Schweiz

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112 eller 144.


Akut insjuknande

I Schweiz betalar patienten en fast självriskavgift för hälso- och sjukvårdstjänster inom den lokala offentliga sektorn. Om kostnaderna är lägre än den fasta självriskavgiften fastställs avgiften enligt de uppkomna kostnaderna. Avgiften betalas till den schweiziska gemensamma sjukförsäkringsinstitutionen Gemeinsame Einrichtung Krankenversicherung, GE KVG. På GE KVG:s webbplats finns också utförlig information på engelska.

Läkare och läkemedel

Vänd dig till en allmänläkare som har ett avtal med den schweiziska sjukförsäkringen (de flesta har ett avtal). Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Varje kanton (det finns 26 kantoner i Schweiz) har sin egen praxis för betalning av läkarkostnader. I vissa delar av landet betalar du först vården själv och ansöker sedan med verifikaten om partiell ersättning hos GE KVG. I andra delar av landet tas vårdkostnaderna ut direkt av sjukförsäkringsinstitutionen och själv betalar du endast en självriskavgift. Vårdtaxorna varierar enligt lagstiftningen i kantonen.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare.

När du på apoteket tar ut receptbelagda läkemedel som en läkare i Schweiz har ordinerat ska du förutom receptet visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du ersättning för en del av läkemedlen.

Tandläkare

I regel står du alltså själv för tandläkarkostnaderna. Tandläkarkostnader ersätts av GE KVG endast när behovet av vård beror på en olycka eller en allvarlig sjukdom i tuggorganet. Betalningsförfarandet är det samma som hos andra läkare.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en allmänläkare eller av en specialist.

I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka akutvårdsenheten vid ett sjukhus direkt. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling samt be att få vård inom sjukhusets offentliga del som betalas av GE KVG. Utöver självriskandelen uppbärs av alla personer över 26 år en fast dygnsavgift för sjukhusvård. Sjukhusen placerar oftast flera personer i samma rum. Om du vill ha ett rum för två personer eller för en person står du själv för kostnaderna för rummet.

I Schweiz är det vanligt att sjukhus har både patienter från det offentliga systemet och privatpatienter. Om du uppsöker vård som privatpatient betalar du skillnaden mellan kostnaderna. GE KVG ersätter endast de kostnader som skulle ha uppkommit för samma vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Av kostnaderna för ambulanstransport ersätts 50 procent, men dock högst 500 schweiziska franc per kalenderår. Av kostnaderna för räddningstjänst (helikopter) ersätts 50 procent, men dock högst 5 000 schweiziska franc per kalenderår. Ansök om ersättning hos GE KVG.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd måste använda specialtransport för hemresan till Finland står du själv för hela kostnaden.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.