Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland

Kontaktpunkten erbjuder information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Vi förmedlar information på webbplatsen Vårdenhetsval.fi och svarar på frågor via e-post. Vi bedriver ett omfattande samarbete med såväl klienter som myndigheter.


Kontaktpunkten betjänar på internet på webbplatsen Vårdenhetsval.fi och via e-post.

Kontaktpunktens uppgifter

Kontaktpunkten för den gränsöverskridande hälso-och sjukvården samlar, producerar och sprider information om bland annat

  • användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands
  • att söka sig till planerad vård från Finland utomlands och från utlandet till Finland
  • kostnadsersättningar
  • det europeiska receptet
  • patienternas rättigheter.

Kontaktpunktens uppgifter specificeras närmare i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

I varje medlemsstat i Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kontaktpunkterna ansvarar för kommunikation och informationsutbyte vad gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA där den har fungerat sedan den grundades år 2014.

Vårdenhetsval.fi är vår mest centrala servicekanal

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård upprätthåller och utvecklar webbtjänsten Vårdenhetsval.fi som tillhandahåller information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland och utomlands. På webbplatsen får du till exempel information om patientens rättigheter, kostnaderna för vården och ersättningar för kostnaderna samt om hälso- och sjukvården i olika länder. På webbplatsen finns även ett avsnitt för vårdpersonalens informationsbehov.

Omfattande samarbete

Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra klienter. Du är varmt välkommen att ansluta dig till vårt klientråd. Du kan dessutom skicka respons  med responsblanketten på webbplatsen Vårdenhetsval.fi.

Kontaktpunkten samarbetar med till exempel FPA, Institutet för hälsa och välfärd (THL), social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Finlands Kommunförbund, Befolkningsregistercentralen, patientorganisationer, sjukvårdsdistrikt, Patientförsäkringscentralen, Fimea och Valvira. I anslutning till kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård arbetar en samarbetsgrupp och redaktionen för webbtjänsten vårdenhetsval.fi. Dessutom förordnar statsrådet en delegation för den gränsöverskridande hälso- och sjukvården, som arbetar under SHM och vars verksamhetsperiod är tre år. Delegationen har till uppgift att följa upp implementeringen av lagstiftningen rörande gränsöverskridande hälso- och sjukvård och att lämna propositioner och initiativ för utveckling av lagstiftningen.

Om du är intresserad av att samarbeta med kontaktpunkten, når du oss på adressen yhteyspiste(at)kela.fi