Nederländerna

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Du får kontaktuppgifterna till vårdenheter som ingår i den offentliga hälso- och sjukvården och information om tillgången till vård vid de lokala sjukkassorna (zorgverzekeraar).

I Nederländerna får du oftast kostnadsfri hälso- och sjukvård när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet. Då ersätter sjukkassan dina vårdkostnader direkt till serviceproducenten.

Om du ändå varit tvungen att betala fullt pris för vården, kan du ansöka om ersättning vid sjukkassan Zilveren Kruis under din vistelse i Nederländerna. Bifoga till ansökan kopior av kvitton och ditt europeiska sjukvårdskort. Zilveren Kruis har följande kontaktuppgifter:

Zilveren Kruis
Foreign Law Group
PO Box 650
7300 AR APELDOORN

Zilveren Kruis rådgivningsnummer är +31 (0) 33 445 68 70 och e-postadress gbr(at)zilverenkruis.nl. Mer information finns på Zilveren Kruis webbplats på engelska.

Information om sjukvårdsersättningar ges också av national hälsovård myndigheten (Zorginstituut Nederland). Information på engelska om hälso- och sjukvården i Nederländerna finns på hälso-, välfärds- och idrottsministeriets webbplats.

Det erbjuds även privata hälso- och sjukvårdstjänster. Vård inom privatsektorn ersätts inte i Nederländerna, utan för den betalar du hela vårdkostnaden själv.

Nederländernas Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius eller Sint Maarten hör inte till den Europeiska unionen. I de här områdena kan man inte använda det europeiska sjukvårdskortet.

Läkare

Uppsök en allmänläkare (huisarts) som har ett avtal med det nederländska sjukförsäkringssystemet (de flesta har ett avtal). Visa upp ditt giltiga europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling så är vården oftast kostnadsfri. För besök hos specialistläkare (specialist) krävs vanligtvis en remiss från en allmänläkare. I Nederländerna finns ingen allmän praxis vad gäller remiss från allmänläkare för vård hos en specialistläkare.

Tandläkare

Alla tandläkarmottagningar i Nederländerna är privata och tandläkarkostnader (tandläkare = tandarts) ersätts i regel bara för barn under 18 år. Vuxna betalar vanligtvis sin tandvård själv. Endast ingrepp hos munkirurgen kan berättiga till ersättning. Du får information om kostnaderna hos sjukkassorna.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Nederländerna förordnat åt dig, ska du förutom receptet visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket (apotheek). På så sätt får du ersättning för vissa läkemedel. Sjukkassorna bestämmer kostnadsnivån. För en del läkemedel betalar du fullt pris, för vissa en del av priset och några läkemedel är kostnadsfria. I Nederländerna används ett system med referenspriser för läkemedel. Om det finns parallellpreparat av ett läkemedel som kostar olika mycket, baserar sig ersättningen på läkemedelsgruppens genomsnittspris. Om du väljer ett alternativ som är dyrare än genomsnittet, betalar du mellanskillnaden själv. Läkemedel är i genomsnitt dyrare i Nederländerna än i det övriga Europa.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. Din läkare skaffar ett medgivande för vården vid sjukkassan. För detta behövs en kopia av ditt europeiska sjukvårdskort. På så sätt får du sjukvården kostnadsfritt. I brådskande sjukfall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus (ziekenhuis). Du visar då upp ditt europeiska sjukvårdskort så fort som möjligt så att sjukhuset kan kontakta sjukkassan och du får vården kostnadsfritt.

Sjuktransporter

I nödsituationer får du en kostnadsfri sjuktransport med ambulans eller taxi om den behandlande läkaren utfärdar ett intyg om att transporten behövs. För medicinska orsaker, till exempel på grund av vissa sjukdomar, kan du få ersättning för en längre resa till sjukvården med det förmånligaste kollektiva färdsättet eller med taxi, om läkaren utfärdar intyget. Begär ett medgivande för reseersättningarna i förväg även vid sjukkassan.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport på hemresan till Finland, betalar du hela kostnaden själv.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128

Att uppsöka vården

Du kan söka serviceproducenter inom hälso- och sjukvården på den nederländska kontaktpunktens webbplats (in English).

Vårdenheter finns även listade på följande webbplatser:

På en del webbplatser är informationen endast på nederländska.

Vårdkostnaderna

Den nederländska hälsovårdsmyndigheten (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa) bestämmer maximipriserna för vård i Nederländerna. Priserna för vård på sjukhus är emellertid inte helt reglerade. Med andra ord är det möjligt att två olika sjukhus tar ut två olika belopp för samma vård. Du kan begära prisinformation i förväg på olika vårdenheter och sjukhus. Maximipriserna finns på Nederlandse Zorgautoriteit, NZ webbplats på nederländska.

Kvalitet och säkerhet i vården

Information om kvaliteten i vården och patientsäkerhet hittar du på den nederländska kontaktpunktens webbplats.

Information på nederländska finns även på följande webbplatser: