Din rätt till vård i Finland

Du har alltid rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oavsett av vilket land du har kommit från eller varför du är i Finland. Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du kan även ha rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården om du arbetar eller studerar i Finland.


Din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården grundar sig i allmänhet på om du har en hemkommun i Finland. Magistraten registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet.

Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun och du betalar samma klientavgift som kommuninvånarna. Om du inte har en hemkommun i Finland kan du i allmänhet inte få någon annan vård än brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. FPA kan i vissa situationer separat styrka din rätt att få även icke-brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, även om du inte har en hemkommun i Finland.

Din rätt att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller få sjukvårdsersättningar från FPA påverkas av bland annat följande faktorer

  • om du bor stadigvarande i Finland
  • i vilket land du är sjukförsäkrad
  • skälet till varför du är i Finland
  • om du har blivit akut sjuk under en tillfällig vistelse i Finland eller om du har planerat vård i Finland.

Rätten att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och att i efterhand få ersättning för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården grundar sig på Finlands nationella lagstiftning, EU-lagstiftningen eller internationella överenskommelser om social trygghet.

I Finland ges vården alltid i enlighet med landets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem. Läkaren eller tandläkaren bedömer ditt vårdbehov och beslutar om vården.

Alla kan använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland

Alla kan använda tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Din rätt att få sjukvårdsersättningar från FPA för vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården grundar sig i allmänhet på om du är sjukförsäkrad i Finland.

Om du är sjukförsäkrad i Finland får du ett FPA-kort. Du kan få sjukvårdsersättningar som direktersättning. Om du inte är sjukförsäkrad i Finland kan du i allmänhet inte få sjukvårdsersättningar. FPA kan i vissa situationer separat styrka din rätt att få sjukvårdsersättningar även om du inte är sjukförsäkrad i Finland.

När kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland?

Vårdens omfattning Grunden till rätten Intyg över rätt till vårdförmåner Beakta särskilt
Brådskande vård Läkarens bedömning av behovet av brådskande vård Brådskande vård ges alltid till alla oberoende av medborgarskap eller andra faktorer
Medicinskt nödvändig vård Läkarens bedömning av behovet av medicinskt nödvändig vård Det europeiska sjukvårdskortet eller ett provisoriskt intyg I bedömningen av vårdbehovet beaktas längden på kundens vistelse i Finland
Alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i boendekommunen Du har en hemkommun i Finland Identitetshandling och bostadsadress Magistraten registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet
Alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i vistelsekommunen Du har kommit från ett EU-/EES-land eller Schweiz och är arbetspensionsförsäkrad i Finland FPA:s intyg över rätt till vårdförmåner i Finland Pensionsskyddscentralen ger information om arbetspensionsförsäkringen
Alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i boende- eller vistelsekommunen Du har kommit från ett EU-/EES-land eller Schweiz och du har rätt till vård i Finland på basis av EU:s förordning om social trygghet eller internationella överenskommelser om social trygghet FPA:s intyg över rätt till vårdförmåner i Finland FPA ger information och beslutar om rätten till vård
Alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården Du har uttryckligen planerat vård eller planerat att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från ett annat EU-land Endast i ett annat EU-land bosatta personer som planerar vård kan bli patienter inom den offentliga hälso- och sjukvården