Vård utomlands med förhandstillstånd

Om du inte vill betala vårdkostnaden själv, kan du ansöka om förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz hos FPA. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse, på basis av vilken din hemkommun betalar kostnaderna för vård som ges utomlands.


Det är bra att fråga den eventuella vårdgivaren i förväg om du kan använda ett förhandstillstånd. Vanligtvis kan förhandstillstånd användas inom den lokala, offentliga hälso- och sjukvården i EU/EES-länderna och i Schweiz.

Förhandstillståndet är en pappersblankett med beteckningen S2. Blanketten finns på alla officiella språk i EU och den fylls i av den myndighet som beviljar tillståndet.

Beviljande eller nekande av förhandstillstånd

Kriterierna för att bevilja förhandstillstånd och möjligheten att neka förhandstillstånd stadgas i EU-lagstiftningen. Vid beslut om förhandstillstånd tas det alltid hänsyn till den sökandes hälsotillstånd och det sannolika sjukdomsförloppet.

FPA måste bevilja dig ett förhandstillstånd om följande villkor uppfylls:

  • Ditt vårdbehov är medicinskt motiverat.
  • Du har rätt till ifrågavarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.
  • Den offentliga hälso- och sjukvården kan inte ordna vården för dig inom en medicinskt sett rimlig tid.

Förhandstillståndet kan nekas om vården inte ordnas eller ges inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller om den offentliga hälso- och sjukvården i Finland kan ordna eller ge vården eller motsvarande vård inom en medicinskt sett rimlig tid.

Om du har beviljats förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, betalar du samma klientavgift för vården som personer bosatta i landet. Om vårdgivarens verksamhet inte ingår i mottagarlandets lokala och offentliga hälso- och sjukvård, kan denne oftast inte acceptera förhandstillståndet.

Att ansöka om förhandstillstånd

Förhandstillstånd ansöks alltid hos bosättningslandets myndighet. Beslutet fattas alltid av det land som ansvarar för dina vårdkostnader.

  • Om du bor i Finland, kan du ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129.
  • Bifoga till ansökan läkarutlåtande B eller en motsvarande handling utfärdad av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel en kopia av din patientjournal eller ett fritt formulerat utlåtande om ditt hälsotillstånd.
  • Ta i förväg reda på om vårdgivaren accepterar förhandstillståndet (blankett S2).

FPA:s handläggningstid för ansökan om förhandstillstånd är 3–6 veckor. Om tillståndsansökan kommer till FPA från den offentliga hälso- och sjukvården bifogat med ett utlåtande enligt ovan, är handläggningstiden kring två veckor.

Du kan även ansöka om förhandstillstånd i efterhand hos FPA med blankett SV 129, om du har fått vård i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. FPA handlägger din retroaktiva ansökan på samma sätt som om du hade ställt ansökan innan du fick vård. Om tillståndet beviljas, FPA utreder hur mycket som betalas i ersättning för vården i det vårdgivande landet och hur mycket som betalas i Finland. Ersättningen betalas ut enligt det högre beloppet. Kostnadsersättning utgår på samma sätt även i det fall att du trots förhandstillstånd måste själv betala de faktiska vårdkostnaderna.

Beslut om förhandstillstånd

För beslutet om förhandstillstånd begär FPA alltid ett utlåtande från den instans inom den offentliga hälso- och sjukvården som ansvarar för din vård, vanligtvis alltså det sjukvårdsdistrikt som din hemkommun hör till. I utlåtandet tar den offentliga hälso- och sjukvården ställning till huruvida villkoren för att bevilja tillståndet uppfylls eller inte.

Om du inte har en hemkommun i Finland, begär FPA ett utlåtande från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Sjukvårdsdistriktet avgör beviljandet av förhandstillstånd fall för fall, bedömning görs på medicinska grunder. Dina patienthandlingar och andra handlingar som ingår i din ansökan utgör underlaget för bedömningen, där man till exempel beaktar vårdbehovet, de medicinska grunderna för vården och möjligheterna att ordna vården i Finland.

Sjukvårdsdistriktet har 21 dygn på sig att lämna sitt utlåtande till FPA. Sjukvårdsdistriktets utlåtande förpliktar FPA, som utfärdar ett positivt eller negativt beslut på basis av utlåtandet.

Om sjukvårdsdistriktet inte ger sitt utlåtande till FPA inom utsatt tid före handläggning av ärendet, beviljar FPA förhandstillståndet.

En läkare som är verksam inom den privata hälso- och sjukvården kan inte utfärda ett utlåtande för ett förhandstillstånd, som skulle utgöra beslutsunderlag för FPA. FPA:s beslut baseras alltid på utlåtande från antingen sjukvårdsdistriktet eller någon annan organisation inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du kan dock bifoga till din ansökan ett utlåtande från en läkare inom den privata hälso- och sjukvården eller från någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

FPA:s beslut om förhandstillstånd kan överklagas i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut kan vidare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar överklagandetillstånd.

Om du har fått förhandstillstånd av FPA

FPA skickar dig ett brev med det positiva svaret på din ansökan och bifogat till brevet finns förhandstillståndet (blankett S2). Förhandstillståndet skickas till din hemadress eller den postadress som du angett till FPA separat.

Förhandstillståndet är en pappersblankett på finska eller svenska. Ett förhandstillstånd som beviljas av FPA har beteckningen S2, vilken står uppe till höger på blanketten.

FPA har fyllt i nödvändiga uppgifter på blanketten på finska, svenska eller engelska. I förhandstillståndet antecknas uppgifter om vårdgivaren och behandlingens tidpunkt.

  • Om den exakta tidpunkten för behandlingen inte är känd, kan FPA bevilja förhandstillstånd högst för följande tolv månader.
  • Om en del av behandlingen redan genomförts, kan förhandstillståndet beviljas retroaktivt för högst sex månader.

Ta förhandstillståndet med dig till vårdgivaren. Vården ges alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning och vårdpraxis.

Om du behöver en ledsagare på resan, ordnar du själv resan även för ledsagaren. Om en ledsagare har varit nödvändig på resan, kan man få ersättning också för ledsagarens rese- och övernattningskostnader i efterhand från FPA. Ledsagarens nödvändighet ska nämnas i den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande för förhandstillståndet.

Om förhandstillståndet beviljas till ett minderårigt barn är en ledsagare alltid nödvändig. Då ersätter FPA kostnader för ledsagarens resor och vistelse utan separata utredningar.

Kostnader och ersättningar

Du betalar samma klientavgift för vården som en lokal patient i en motsvarande situation.

Vårdgivare som inte ingår i den lokala, offentliga hälso- och sjukvården kan oftast inte använda förhandstillståndet. I en sådan situation kan du själv bli tvungen att betala de faktiska vårdkostnaderna och då kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand med blankett SV 128.

De faktiska kostnaderna för din vård enligt förhandstillståndet faktureras av FPA i efterhand. FPA fakturerar sedan det sjukvårdsdistrikt som utfärdade utlåtandet till din ansökan.

Du ordnar och betalar själv resan och de övriga arrangemangen i anslutning till vården. FPA betalar i efterhand ersättning för resor, läkemedel, ledsagare och vistelse. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna hos FPA med blankett SV 128 inom sex månader efter att kostnaderna uppstått.