Polen

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Polen har ett decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem baserat på obligatorisk sjukförsäkring. Styrningen, förvaltningen och finansieringen av systemet är uppdelade mellan hälsoministeriet, den nationella sjukförsäkringskassan (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) och territoriala självstyren. NFZ finansierar hälso- och sjukvårdstjänsterna för försäkringstagarna och hanterar hälsovårdsavtalen med offentliga och privata serviceproducenter.

Privata serviceproducenter sköter den största delen av primär- och öppenvården. De flesta behandlingarna (på avdelning vid sjukhus eller andra anstalter) ges av offentliga hälso- och sjukvårdsenheter, därutöver finns privata företag.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Polen får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller förolyckas. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet.

I Polen sköts ersättningar inom hälso- och sjukvården av den nationella sjukförsäkringskassan Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ. Kassans regionkontor ger kontaktuppgifter till vårdenheter som har avtal med NFZ. Du känner igen sådana vårdenheter också på bokstäverna NFZ på logotypen.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med NFZ. För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. Undantag från detta är gynekologer, förlossningsläkare, tandläkare, venereologer, onkologer och psykiater, vars mottagning du kan besöka utan remiss från allmänläkare.

När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet och en identitetshandling på besöket, är vården kostnadsfri. Allmänläkarmottagningar har vanligtvis öppet måndag–fredag kl. 8–18. Utanför kontorstider, på veckoslut och helgdagar tillhandahålls dygnetruntvård av serviceproducenter som har avtal med NFZ. Kontaktuppgifter till dem fås hos NFZ:s regionala kontor.

Tandläkare

I huvudsak omfattas tandvården i Polen inte av ersättningssystemet, vilket betyder att du betalar hela vårdkostnaden själv. Tandläkare erbjuder ofta både tjänster inom NFZ och privat tandvård. Tjänster inom NFZ är inte nödvändigtvis tillgängliga alla dagar. Det är bra att kontrollera detta hos läkaren i förväg.

Läkemedel

Recept kan utfärdas av en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har ett avtal med den polska nationella sjukförsäkringskassan NFZ.

För de flesta basläkemedlen betalar du ett engångsbelopp, medan andra läkemedel ersätts i olika omfattning. Vissa läkemedel ersätts inte alls.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. I nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus (SOR). Vid NFZ:s avtalssjukhus får du vården kostnadsfritt när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du också ambulanstransporten i nödfall kostnadsfritt.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Polen för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Nedan listas några användbara webbplatser om planerad vård i Polen. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Polen till den nationella kontaktpunkten i Polen.

Den nationella kontaktpunkten i Polen kan även hjälpa dig att hitta en vårdgivare; mer information finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Polen (vård i Polen under direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård).

Kvalitet och säkerhet i vården

I Polen stadgas riktlinjerna för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården och de etiska principerna för vården i lagen. Den polska nationella sjukförsäkringskassan övervakar att vårdgivare inom den offentliga sektorn efterlever avtalen. Omfattande information om hälso- och sjukvårdens kvalitet och övervakning har sammanställts på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Polen.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.