Österrike

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 144.


Akut insjuknande

Du får information om hälso- och sjukvården av den österrikiska socialförsäkringsinstitutionen, som även har en engelskspråkig rådgivningstjänst på sin webbplats. Du hittar även mycket nyttig information om hälso- och sjukvården i Österrike i den österrikiska hälsoportalen på tyska och på engelska.

Läkare

Uppsök en läkare (Vertragsarzt) som har ett avtal med en regional österrikisk sjukkassa (Gebietskrankenkasse). Kontaktuppgifter till läkare hittar du med hjälp av den ovan nämnda rådgivningstjänsten. I anslutning till namnet på en sådan läkare eller tandläkare anges ofta ordet Kassenarzt (avtalsläkare) eller Alle Kassen (alla kassor), vilket betyder att läkaren eller tandläkaren hör till det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Då borde du få vården utan kostnad, eller högst klientavgift.  Eftersom den lokala sjukkassan ersätter vårdenheten direkt för kostnaderna.

Om du besöker en privatläkare som inte har ett avtal med sjukkassan, betalar du själv kostnaderna för läkarvården. Du kan dock i efterhand få partiell ersättning för vårdkostnaderna. Spara kvittona och sök ersättning på efterhand från sjukkassan i mottagarlandet eller från FPA.

Tandläkare

I det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet ingår tandvårdstjänster endast i begränsad utsträckning. Tandläkarkostnader ersätts då det är fråga om nödvändig vård. Vänd dig till en tandläkare (Zahnarzt) som har ett sjukförsäkringsavtal. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du vissa vårdåtgärder antingen till delvis nedsatt pris eller helt kostnadsfritt. Du kan också besöka en privattandläkare, men i så fall betalar du först vården själv på mottagningen. Med verifikaten kan du sedan ansöka om ersättning efterhand hos den lokala sjukkassan på samma sätt och på samma grunder som för besök hos en allmänläkare. När vården ges av en privatläkare beror den del av avgifterna som du själv betalar av den valda läkarens prisnivå.

Läkemedel

Läkare som har ett sjukförsäkringsavtal skriver ut läkemedel på recept som berättigar till ersättning (Kassenrezept). När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket ska du förutom receptet också visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och en identitetshandling. Du får då läkemedlen till ett fast pris, vilket betyder att du betalar en självriskandel på 5,70 euro (år 2016) för varje läkemedel. Om läkemedlets ursprungliga pris är lägre än 5,70 euro, betalar du det ursprungliga priset.

Om du har ett recept som skrivits av en privatläkare (Privatrezept) kan du få receptet godkänt som ett recept som ger rätt till ersättning (Kassenrezept) antingen på apoteket eller hos den lokala sjukkassan beroende på vilket läkemedel det gäller. Läkemedel som du hämtar ut med ett recept skrivet av en privatläkare betalar du alltid själv fullt pris för på apoteket. Spara ändå alla kvitton från apoteket. Med dem kan du eventuellt få partiell ersättning från den lokala sjukkassan.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss (Überweisungsschein) från en allmänläkare eller från en specialist.

Om läkaren bestämmer sig för att remittera dig till vård på sjukhus, utfärdar han eller hon dig en betalningsförbindelse som ger rätt till vård mot en självriskandel. Vanligtvis remitterar läkare patienter till universitetssjukhus eller regionsjukhus, eftersom dessa har avtal med Landesgesundheitsfonds-kassan. Då betalar du i den allmänna avgiftsklassen (die allgemeine Gebührenklasse) cirka 11,60–19,40 euro per dygn för högst 28 dagar under ett kalenderår. Självriskavgiften varierar något i de österrikiska delstaterna.

I en nödsituation kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling och be sjukhuset kontrollera hos sjukkassan att kostnaderna för din sjukhusvård (på allmän nivå) ersätts.

I Österrike finns även privatsjukhus. Om du på eget initiativ söker dig till ett privatsjukhus för vård eller om du till exempel i en akut situation blir förd till ett sådant, betalar du först vårdkostnaderna själv.

Ambulanstransporten i nödfall är i allmänhet kostnadsfri förutom patienttransporten i resmålen i Österrikes bergsområden när det gäller olycksfall som har skett på fritid eller på idrott. I detta fall svarar patienten vanligtvis själv för transportkostnaderna.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.

Att uppsöka vården

Du kan söka serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Österrike i följande söktjänster:

  • I söktjänsten för serviceproducenter Service Suche finns samtliga läkare, apotek, tandläkare, sjukhus, rehabiliteringsanstalter och andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Österrike listade regionvis.
  • Sjukhussökningen Spitalskompass innehåller information om samtliga offentliga och privata sjukhus i Österrike (kontaktuppgifter, uppgifter om ambulanstjänster, antal behandlingar och ingrepp som genomförts och så vidare).
  • Söktjänst för rehabiliteringstjänster, Rehakompass

De flesta söktjänsterna är tyskspråkiga. Vid behov kan du be om hjälp vid den nationella kontaktpunkten i Österrike för att hitta en vårdenhet eller förstå informationen på tyska.

Vårdpraxis

I Österrike varierar praxis för uppsökande av vård. Sjukhusens öppenvårdsmottagningar tar ofta emot patienter utan remiss från läkare. Under de senaste åren har det dock blivit vanligare att man kräver en remiss vid ankomst till sjukhuset. Detsamma gäller specialistläkarmottagningar. Det är bra att kontrollera i förväg vilken praxis som gäller hos vårdgivaren.

Vårdkostnaderna

Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården prissätter själv sina tjänster. Det finns ingen prisjämförelsetabell och därför är det bra att fråga om vårdkostnaden direkt vid vårdenheten. Du kan också begära information om priserna för sjukhusvård direkt vid sjukhusen.

Praxis för fakturering av vårdkostnaderna varierar ofta. Sjukhus som får offentlig finansiering vårdar utländska patienter endast mot direkt betalning. Betalningen ska erläggas före behandlingen med kontanter eller kreditkort. Privatsjukhus och andra vårdgivande instanser kan tillämpa olika förfaringssätt och ofta kan betalning erläggas i efterhand mot faktura. Det är bra att i förväg kontrollera betalningsförfarandet vid vårdenheten.

Kvalitet och säkerhet i vården

Det österrikiska hälsoministeriet delar ut information om kvalitetsstandarderna för vården som ges i landet. På ministeriets webbplats finns de lagstadgade kvalitetsstandarderna och annan information om säkerställandet av kvaliteten i vården på tyska. Standarderna gäller alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvården och serviceproducenterna är skyldiga att bevisa att de uppfyller standarderna om en patient eller någon annan instans begär detta.

Mer information om individuella yrkesutövare kan hittas på  Österrikes läkareförenings webbplats (Österreichische Ärztekammer) på tyska.