Skol- och studerandehälsovården omfattar

 • hälsokontroller
 • hälso- och sjukvårdstjänster
 • sjukvårdstjänster inom primärvården.

Den kommun där läroanstalten har sin verksamhet ordnar tjänster inom skol- och studerandehälsovården för alla skolelever i grundskolan och gymnasiet samt för studerande på andra stadiets yrkesutbildning och fackhögskolor.

 • Skolhälsovården ordnas i allmänhet i skolans utrymmen.
 • Studerandehälsovården ordnas i allmänhet i läroanstaltens utrymmen eller vid ett annat särskilt utsett verksamhetsställe.

Hälso- och sjukvård för högskolestuderande

Studerandehälsovården för studerande vid vetenskaps- och konsthögskolor samt universitet ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger grundexamen och har betalat medlemsavgiften till studentkåren.

Om du bor utomlands och kommer till Finland för att studera eller forska är du i regel inte sjukförsäkrad i Finland, eftersom studier i allmänhet betraktas som tillfällig vistelse i Finland. En person som kommer till Finland för att studera eller forska omfattas därigenom i allmänhet av den sociala tryggheten i ursprungslandet. Alternativt kan den studerande även teckna en privat sjukförsäkring.

Om magistraten registrerar en hemkommun åt dig i Finland, kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då får du tjänsterna mot kommuninvånarens klientavgift.

Om omständigheterna förändras under din vistelse i Finland så att din vistelse varar över ett år, blir permanent eller om du börjar arbeta i Finland,

Studerande

Om du kommer till Finland som studerande eller forskare från ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Québec i Kanada, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och ersättning från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.

 • Om du kommer till Finland för att studera från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • under kortare tid än ett år, visar du din rätt till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukvårdskortet
  • under mer än ett år, registrerar du hos FPA blankett E 106 eller S1 som utfärdats av ditt bosättningsland.
 • Om du kommer till Finland som studerande eller forskare från Québec i Kanada, registrerar du hos FPA intyg SF/Q4 som sjukförsäkringsinstitutionen i Québec har utfärdat. FPA utfärdar dig därefter ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Med intyget visar du din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Om du kommer till Finland för att studera från ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz eller Québec i Kanada, måste du ha en privat försäkring som täcker kostnaderna för hälso- och sjukvård och läkemedelsbehandlingar. En giltig försäkring är en förutsättning för att få uppehållstillstånd. Inom den offentliga hälso- och sjukvården får du brådskande vård, vars kostnader du själv står för. Försäkringen kan också täcka kostnaderna.

Forskningsarbete eller konstnärligt arbete med stöd av stipendium

En forskare eller konstnär med stipendium blir i allmänhet inte sjukförsäkrad i Finland eftersom vistelsen betraktas som tillfällig.

Om du kommer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och vistas i Finland

 • under kortare tid än ett år, visar du din rätt till medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet
 • under mer än ett år, registrerar du hos FPA blankett E 106 eller S1 som ditt bosättningsland utfärdat.

Om du kommer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz till Finland för att utföra forskningsarbete, konstnärligt arbete eller fortsatta studier enligt den finländska lagen om pension för lantbruksföretagare med stipendium under minst fyra månader, ansöker du om sjukförsäkring via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y 77.

 • Studier eller forskning med stöd av ett utländsk stipendium berättigar i allmänhet inte till det finländska sjukförsäkringssystemet.
 • Mer information om pensionsskyddet för forskare och konstnärer med stipendium ges av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Om du har ett forskarstipendiat från Québec i Kanada, registrerar du hos FPA blankett SF/Q4 som utfärdats i Québec.

Praktikanter

Om du kommer till Finland för att praktisera från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

 • under kortare tid än ett år, får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet
 • under mer än ett år, registrerar du hos FPA blankett E 106 eller S1 som utfärdats av ditt bosättningsland.

Om du kommer till Finland för att praktisera i anslutning till studier på andra stadiet eller högskola från Québec i Kanada, registrerar du hos FPA blankett SF/Q4. Du får blanketten hos myndigheten i ditt bosättningsland.