Recept för inköp av läkemedel utomlands

EU-länderna måste godkänna recept som har utfärdats i de andra medlemsländerna. Om du har för avsikt att skaffa läkemedel i ett annat EU-land kan du be din läkare om ett recept för inköp av läkemedel utomlands.


Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land ska kunna expedieras i finländska apotek, och finländska recept ska kunna expedieras i andra EU-länder. Det ömsesidiga erkännande av europeiska recept som bygger på EU:s patientdirektiv gäller enbart EU-länder. EES-länder och Schweiz kan expediera recept som skrivits ut i EU-länder, men de har ingen skyldighet att göra det.

Om du vill köpa receptbelagda läkemedel någon annanstans än i ett annat EU-land behöver du i allmänhet ett recept som har utfärdats av en yrkesutbildad person inom den lokala hälso- och sjukvården.

Man kan inte köpa läkemedel i Finland med ett recept som skrivits ut i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.

I receptet anges det verksamma ämnets namn

Du kan köpa läkemedel i ett annat EU-land med ett recept för inköp av läkemedel utomlands som har utfärdats i Finland. När avsikten är att köpa läkemedlet i ett annat medlemsland anges namnet på läkemedlets verksamma ämne i receptet. Handelsnamnet på läkemedlet kan anges om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det av medicinska skäl är motiverat att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet i receptet. Receptet finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska.

För receptet gäller dessutom följande principer:

  • Det ömsesidiga erkännandet av recept gäller inte läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat. Läkemedel av detta slag kan alltså inte köpas utomlands med ett recept som skrivits ut i Finland.
  • Receptets giltighetstid bestäms utifrån lagstiftningen i det land där läkemedlet köps. I Finland är ett recept i allmänhet giltigt i två år.
  • Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land, om det misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt.

Myndigheterna i EU-länder kan utbyta information om rätten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att ordinera läkemedel, till exempel vid misstanke om att ett recept inte är äkta. Om ett apotek fattar misstankar beträffande äktheten hos ett recept som skrivits ut i ett annat EU-land, kan det be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård att utreda om personen som har skrivit ut receptet har rätt att ordinera läkemedel.

Recepten ser olika ut i EU-länderna

I EU-lagstiftningen fastställs endast vilken information ett recept ska innehålla för att kunna expedieras i ett annat medlemsland. Inom EU-området används alltså ingen enhetlig receptblankett, utan receptblanketterna som används i de olika länderna ser olika ut.

Eftersom det inte finns några elektroniska system för recepthantering mellan EU-länderna används pappersblanketter när läkemedlen köps i ett annat EU-land. I Finland används ett separat elektroniskt recept för läkemedel som köps utomlands. I stället för en patientanvisning skriver läkaren ut ett pappersrecept för inköp av läkemedel utomlands.

Läkemedelspriser utomlands

Du kan kontrollera läkemedelspriserna utomlands till exempel på webbplatserna för apotek i det aktuella landet eller hos landets kontaktpunkt.