Island

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

I en nödsituation kan du också gå direkt till sjukhusets (sjúkrahús) akutmottagning. Visa upp din legitimationshandling så får du vård genom att endast betala självriskandelen.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. Därför räcker det att du visar en identitetshandling när du uppsöker vård på Island. Identitetshandlingen kan vara ditt pass, ett ID-kort utfärdat av polisen eller körkortet.

Läkare

Du kan besöka en allmänläkare på hälsovårdscentralen (heilsugæslustöð) under öppettiderna som i regel är på vardagar kl. 8–16. Kontaktuppgifter till hälsovårdscentraler i Reykjavikområdet hittar du på Heilsugæslas webbplats. Utanför hälsovårdscentralernas öppettider kan du ringa eller besöka den jourhavande hälsovårdscentralen, Læknavaktin, i Reykjavik. Telefonnummer till Læknavaktin är 1770 vid samtal från Island. Läkare gör även hembesök men då är avgiften högre. I de flesta regionerna på Island finns även en läkar- och sjukskötarjour för de fall där vård behövs utanför tjänstetiderna.

Du kan besöka en specialistläkare (sérfræðilæknir) direkt på hälsovårdscentralen.

För bilddiagnostiska undersökningar (till exempel röntgen) betalas separata tilläggsavgifter.

Från den 1 januari 2013 är priserna för hälso- och sjukvårdstjänster följande:

  • Besök hos allmänläkare på en hälsovårdscentral vardagar kl. 8–16, 1 000 isländska kronor
  • Besök hos allmänläkare på en hälsovårdscentral andra tider, 2 600 isländska kronor
  • Besök hos specialist: 4 500 isländska kronor och 40 procent av tilläggskostnaderna (till exempel fortsatta undersökningar)
  • Besök på sjukhusets akutmottagning 5 600 isländska kronor
  • Röntgenundersökningar 2 400 isländska kronor och 40 procent av tilläggskostnaderna
  • Laboratorieundersökningar 1 900 isländska kronor

Pensionärer och andra grupper som är berättigade till rabatt, till exempel funktionshindrade, betalar en lägre självriskavgift. För barn under 18 år är vården helt kostnadsfri. Island har dessutom ett avgiftstak för att undvika oskäligt höga vårdkostnader. Du får närmare information hos den isländska sjukförsäkringsinstitutionen.

Om du har följt anvisningarna som getts och trots det fakturerats för ett högre pris än självriskandelen, kan du med verifikaten ansöka om ersättning vid den isländska sjukförsäkringsinstitutionens huvudkontor i Reykjavik. Du kan också söka om ersättning på efterhand från FPA.

Tandläkare

På Island ersätts inte tandvårdskostnader (tandläkare = tannlæknir) till vuxna, utan tandvården måste man betala själv. Personer under 18 och över 66 år samt ålders- och invalidpensionärer kan få en partiell ersättning för sina tandvårdskostnader. Hos tandläkaren betalar man först hela kostnaden själv. Mot uppvisande av kvitton, en legitimationshandling och ett eventuellt pensionärsintyg kan du kan söka om ersättning hos den isländska sjukförsäkringsinstitutionen eller efterhand från FPA.

För akuttandvård finns det ett eget nödnummer, 575 0505 (samtal från Island).

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare förordnat åt dig ska du förutom receptet visa upp en identitetshandling på apoteket (apótek). Då får du ersättning som dras av från läkemedelspriset direkt på apoteket. Ersättningen för olika läkemedel varierar enligt det isländska hälsovårdsministeriets bestämmelser från 0 till 100 procent. Med andra ord kan du få läkemedlet till delvis nedsatt pris eller bli tvungen att betala fullt pris för det.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. Patienter med behov av brådskande vård kan dock tas in direkt på det sjukhuset med akutjour. Sjukhusvården är i regel kostnadsfri när du visar upp en identitetshandling. Avgift tas ut endast för öppenvård. Denna avgift ersätts inte på Island, men du kan ansöka om ersättning från FPA när du återvänt till Finland.

För ambulanstransporter betalar du en fast självriskavgift mot uppvisande av identitetshandling. Denna avgift ersätts inte på Island, men du kan ansöka om ersättning från FPA när du återvänt till Finland.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt på hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än vad du normalt skulle ha använt, har du rätt till ersättning från Island. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså lika mycket för returresan som du skulle ha betalat för det normala färdsättet (som frisk).

För att få ersättningen krävs att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Island där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med  SV 128.