarsmaktens ersättning till sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralen i enlighet med kostnaderna för produktionen av tjänsten.

En person som kommer för att utföra värnplikt i Finland från ett EU-/EES-land eller Schweiz, har enligt EU-lagstiftningen rätt till nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, även om han eller hon inte har hemkommun i Finland.

Fångar och frihetsberövade personer

Rannsakningsfångar och personer som avtjänar fängelsestraff

Staten ansvarar för alla hälso- och sjukvårdskostnader för rannsakningsfångar och personer som avtjänar fängelsestraff oberoende av personens hemkommun eller hemland. Förutsättningen är att undersökningen eller vården som ges utanför fängelset har ordinerats eller godkänts av läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten. En fånge har rätt att med tillstånd av läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten på egen bekostnad få läkemedel, undersökningar och annan hälso- och sjukvård i fängelset.

Rannsakningsfånge, arresterad eller gripen person i förvar hos polisen

Staten betalar klientavgifterna inom den offentliga hälso- och sjukvården för en rannsakningsfånge, arresterad eller gripen person i förvar hos polisen. Betalningen förutsätter att polisen har ordnat läkare och att denne har konstaterat att tjänsterna är nödvändiga.

Om personen har hemkommun i Finland, har han eller hon rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga kommuninvånare i Finland. Hälso- och sjukvården för en frihetsberövad person ordnas av den kommun eller samkommun i vars enhet det är ändamålsenligt att ordna vården.

Hemkommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för vårdkostnaderna, med undantag av klientavgifterna. Om personen inte har hemkommun i Finland, betalar staten hans eller hennes vårdkostnader fullt ut.

Staten ordnar med bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Den frihetsberövades hemkommun betalar läkemedlen för behandling av smittsamma sjukdomar, som är kostnadsfria för patienten.

Person med vårdpåföljd

Med vårdpåföljd avses psykiatrisk sjukhusvård som ordinerats till en person som inte dömts till straff, oberoende av hans eller hennes vilja. Personens hemkommun ansvarar för vårdkostnaderna.

Om det är fråga om ett internationellt verkställande av vårdpåföljden, avtalar Finland och ifrågavarande stat separat om kostnadsansvaret för verkställandet. Justitieministeriet sköter kontakterna med myndigheterna i den främmande staten i anslutning till ett internationellt verkställande av vårdpåföljder.

Om det verkställande landet ansvarar för kostnaderna och verkställandet av vårdpåföljden har överförts till Finland, ansvarar den finska staten för personens sjukvårdskostnader till dess att förutsättningarna för vård oberoende av personens vilja har klargjorts i enlighet med mentalvårdslagen. Därefter ansvarar personens hemkommun för vårdkostnaderna. Om personen som ordinerats vård inte har hemkommun i Finland, ansvarar staten för vårdkostnaderna.