Inköp av läkemedel utomlands

Om du har för avsikt att skaffa läkemedel i ett annat EU- eller EES-land ska du be din läkare om ett recept för inköp av läkemedel utomlands. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel utanför EU- och EES-länderna, behöver du i allmänhet ett recept som har utfärdats av en yrkesutbildad person inom den lokala hälso- och sjukvården.


Recept för inköp av läkemedel utomlands förskrivs med namnet på det verksamma ämnet. Receptet kan förskrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det av medicinska skäl är motiverat att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet på receptet. Receptet finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska.

För receptet gäller dessutom följande principer:

  • Läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat kan inte köpas utomlands med ett recept som utfärdats i Finland.
  • Receptets giltighetstid bestäms utifrån lagstiftningen i det land där läkemedlet köps. I Finland är ett recept i allmänhet giltigt i två år.
  • Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land, om det misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt.

Myndigheterna i EU-länder kan utbyta information om rätten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att ordinera läkemedel, till exempel vid misstanke om att ett recept inte är äkta. Om ett apotek fattar misstankar beträffande äktheten hos ett recept som förskrivits i ett annat EU-land, kan det be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård att utreda om personen som har förskrivit receptet har rätt att ordinera läkemedel.

Recepten ser olika ut i EU-länderna

Inom EU-området används ingen enhetlig receptblankett, utan blanketterna som används i de olika länderna ser olika ut.

Elektroniska system för hantering av recept mellan EU-länderna är under uppbyggnad. För närvarande använder man ännu en pappersblankett för att köpa läkemedel i ett annat EU-land. I Finland skriver läkaren ut ett pappersrecept för inköp av läkemedel utomlands från webbplatsen kanta.fi.

Läkemedelspriser utomlands

Du kan ta reda på läkemedelspriserna utomlands till exempel på webbplatserna för apotek i det aktuella landet eller hos landets kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.