Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

FPA ersätter kostnaderna för läkemedel som köpts utomlands. En förutsättning för ersättning är att läkemedlet är ersättningsgillt i Finland.


Du kan få ersättning för läkemedel som du har köpt utomlands om

  • du blir akut sjuk utomlands
  • du söker vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz
  • du köper läkemedel i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

En förutsättning för ersättning är att du har en hemkommun i Finland eller att du är sjukförsäkrad i Finland. Läkemedelskostnader som uppstått utomlands kan även ersättas för personer som inte bor i Finland men som till följd av sitt arbete är sjukförsäkrade här. En person som bor i ett annat EU-land, men är familjemedlem till en person som arbetar i Finland, kan också vara berättigad till ersättningar.

Ersättning kan fås för läkemedel som har förskrivits av en läkare

För att få ersättning krävs att läkemedlet har skaffats med recept. Läkemedlet ska dessutom motsvara ett läkemedel som är ersättningsgillt i Finland. Huruvida läkemedelspreparat motsvarar varandra bedöms utifrån läkemedelsformen, läkemedelssubstansen och styrkan.

Ersättningsbeloppet påverkas av priset på och förpackningsstorleken för läkemedlet som köpts utomlands samt förpackningsstorleken för och priset eller referenspriset på motsvarande läkemedel som godkänts som ersättningsgillt i Finland.

  • Om motsvarande läkemedel hör till referensprissystemet för läkemedel i Finland är ersättningsgrunden läkemedlets inköpspris eller högst det fastställda referenspriset för det aktuella läkemedlet i Finland.
  • Om motsvarande läkemedel inte hör till referensprissystemet för läkemedel i Finland är ersättningsgrunden läkemedlets inköpspris eller högst det fastställda priset på läkemedlet i Finland.
  • Om ingen ersättning betalas för läkemedlet eller läkemedelssubstansen vid inköp i Finland betalas heller ingen ersättning för motsvarande läkemedel som köpts utomlands.

Specialersättning kan även betalas för läkemedel som köpts utomlands om du har beviljats specialersättningsrätt och om motsvarande läkemedelspreparat har godkänts för specialersättning i Finland.

Läkemedel som skaffats på internet eller per post från utlandet ersätts inte av sjukförsäkringen.

Läkemedel som köpts i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Om du får medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz under en tillfällig vistelse där borde du även få läkemedel med det europeiska sjukvårdskortet på samma sätt som personer som bor i landet. Om du själv betalar kostnaderna för läkemedlen kan du ansöka om ersättning från FPA eller det aktuella landets sjukförsäkringsinrättning.

Om du ansöker om ersättning för läkemedelsinköpen från FPA i efterhand kan du som ersättningsgrund välja antingen den finländska lagstiftningen eller ersättning enligt lagstiftningen i landet där du fick vård.

  • Om du väljer lagstiftningen i landet där du fick vård som ersättningsgrund gör FPA en förfrågan om ersättningsbeloppet i det aktuella landet.
  • Om du väljer ersättning enligt den finländska lagstiftningen ersätts läkemedlen du har köpt på apoteket enligt sjukförsäkringslagen. Läkemedel som till exempel har getts på sjukhuset i samband med vården ersätts inte separat, utan anses utgöra en del av vårdkostnaderna.

Om du har sökt dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för vård utan ett förhandstillstånd som beviljats av FPA (E 112 eller S2) måste du själv betala vård- och läkemedelskostnaderna till deras fulla belopp. Du kan i efterhand få ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA för dessa kostnader. I praktiken kan ersättningen du beviljas högst uppgå till samma belopp som ersättningen för motsvarande läkemedel i Finland.

Om FPA har beviljat dig förhandstillstånd (blankett E 112 eller S2) för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz behöver du i allmänhet inte själv betala kostnaderna för läkemedelsbehandlingen i anslutning till vården.

  • Om du dock betalar både vård- och läkemedelskostnaderna själv ersätter FPA kostnaderna till högst det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.
  • Om du har beviljats förhandstillstånd och enbart har betalat läkemedelskostnaderna själv betalas ersättning enligt sjukförsäkringslagen på samma sätt som om du hade köpt motsvarande läkemedel i ett apotek i Finland.

Läkemedel som köpts i andra länder

FPA ersätter läkemedelskostnader som uppstått utanför EU- och EES-länderna samt Schweiz enbart om du har insjuknat plötsligt eller om du har behövt vård på grund av en kronisk sjukdom eller graviditet eller förlossning.

Läkemedelskostnaderna ersätts inte om du har rest till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz enkom för att söka vård.

Ansökan om ersättning

Man kan ansöka om ersättning från FPA för läkemedelskostnader som uppstått utomlands med blankett SV 128. Ansökan ska lämnas in inom sex månader från det att kostnaderna uppkommit.

Som bilaga till ansökan behövs kopior av betalningskvittona och recepten samt en utredning av vården eller behandlingen. Bilagorna kan även lämnas in via FPA:s e-tjänst.