Ut i världen går färden med kontaktpunktens julkalender

4.12.2017

Visste du att webbplatsen vårdenhetsval.fi innehåller  om hälso- och sjukvårdstjänsterna i mer än 50 länder. På sidorna om varje land hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet, särskilda omständigheter kring att ge och få vård i landet, avgifter samt sjukförsäkringsinstitutionen och andra hälsovårdsmyndigheter i landet. Beskrivningarna hör till det mest lästa innehållet på […]

Bekanta dig med hälsovårdstjänsternas prisuppgifter i Hoitopaikanvalinta.fi

27.11.2017

Vad kostar ett allmänläkarbesök i Helsingfors eller ett besök på stugortens läkarstation? Hur stora är skillnaderna i vårdkostnader mellan tandläkare om jag vill få vård av en privattandläkare? Du kan lätt jämföra priserna för privata hälsovårdstjänster i Hoitopaikanvalinta.fi när du söker uppgifter enligt specialområde och ort. Prisuppgifterna i Hoitopaikanvalinta.fi har sammanställts genom att slå samman […]

Ta med läkemedel på en längre resa. Vad är viktigt att komma ihåg?

30.10.2017

Ska du återvända söderut för vintern? Behöver du ta med dig dina läkemedel? Expedierar ditt närapotek i Malaga finländska recept? Före avresan är det bra att ta reda på recept, reglerna kring ersättningsgilla läkemedel och hur du ansöker om ersättning. Huvudregeln är att ett recept som utfärdats av en läkare i Finland duger i samtliga […]

Suomi.fi erbjuder även information om social- och hälsovårdens tjänster

23.10.2017

Till den förnyade webbtjänsten Suomi.fi samlas som bäst information om de offentliga tjänsterna och kanalerna för ärendehantering i hela Finland. Offentliga tjänster kan produceras bland annat av statliga ämbetsverk, inrättningar, kommuner samt av statliga bolag och affärsverk. Suomi.fi betjänar såväl medborgare som företag och myndigheter. Avsnittet för det nationella servicedatalagret (SDL) i Suomi.fi kommer även […]

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fyllde två år

2.10.2017

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi firade sin 2-årsdag den 30 september 2017. När den lanserades var Vårdenhetsval.fi den första riksomfattande webbplatsen med heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Vårdenhetsval.fi utvecklades av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten […]

FPA:s blanketter för personer som flyttar från eller till Finland finns på internet

25.9.2017

FPA tillhandahåller alla blanketter för sina privatkunder och samarbetspartner i sin e-tjänst, där blanketterna är indelade efter ämnesområde. Ett av ämnesområdena är flyttning från eller till Finland och här finns bland annat blanketten för ansökan om rätt till vård vid flyttning från Finland. Du använder denna ansökan när du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller […]

Kommunernas beslutsfattare samlas i Kommunernas hus: Vardenhetsval.fi är med på Kommunmarknaden den 13.–14.9.2017

4.9.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbtjänsten Vardenhetsval.fi på Kommunmarknaden, branschevenemanget för kommunsektorn som förväntas dra in nästan 7 000 besökare. Kommunmarknaden är Finlands enda forum för den offentliga sektorn och alla förvaltningar inom kommunsektorn är representerade på evenemanget. Också statsförvaltningen, företag och föreningar medverkar. Under två dagar dryftas aktuella teman inom kommunsektorn, till […]

Patient- och klientsäkerhetsstrategin förenhetligar säkerhetskulturen inom social- och hälsovården

21.8.2017

Patientsäkerhetsstrategin har förnyats till en patient- och klientsäkerhetsstrategi. Med hjälp av strategin som social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat utvecklas den finländska social- och hälsovården mot en enhetlig säkerhetskultur. Den första nationella patientsäkerhetsstrategin utarbetades för åren 2009–2013. Den nya strategin betjänar dem som anordnar och producerar social- och hälsovården samt social- och hälsovårdens personal, patienter, klienter […]

Våren 2017 blev köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården kortare

14.8.2017

Köerna till den icke-brådskande specialiserade sjukvården i Finland har blivit kortare, då antalet patienter som har stått i vårdkön i över ett halvår har under våren minskat med 1 200 jämfört med situationen i slutet av december. Antalet patienter som stått i kön länge är över 200 mindre än vid samma tidpunkt år 2016. Så […]

Hur får man egentligen vård utomlands och andra frågor om hälsotjänsterna

19.7.2017

I juni frågade Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om informationsbehov och erfarenheter relaterade till användningen av hälsotjänster. Syftet med enkäten var att kartlägga kundernas behov och önskemål för att utveckla kontaktpunktens kommunikation och webbtjänsten vardenhetsval.fi. Totalt 96 personer besvarade enkäten. Av de tillfrågade berättade 37 procent att antingen de själva eller någon närstående hade […]