Planerad vård utomlands

Du kan fritt åka utomlands för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna där. Du kan åka utomlands för att använda tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården och även för att få vård för en långvarig sjukdom. Du behöver inte meddela detta på förhand till FPA eller andra myndigheter. FPA ersätter vård som ges i andra EU-/EES-länder och i Schweiz efteråt.


Intagningen till vård och ordnandet av vård sker alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning. Ta på förhand noga reda på praktiska förfaringssätt och avgifter i anslutning till vården.

Vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Om du bor i ett EU-land, kan du åka till ett annat EU-land för planerad vård. EU-lagstiftningen förpliktar länderna att ge dig vård på samma sätt som de lokala invånarna i mottagarlandet. Förutsättningen är att något EU-land ansvarar för dina vårdkostnader.

Du kan använda de lokala, offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i ett annat EU-land på samma sätt som invånarna i landet. En serviceproducent inom hälso- och sjukvården som bedriver verksamhet i ett EU-land är skyldig att ta emot klienter från andra EU-länder som söker vård.

Ett EU-land har dock ingen skyldighet att erbjuda följande hälso- och sjukvårdstjänster till klienter som söker vård från utlandet:

 • långtidsvård och andra tjänster, vars syfte är att stöda personen i vanliga, dagliga funktioner,
 • organtransplantationer,
 • vaccinationer och vaccinationsprogram.

I EES-länderna och Schweiz bestämmer serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården själva om de tar emot klienter från utlandet.

I EU-/EES-länderna och Schweiz ordnas vården enligt den nationella lagstiftningen. Alla patienter ska bemötas jämlikt i ordnandet av vården.

Vårdkostnaderna

Vanligtvis betalar du själv hela vårdkostnaden om du åker utomlands för planerad vård.

FPA betalar i efterhand ersättning för vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz på samma grunder som den ersätter tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, om du har rest till mottagarlandet uttryckligen för att få vård. Förutsättningen är att vården ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.

Om du inte vill själv betala kostnaderna för vården i ett EU-/EES-land eller Schweiz, kan du ansöka om ett förhandstillstånd för planerad vård utomlands hos FPA.

Planerad vård utanför EU

Du kan också söka dig till vård till länder utanför EU, men åtkomsten till vård beror på mottagarlandets lagstiftning. I andra länder har vårdgivarna inte en lagstadgad skyldighet att ta emot dig som patient om du har rest till landet för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna.

FPA ersätter dig inte för vårdkostnaderna om du har sökt dig till vård utanför EU/EES eller Schweiz.

Din komihåglista när du åker utomlands för hälso- och sjukvård

 • Ta själv reda på möjligheterna att få den vård som du behöver i ett annat land och sök en lämplig vårdenhet.
 • Kom överens om arrangemangen kring vården med vårdgivaren.
 • Tillställ nödvändiga patienthandlingar till vårdgivaren och låt vid behov översätta dem till vårdgivarens språk.
  Du kan ganska dina uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet (KanTa) i tjänsten Mina Kanta.fi.
 • Om vårdenheten kräver detta, skaffa remiss från en läkare för vården.
 • Du betalar själv hela vårdkostnaden och eventuella andra kostnader, till exempel kostnaderna för resor, läkemedel, vistelse, tolktjänster och ledsagare.
 • Ansök om ersättning hos FPA inom sex månader från det att du betalat kostnaderna med blankett SV 128.
 • Kom ihåg att vården ges i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem.
 • Patientskador tillämpas den lagstadgade patientförsäkringen i det land där vården getts. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som inträffat utomlands utan ersätning måste ansökas i detta land där man fick vård.