Flyktingar och asylsökande

Personen har rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården efter att magistraten har registrerat en hemkommun åt personen. Detta förutsätter att personen har fått permanent uppehållstillstånd. Detta beviljas till de personer som kommer till Finland som kvotflyktingar och på grundval av internationellt skydd eller offer för människohandel. Mottagningscentralerna svarar för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande.


En flyktings rätt till hälso- och sjukvårdstjänster

Myndigheterna anvisar en hemkommun i Finland åt en person som fått flyktingsstatus. Då en hemkommun har beviljats har flyktingen rätt att för samma klientavgift som kommuninvånarna använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga bosatta i Finland. Flyktingen kan även flytta direkt till önskad kommun då han eller hon har fått permanent uppehållstillstånd.

En flykting som fått uppehållstillstånd blir sjukförsäkrad i Finland och får ett FPA-kort. Flyktingen har rätt att få sjukvårdsersättningar från FPA.

Torterade flyktingar och asylsökande har möjlighet att få vård vid Rehabiliteringscentret för tortyroffer i Helsingfors och vid Rehabiliteringsservicen för personer som utsatts för tortyr i Uleåborg.

Hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande

Hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande ordnas av mottagningscentralerna, som upprätthålls av staten, kommunerna och Finlands Röda Kors (FRK). För ordnandet av tjänsterna svarar den mottagningscentral i vars klientregister personen är registrerad. På mottagningscentralerna arbetar i allmänhet en hälsovårdare. Dessutom köper mottagningscentralen hälso- och sjukvårdstjänster från den privata sektorn, kommunen eller samkommunen.

Om en utlänning som fått mottagningstjänster inte beviljas uppehållstillstånd eller om hans eller hennes tillfälliga skydd upphör, rätten till mottagningstjänster slutar inom en viss tid.

FPA:s socialförsäkringsförmåner

Under behandlingen av asylansökan har personen inte rätt till FPA:s förmåner.

Den asylsökande kan få FPA:s förmåner först då han eller hon har beviljats uppehållstillstånd och anses bo varaktigt i Finland.

Personer som fått uppehållstillstånd har rätt till samma förmåner från FPA och annan social trygghet som övriga som är bosatta varaktigt i Finland. Då får personen bland annat ett FPA-kort och ett europeiskt sjukvårdskort.