Sverige

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. I Sverige räcker det därför i allmänhet med att du visar upp en identitetshandling när du uppsöker vård. Identitetshandlingen kan vara ditt pass, ett ID-kort utfärdat av polisen eller körkortet.

I Sverige betalar du endast en patientavgift som självrisk för nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Vård mot en patientavgift får du på vårdcentraler, offentliga sjukhus och hos privata serviceproducenter (läkare, sjukhus, kliniker) som har ett avtal med landstinget.

Om du uppsöker en helt privat vårdenhet (som inte har ett vårdavtal) betalar du fullt pris för vården och du får ingen ersättning i Sverige.

Information om den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster i den egna regionen finns på webbplatsen Sveriges kommuner och landsting. Du kan gå in på länens egna sidor, där det finns närmare information om tjänsterna i varje län.

Det riksomfattande servicenumret för sjukvård med jour dygnet runt är 1177 (samtal från Sverige). På servicenumret får du information om vilken läkare som har jour till exempel på kvällar och veckoslut.

Läkare

Uppsök en allmänläkare på en hälsovårdscentral (i Sverige vårdcentral) eller på en läkarmottagning. Visa upp en identitetshandling. Då kostar ett besök hos en allmänläkare 100–300 svenska kronor. Avgiften varierar länsvis. På vårdcentralerna finns också distriktssköterskor som kan ge sårvård och ordinera läkemedel i mindre allvarliga fall. Ett besök hos en sjukskötare eller fysioterapeut kostar 50–220 kronor.

Vårdcentralerna har öppet på vardagar och man kan beställa tid per telefon. Många vårdcentraler har också en öppen mottagning vissa tider och då kan man komma till mottagningen utan tidsbeställning.

En specialist kan uppsökas direkt men det rekommenderas (är förmånligare) att du först vänder sig till en allmänläkare, som vid behov utfärdar remiss till en specialist. Patientavgiften för besök hos en specialist är 150–350 kronor. I några regionen kan tilläggsavgift tas ut till exempel för röntgenundersökning.

Den övre gränsen för patientavgifterna är 1 100 kronor under en period på 12 månader. Detta kallas högkostnadsskydd och gäller på samma sätt i alla landstingskommuner. När du har betalat patientavgiften får du ett högkostnadskort på vilket avgifterna registreras. När gränsbeloppet 1 100 kronor överskrids får du vården helt utan kostnad. Dygnsavgifter för vårdplats på sjukhus omfattas inte av högkostnadsskyddet och oftast gäller det inte heller inom tandvården.

I de flesta län är läkarvård kostnadsfri för barn och unga till slutet av det år då de fyller 19 år.

Tandläkare

Om du behöver nödvändig tandvård kan du söka upp en offentlig tandklinik, folktandvårdsklinik, eller en privat tandläkare som har ett avtal med Försäkringskassan (de flesta tandläkare har ett avtal).

Visa upp en identitetshandling på mottagningen så får du ersättning för kostnaderna enligt följande:

 • Till så gott som alla delar är vården kostnadsfri för barn och unga till slutet av det år då de fyller 19 år.
 • Tandvårdsstödet är 300 kronor per år för personer i åldern 20–29 år och personer över 75 år.
 • Stödet är 150 kronor per år för personer i åldern 30–74 år.

Övre gränsbelopp för höga kostnader

 • Kostnader under 3 000 kronor betalar patienten själv.
 • Kostnader på 3 000–15 000 kronor ersätts till 50 procent.
 • Kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts till 85 procent.

Tandläkare kan prissätta sina tjänster fritt, men ersättningarna beräknas utgående från så kallade referenspriser. Referenspriset är ett fast pris som har fastställts för varje vårdåtgärd, och prisnivån bestäms av svenska staten. Om du alltså uppsöker en tandläkare som tar ut högre avgifter än referenspriserna ansvarar du själv för den del som överstiger referenspriserna. Hos tandläkaren ska finnas en lista på referenspriserna och på de avgifter som tandläkaren tar ut. Du bör ta reda på dem före åtgärden.

Läkemedel

I Sverige används oftast elektroniska recept i stället för pappersrecept. När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket ska du visa upp en identitetshandling. Du får ett apotekskort som gäller i 12 månader och där läkemedelsinköpen registreras. Då får du eventuellt ersättning för en del av läkemedelskostnaden.

 • För kostnader under 1 100 kronor står du själv.
 • Av kostnader på 1 100–2 100 kronor betalar du 50 procent.
 • Av kostnader på 2 100–3 900 kronor betalar du 25 procent.
 • Av kostnader på 3 900–5 400 kronor betalar du 10 procent.
 • Av de kostnader som överstiger 5 400 kronor betalar du 0 procent.

Det belopp som man årligen kan behöva betala är alltså högst 2 200 kronor. Läkemedelsersättningarna baserar sig på referenspriser.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs i regel remiss av en läkare. I akuta situationer kan du direkt uppsöka akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus. Du kan också uppsöka ett privat sjukhus, om sjukhuset har avtal med landstinget. Visa upp en identitetshandling i receptionen.

På en vårdavdelning är patientavgiften högst 100 kronor per dygn. I de flesta regioner är vården kostnadsfri för barn och unga till slutet av det år då de fyller 19 år. För öppenvård vid en sjukhuspoliklinik betalas en patientavgift på samma sätt som hos en läkare. På sjukhusets akutmottagning är patientavgiften 220–380 kronor.

Kostnader för resor till sjukhusvård ersätts under vissa förutsättningar, och varje landsting har egna villkor för detta. Fråga närmare om reseersättning på sjukhuset där du vårdas. Sjuktransport med ambulans eller helikopter i samband med akuta situationer är oftast kostnadsfri, men i vissa län måste en användaravgift betalas.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än du normalt skulle ha använt har du rätt till ersättning från Sverige. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna/utgifterna som det dyrare färdsättet orsakade. Du betalar alltså själv lika mycket för returresan som du annars (som frisk) hade betalat för normalt färdsätt. En förutsättning för ersättning är att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Sverige där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

Du kan söka efter serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Sverige i webbtjänsten Vårdguiden 1177. Då du söker efter läkartjänster anger du ”vårdcentral” i sökfältet. Om du vill söka efter tandläkare anger du ”tandvård” i fältet. Sjukhus kan sökas med termen ”sjukhus”, med då ger tjänsten i huvudsak kontaktuppgifter till sjukhusens akutmottagningar. Du kan även definiera i vilket län du söker hälso- och sjukvårdstjänster.

Vårdpraxis och kostnader för vården

Till specialist krävs i allmänhet ingen remiss, men det rekommenderas att du skaffar en. Se mer information under ”Läkare”.

Kommunerna och landskapen fastställer priserna på den vård som ges i området. Mer information om fastställande av patientavgifter finns i webbtjänsten Vårdguiden. Patientavgifterna som fastställs skilt för varje område gäller inte privat vård (till exempel estetisk plastikkirurgi). Om orsaken till att du söker vård inte är medicinsk, diskutera vårdkostnaderna direkt med den vårdgivande instansen.

Kvalitet och säkerhet i vården

Om du är missnöjd med den vård som du får i Sverige ska du i första hand kontakta den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvård som gav vården eller ledningen på läkarstationen eller sjukhuset.

Mer information om klagomålsförfaranden finns på Socialstyrelsens websida.

Om du vill kontrollera om en viss läkare har tillstånd att utöva yrket, kan du kontrollera detta per e-post på adressen hosp(at)socialstyrelsen.se. I meddelandet ska du ange åtminstone läkarens för- och efternamn.

I Sverige publiceras regelbundet jämförelser av vårdkvaliteten och patientsäkerheten (Öppna jämförelser).

Information om apotekstillstånd finns på webbplatsen Läkemedelsverket.