Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland

Kontaktpunkten tillhandahåller information om hälso- och sjukvårdstjänster och om hur de används i Finland och utomlands samt, i synnerhet, information för finländare som söker sig till planerad vård i utlandet och för utländska personer som söker sig till planerad vård i Finland. Vi betjänar på finska, svenska och engelska.


I varje medlemsstat av den Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för kommunikation och informationsutbyte gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA, och den har fungerat i organisationen sedan den grundades år 2014. Kontaktpunkten är en del av FPA:s verksamhet i kunskapscentret för internationella ärenden.

Kontaktpunktens uppgifter

Kontaktpunkten för den gränsöverskridande hälso-och sjukvården samlar, producerar och sprider information om

  • Systemet för hälso- och sjukvården i Finland
  • hälso- och sjukvårdstjänster samt anlitande av och tillgången till sådana tjänster och tillgängligheten till byggnader,
  • vårdpraxis och förfaranden i anslutning till sökande av vård
  • de krav som hänför sig till kvalitet och säkerhet i vården samt övervakning och utvärdering av verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården,
  • patienträttigheter samt förfaranden för ändringssökande samt omprövning och rättelse.

Dessutom har kontaktpunkten till uppgift att samla in, producera och dela ut information om

  • hälso- och sjukvårdstjänster och anlitande av dem i EU-stater
  • ersättningen av kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahållits i EU-stater och ersättningsförfaranden
  • kontaktpunkterna i andra stater.

Kontaktpunkten informerar i huvudsak om hälso- och sjukvårdstjänster i länder som följer EU-lagstiftning. Den erbjuder information om hälso- och sjukvårdens tjänster samt om lagstiftning, administrativa förfaranden, kostnader och deras ersättningar samt om patientens rättigheter även i länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland och i övriga länder. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den gränsöverskridande hälso- och sjukvårdens allmänna planering, styrning och utveckling samt uppföljning av finansieringen.

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård tar varken emot eller behandlar kunders ansökningar. Kontaktpunkten förmedlar information på ett allmänt plan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, implementering av lagar och överenskommelser samt delar ut landspecifik information om hälsovårdstjänster och användning av dem. FPA:s servicetelefonnummer 020 634 0300 (FPA:s center för internationella ärenden) ger råd i frågor om socialskydd vid emigration från och immigration till Finland.

Vårdenhetsval.fi är vår mest centrala servicekanal

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård upprätthåller och utvecklar nättjänsten Vårdenhetsval.fi som är ett infopaket om valfrihet inom hälsovården i Finland och användning av hälsovårdstjänster utomlands. På webbplatsen får du till exempel information om patientens rättigheter, kostnaderna för vården och ersättningar för kostnaderna samt om hälso- och sjukvården i olika länder.

Nättjänsten Vårdenhetsval.fi är tillgänglig på fyra språk: finska, svenska, engelska och nordsamiska. Därutöver har nättjänstens centrala innehåll publicerats på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Webbsidorna har även en egen sektion för hälsovårdspersonalens informationsbehov.

Nättjänsten som öppnats i slutet av år 2015 erbjuder pålitlig information som har producerats i samarbete mellan olika myndigheter. Nättjänsten har producerats av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkpensionsanstalten.

Det nationella samarbetsnätverket

Verksamheten för den gränsöverskridande hälso-och sjukvården baserar sig på nationellt samarbete. Verksamhetsenheterna för den offentliga hälso- och sjukvården, FPA, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Fimea, regionförvaltningsverken samt Valvira är förpliktade att kostnadsfritt förse kontaktpunkten med all information som är nödvändig för skötseln av dess uppgifter.

I samband med kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård verkar en samarbetsgrupp som ansvarar för samordning och produktion av information som anknyter till Finlands hälsovårdssystem. Samarbetsgruppen stöder förberedningen av kontaktpunktens informationsinnehåll och säkerställer att informationsinnehållet presenteras på ett enhetligt och kundorienterat sätt. I samarbetsgruppen ingår representanter från FPA, THL, Fimea, Valvira, Patientförsäkringscentralen, Finlands Kommunförbund samt en patientorganisation.

I samband med social- och hälsovårdsministeriet (SHM) verkar en delegation för den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Statsrådet förordnar delegationen för tre år utifrån SHM:s förslag. Delegationens uppgift är att följa upp implementeringen av lagstiftningen rörande gränsöverskridande hälso- och sjukvård, avge propositioner och initiativ för utveckling av lagstiftningen samt att behandla övriga ärenden som berör lagens implementering och gränsöverskridande hälso-och sjukvård.

Om den gränsöverskridande hälso- och sjukvårdens uppgifter och det nationella samarbetet stadgas närmare i lagen om gränsöverskridande hälso- sjukvård.

Kontakt

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, FPA

Postadress: FPA, PB 80, 00056 KELA

Du kan skicka e-post till kontaktpunkten på adressen yhteyspiste(at)kela.fi

Kontaktpunkten förmedlar information på ett allmänt plan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I personliga förmånsärenden (bl.a. ansökningar) var i kontakt med FPA:s servicekanaler (center för internationella ärenden). Via e-post kan vi inte behandla dessa frågor på grund av sekretessbestämmelserna. Skicka inte några känsliga uppgifter via e-post, t.ex. din personbeteckning.

På webbplatsen Vårdenhetsval.fi betjänar vi på finska, svenska, engelska och nordsamiska.

Följ kontaktpunkten på Twitter, Facebook, Slideshare och YouTube.