Användning av utländska recept i Finland

Du kan köpa läkemedel i Finland med ett recept som förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland. Man kan inte köpa läkemedel i Finland med ett recept som förskrivits i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.


Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information:

• patientens efternamn, förnamn och födelsedatum
• datumet för utfärdandet av receptet
• uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med internationellt riktnummer), arbetsadress (även land) och underskrift
• uppgifter om läkemedlet: läkemedel med namnet på det verksamma ämnet, läkemedelsform, mängd, styrka och doseringsanvisningar.

Läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat kan inte köpas med ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Om du behöver denna typ av läkemedel när du vistas i Finland, måste du be om ett recept av en läkare som är verksam i Finland.

Om du tänker köpa ett läkemedel i ett annat medlemsland ska receptet innehålla namnet på läkemedlets verksamma ämne. Receptet kan skrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det finns motiverad anledning att använda handelsnamnet. Användningen av handelsnamnet ska motiveras i receptet.

I EU-länderna används olika receptblanketter. Receptens utseende har inte förenhetligats. En del länder, men inte alla, har infört en separat blankett för läkemedel som kommer att köpas utomlands. Ett recept som har utfärdats av ett annat EU-land ska, oberoende av blankettens utseende, expedieras av ett apotek om det innehåller den ovannämnda informationen.

Utredning av utländska recepts riktighet

Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som utfärdats i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om det finns skäl att misstänka receptets äkthet. Apoteket kan vid behov via kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera huruvida personen som har ordinerat läkemedlet har rätt att förskriva läkemedel. Kontrollen kan ta några dagar, eftersom systemet inte fungerar i realtid.

Olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har olika rättigheter att ordinera läkemedel i de europeiska länderna. I flera länder kan till exempel sjukskötare ordinera vissa läkemedel. Ett recept ska expedieras i Finland om personen har haft rätt att ordinera läkemedlet i det land där receptet har utfärdats.