Patient- och klientsäkerhetsstrategin förenhetligar säkerhetskulturen inom social- och hälsovården

21.8.2017

Patientsäkerhetsstrategin har förnyats till en patient- och klientsäkerhetsstrategi. Med hjälp av strategin som social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat utvecklas den finländska social- och hälsovården mot en enhetlig säkerhetskultur. Den första nationella patientsäkerhetsstrategin utarbetades för åren 2009–2013. Den nya strategin betjänar dem som anordnar och producerar social- och hälsovården samt social- och hälsovårdens personal, patienter, klienter […]

Våren 2017 blev köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården kortare

14.8.2017

Köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården i Finland har blivit kortare, då antalet patienter som har stått i vårdkön i över ett halvår har under våren minskat med 1 200 jämfört med situationen i slutet av december. Antalet patienter som stått i kön länge är över 200 mindre än vid samma tidpunkt år 2016. Så […]

Hur får man egentligen vård utomlands och andra frågor om hälsotjänsterna

19.7.2017

I juni frågade Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om informationsbehov och erfarenheter relaterade till användningen av hälsotjänster. Syftet med enkäten var att kartlägga kundernas behov och önskemål för att utveckla kontaktpunktens kommunikation och webbtjänsten vardenhetsval.fi. Totalt 96 personer besvarade enkäten. Av de tillfrågade berättade 37 procent att antingen de själva eller någon närstående hade […]

Redan nästan 1,8 miljoner finländare har det europeiska sjukvårdskortet

13.7.2017

FPA har utfärdat EHIC-kortet, det europeiska sjukvårdskortet, till nästan 1,8 miljoner finländare. Antalet kort har ökat stabilt sedan 2012, då FPA enligt sin statistik hade utfärdat cirka 1,2 miljoner kort. Alla personer för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar har rätt till det  (European Health Insurance Card, EHIC). Du kan beställa det kostnadsfria kortet från FPA. Kortet […]

Användningen av hälsotjänster utomlands och FPA-ersättningen

7.7.2017

Kostnaderna för sjukvård utomlands och ersättningarna som betalats ut till klienter i efterhand har ökat något enligt den statistik som FPA har sammanställt om finländarnas akuta sjukdomsfall och  uppsökande av vård på eget initiativ utanför hemlandets gränser. I statistiken beaktas endast de fall där klienten har betalat samtliga kostnader själv och ansökt om ersättning av […]

Nya sidor om internationell sjukvård på fpa.fi

30.6.2017

Hur får man sjukvård utomlands? Vem betalar för vården? Bekanta dig med de förnyade FPA sidorna. De nya webbsidorna om  har publicerats på finska, svenska och engelska på fpa.fi. Förnyelsen är en del av en större helhet – i juni publicerades även den omfattande helheten . Där hittar du information bland annat om den sociala […]

Svara på enkäten – påverka kommunikationen hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

15.6.2017

Har du erfarenhet av att använda hälsotjänster utomlands? Varifrån har du sökt information om hälsotjänster i Europa eller ännu längre bort? På vilka sätt och varifrån tycker du att man borde få information om detta? Med den här korta webbenkäten kan du berätta din åsikt om användningen av hälsotjänster utomlands. Din åsikt är mycket viktig. […]

Gränslagen som revideras vidare till riksdagen

14.6.2017

Riksdagen föreslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, och på sjukförsäkringslagen. Utgångspunkten skulle fortsättningsvis vara att kostnader för hälsotjänster utomlands skulle enbart ersättas för sådana hälsotjänster som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Detta skulle avse de hälsotjänster för vars kostnader landskapet skulle ha ansvarat i […]

Följ Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård nu på Twitter

9.6.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har öppnat ett eget Twitterkonto, följ oss på @rajayhteyspiste. Den första tweeten flög ut i världen den 4 maj och lästes av över 3 000 Twitteranvändare. Det nya Twitterkontot fokuserar på att förmedla information om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. Välkommen att dela, följa och kommentera våra […]

Ersättning från sjukförsäkringen för tandvård utomlands: Estland ger fortfarande mest tandvård

7.6.2017

EU-lagstiftningen gör det möjligt för finländarna att söka sig till tandvård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Man kan uppsöka vård antingen med ett förhandstillstånd som utfärdats av FPA eller på eget initiativ. Om du besöker tandläkaren på eget initiativ, kan du ansöka om ersättning från FPA på samma grunder som för vård […]