Italien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 118.


Akut insjuknande

I Italien administreras tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården regionalt, vilket betyder att till exempel priserna kan skilja sig inom landet. I regel är dock hälso- och sjukvården kostnadsfri.

Du kan fråga om hälso- och sjukvården i din region hos det lokala hälsokontoret, Azienda Sanitaria Locale (ASL). Kontaktuppgifterna till ASL hittar du till exempel i telefonkatalogen, hotellreceptionen, på apotek eller på ASL:s webbplats.

Mer information om hälso- och sjukvården finns på engelska på det italienska hälsoministeriets webbplats.

Läkare

Du kan träffa en allmänläkare genom att uppsöka en hälsovårdscentral som drivs av det lokala hälsokontoret. Du kan också besöka en allmänläkare (medico di medicina generale) som har ett avtal med det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). En lista över sådana läkare i din region får du till exempel hos det lokala hälsokontoret, ASL. Kvällstid och på veckoslut fås brådskande vård på jourmottagningar (Guardia Medica).

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. På så sätt får du i de flesta regionerna vården kostnadsfritt.

För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Det är bra att kontrollera detta i förväg vid specialistläkarmottagningen. Du kan även fråga om vårdenheten accepterar remiss från en läkare som bedriver verksamhet i Finland. Privatsjukhus kan ha varierande praxis vad gäller remisser. För att få vård till självriskpris ska specialisten vara godkänd av ASL. För besök hos specialistläkare och laboratorieprov betalar du en självriskavgift som kan variera lokalt. Vissa specialgrupper, till exempel barn under sex år, kan få vården kostnadsfritt.

Om du följer anvisningarna och ändå blir tvungen att betala fullt pris vid en vårdenhet som hör till det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, ska du spara alla betalningsverifikat. Du kan ansöka om ersättning i efterhand vid ASL:s kontor på din vistelseort.

Tandläkare

Utbudet av offentliga tandläkartjänster är mycket begränsat i Italien och det är vanligt att man använder privata tjänster. Tandläkartjänster finns på vissa sjukhus som hör till SSN och hälsovårdscentraler som upprätthålls av ASL, men detta är ovanligt och för att få vård krävs oftast en remiss från en läkare. Du kan fråga om möjligheten av få vård vid ett ASL-kontor.

Läkemedel

Du får ersättning för receptbelagda läkemedel som en läkare inom det nationella hälsovårdssystemet förordnat åt dig när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket (farmacia). Läkemedlen är indelade i tre kategorier utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Läkemedel för allvarliga sjukdomar är kostnadsfria. Av läkemedel för lindrigare sjukdomar ersätts en viss andel, som kan variera regionalt. För vissa specialgrupper, till exempel barn under sex år, kan även dessa läkemedel vara kostnadsfria. Om ett läkemedel inte finns med på det italienska nationella hälsovårdssystemets lista över ersättningsgilla läkemedel, betalar du själv fullt pris för läkemedlet.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. Om du behöver brådskande vård kan du gå direkt till jourpolikliniken (pronto soccorso) vid ett offentligt sjukhus (ospedale pubblico). Du kan även gå till ett privatsjukhus (casa di cura eller clinica), om sjukhuset har avtal med SSN. Anstaltsvården är kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. För akutvård kan en självriskavgift tas ut. Om du vill ha ett privatrum eller andra särskilda bekvämligheter på sjukhuset, betalar du separata tilläggsavgifter för dessa.

Ambulanstransporter är vanligtvis kostnadsfria för innehavare av det europeiska sjukvårdskortet. Ibland måste du emellertid betala en självriskavgift för transporten. Storleken på denna avgift varier lokalt.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.

Att uppsöka vården

Det finns ingen officiell lista över eller sökmotor för serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Italien på internet. Du kan söka engelskatalande läkare i olika regioner till exempel på webbplatsen för den amerikanska ambassaden i Italien. Privatsjukhus och -kliniker i olika regioner och inom olika specialområden kan du söka i den italienskspråkiga webbtjänsten Medico Facile eller i onlineversionen av gula sidorna i Italien.

Vid behov kan du be om hjälp vid den nationella kontaktpunkten i Italien för att hitta en lämplig vårdenhet.

Vårdkostnaderna

Vården är dyrare på privatsjukhus än på offentliga sjukhus. En del läkare inom den offentliga sektorn har även en privatmottagning utanför tjänstetiderna. Privatmottagningar har kortare köer men även högre avgifter. Du kan begära information om vårdkostnaderna direkt vid vårdenheten.

Observera att privata sjukhus och vårdinrättningar ofta kräver att avgiften betalas direkt när behandlingen är avslutad. Om du vill betala vården på faktura, ska du i förväg kontrollera om detta är möjligt.

Observera också att en del privatsjukhus är så kallade ackrediterade sjukhus. Detta innebär att sjukhuset kan tillhandahålla vård som ersätts direkt för patienter som är försäkrade i Italien. I sådana sjukhus är avgifterna ofta högre för patienter som betalar sin vård själva.

Kvalitet och säkerhet i vården

Om du är missnöjd med vården som du har fått i Italien, kan du kontakta den nationella kontaktpunkten i Italien. Kontaktpunkten ger råd till utländska patienter om överklagningsförfarandet och eventuella rättsprocesser.