Expediering av utländska recept i Finland

Du kan köpa läkemedel i Finland med ett recept som skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland. EU-länderna ska ömsesidigt erkänna recept som skrivits ut i ett annat medlemsland.


Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information:

  • patientens efternamn, förnamn och födelsedatum
  • datumet för utfärdandet av receptet
  • uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med internationellt riktnummer), arbetsadress (även land) och underskrift
  • uppgifter om läkemedlet: läkemedel med namnet på det verksamma ämnet, läkemedelsform, mängd, styrka och doseringsanvisningar.

Det ömsesidiga erkännandet av recept gäller inte läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat, med andra ord kan dessa inte köpas med ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Recept som utfärdats i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz expedieras inte på finländska apotek.

Om du tänker köpa ett läkemedel i ett annat medlemsland ska receptet innehålla namnet på läkemedlets verksamma ämne. Receptet kan skrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det finns motiverad anledning att använda handelsnamnet. Användningen av handelsnamnet ska motiveras i receptet.

Olika receptblanketter används i EU-länderna

I EU-länderna används olika receptblanketter. Receptens utseende har inte standardiserats. En del länder, men inte alla, har infört en separat blankett för läkemedel som kommer att köpas utomlands. Ett recept som har utfärdats av ett annat EU-land ska, oberoende av blankettens utseende, expedieras av ett apotek om det innehåller den ovannämnda informationen.

Ett apotek kan vägra att expediera ett recept om det finns skäl att misstänka dess äkthet

Ett apotek kan vägra att expediera ett recept om det finns skäl att misstänka dess äkthet

Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som utfärdats i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om det finns skäl att misstänka receptets äkthet. Apoteket kan vid behov kontrollera huruvida personen som har ordinerat läkemedlet har rätt att skriva ut recept via kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har olika rättigheter att ordinera läkemedel i de europeiska länderna. I flera länder kan till exempel sjukskötare ordinera vissa läkemedel. Ett recept ska expedieras i Finland om personen har haft rätt att ordinera läkemedlet i det land där receptet har utfärdats.

Det ömsesidiga erkännandet av recept gäller bara EU-länder, vilket innebär att EES-länderna och Schweiz inte är skyldiga att expediera recept som utfärdats i Finland eller andra EU-länder. I Finland expedieras dock även recept som utfärdats i EES-länderna och Schweiz.