Läkemedels­behandling i Finland

Läkemedelsbehandling är en del av patientvården och verksamheten inom hälso- och sjukvården. I Finland kan läkemedel ordineras av en läkare och under vissa förutsättningar av en sjukskötare, som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats begränsad rätt att ordinera läkemedel.


Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården deltar i läkemedelsbehandling enligt utbildning och erfarenhet. Varje yrkesutbildad person ansvarar själv för den läkemedelsbehandling han eller hon genomför.

  • Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, till exempel sjukskötare, får till följd av sin utbildning omfattande förutsättningar att genomföra läkemedelsbehandling. Det förutsätts dock att de även har ett separat tillstånd som är specifikt för verksamhetsstället när det är fråga om krävande läkemedelsbehandling, till exempel läkemedel som ska ges intravenöst eller blodtransfusion.
  • Legitimerade yrkesutbildade personer, till exempel närvårdare, kan utan separat tillstånd distribuera och ge läkemedel till en patient, när det är fråga om läkemedel som ges den så kallade naturliga vägen, exempelvis tabletter samt ögon- och örondroppar. De kan få ett tillstånd som är specifikt för verksamhetsstället och som ger dem rätt att ge läkemedel till exempel som injektion.

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården ansvarar för att deras anställda deltar i läkemedelsbehandling enligt kompetens.

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, till exempel en hälsovårdscentral eller en sjukhusavdelning, ska ha en plan för läkemedelsbehandling, på vilken den läkemedelsbehandling som genomförs vid enheten bygger. I planen fastställs hur läkemedelsbehandling genomförs och följs upp på enheten samt ansvarsfördelningen mellan dem som deltar i läkemedelsbehandlingen.

Kommuner och sjukvårdsdistrikt skaffar de läkemedel som används vid sjukhus och andra vårdinrättningar genom att konkurrensutsätta leverantörerna enligt upphandlingslagen.

Läkemedelsbehandlingens kostnader för patienten

Läkemedel som ges på sjukhus och andra vårdinrättningar är en del av din vård och ingår i klientavgiften. Kostnaderna för dem faktureras inte separat om du bor i Finland eller om du har rätt att få vård med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal om social trygghet.

Om du blir tvungen att själv betala de faktiska kostnaderna för vården beaktas även läkemedelskostnaderna. Du ansvarar själv för de faktiska kostnaderna för vården till exempel om du kommer till Finland för att söka vård.

Patienten ska själv köpa de läkemedel som används inom öppenvården från apoteket. FPA ersätter kostnaderna för läkemedel som används inom öppenvården för personer som bor i Finland och är sjukförsäkrade. Du kan även få ersättning för läkemedelskostnader från FPA om du har rätt till vård i Finland med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal.

Fimea följer upp läkemedelssäkerheten och läkemedlens biverkningar

I Finland övervakas läkemedelssäkerheten och läkemedlens biverkningar av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, dit läkare och apotek anmäler konstaterade biverkningar. Om du har fått skadliga biverkningar av ett läkemedel kan du även själv göra en anmälan till Fimea.