Frankrike

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Detaljerad information om sjukvård i Frankrike för EU-medborgare får du från centret för social trygghet CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale). På webbplatsen finns information på flera språk, bland annat engelska.

Kontaktuppgifter till läkare som hör till det franska hälso- och sjukvårdssystemet (médecin conventionné) och till vårdenheter med avtal (conventionné & agréé) fås hos de lokala sjukkassorna Caisse Primaire d´Assurance Maladie, CPAM). Också ersättning för vårdkostnader söks hos dessa kassor.

I Frankrikes utomeuropeiska områden är den ansvariga sjukkassan Caisse Générale de Sécurité Sociale.

De franska utomeuropeiska territorierna Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana och Réunion och Saint-Martin tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Därmed kan det europeiska sjukvårdskortet användas i de här områdena.

Däremot hör de franska utomeuropeiska territorierna Nya Kaledonien, Wallis, Futuna, Franska Polynesien, St Pierre, Miquelon och Adélie land och Saint Barthélémy inte till Europeiska unionen. I de här områdena kan man inte använda det europeiska sjukvårdskortet.

Läkare

Innan du beställer tid hos en läkare ska du kontrollera att läkaren är conventionné, det vill säga har ett avtal med det statliga hälso- och sjukvårdssystemet. Det finns två slag av conventionné-läkare: vissa fakturerar enligt den officiella taxan för social trygghet (secteur 1) och andra fakturerar en extra avgift utöver den officiella taxan (secteur 2). I båda fallen ersätter CPAM en del av dina läkarkostnader. Ersättningen betalas till ett fast belopp, vilket medför att den andel som du själv ansvarar för kan variera beroende på vilken läkare du valt.

På läkarmottagningen betalar du själv hela vårdkostnaden. Du får ett intyg (feuille de soins) över vården där avgifternas belopp framgår. Du behöver intyget för att ansöka om ersättning hos lokala CPAM.

Av läkar- och tandläkarkostnaderna ersätts 70 procent enligt den officiella taxan för social trygghet. Taxan för allmänläkare är 23 euro och taxan för specialister 25 euro. Den del som inte ersätts utgör patientens självriskavgift (ticket modérateur). Till självriskandelen läggs också alltid 1 euro för läkare, laboratorieprov eller röntgenundersökning och 0,50 euro för kompletterande sjukvårdsservice (till exempel fysioterapi).

Ersättningen för laboratorieprov och kompletterande sjukvårdsservice är 60 procent. För mera krävande vårdåtgärder som kostar minst 120 euro blir självriskavgiften 18 euro och till övriga delar ersätts 100 procent av vårdkostnaderna. Självriskavgiften är ett fast belopp oberoende av kostnaderna för åtgärden och oberoende av om åtgärden har utförts på ett sjukhus eller en läkarmottagning.

Läkemedel

Du får receptbelagda läkemedel på apoteket när du visar upp vårdintyget (”feuille de soins”) och receptet som du har fått av läkaren. Du betalar läkemedlet själv på apoteket och får där ett annat vårdintyg.

Underteckna och datera de feuille de soins-vårdintyg som du har fått. Lämna in intygen, recepten och en kopia av det europeiska sjukvårdskortet (eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet) till den lokala sjukkassan medan du ännu vistas i Frankrike. Du ska också fylla i din stadigvarande adress och dina bankuppgifter på vårdintyget.

Ersättningen är 100, 65, 35 eller 15 procent av läkemedlets pris.. Alla läkemedel finns inte med på listan över ersättningsgilla läkemedel. I så fall betalar du själv hela läkemedelskostnaden. För varje receptbelagt läkemedel ska dessutom en läkemedelsavgift på 0,50 euro betalas.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en läkare. I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka ett sjukhus direkt. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

Förutom ett offentligt sjukhus kan du också uppsöka ett privat sjukhus eller en privat klinik, förutsatt att vårdenheten har ett conventionné-avtal. Sjukhusvård ersätts till 80 procent eller i vissa fall till 100 procent.

Ersättningen för vården dras ofta direkt av från vårdfakturan på sjukhuset, och du betalar själv i regel en självriskavgift på 20 procent av kostnaderna, och en fast sjukhusavgift per dag (18 euro). Om en särskilt krävande åtgärd utförs på sjukhuset, vars pris är mer än 120,betalar du en självriskavgift på 20 procent och en fast sjukhusavgift (18 euro).

För avgifterna inom öppenvård på en sjukhuspoliklinik kan ersättning sökas i efterhand hos sjukkassan (på samma sätt som för läkarbesök).

I Frankrike är ambulanstransporter avgiftsbelagda, om inte en läkare intygar att transporten är nödvändig på grund av hälsotillståndet. Av kostnaderna för transport till sjukvård ersätts 65 procent och självriskandelen är 2 euro. För transport med ambulansflyg ska läkaren styrka det faktiska behovet att anlita ambulansflyg och för transporten behövs också förhandstillstånd från den lokala CPAM.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med  SV 128.

Att uppsöka vården

Du kan söka serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Frankrike på webbplatsen Annuaire santé som upprätthålls av den franska sjukförsäkringsinstitutionen. Webbplatsen är på franska. Du kan söka efter yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (un établissement de soins), ett sjukhus eller annan vårdinrättning. Du kan även söka efter ort eller specialområde.

Vårdpraxis och kostnader för vården

Allmänläkaren remitterar vid behov patienten till en specialist. Allmänläkaren har en central roll även i uppföljningen av behandlingen. Om du har en remiss från en läkare i Finland, ska du på förhand säkerställa hos vårdenheten att remissen accepteras. Utan remiss kan du söka dig till gynekolog, ögonläkare, psykiater (16–25-åringar) och tandläkare.

Du får information om vårdpriserna direkt vid vårdenheten. En del privata kliniker publicerar prisuppgifterna även på sina webbplatser.

Kvalitet och säkerhet i vården

Alla läkare i Frankrike är registrerade hos Frankrikes medicinska råd (Le Conseil National de l’Ordre des Médecins). Rådet ansvarar för patientvårdens kvalitet och säkerhet. På rådets webbplats finns information om patienten rättigheter i Frankrike.

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Frankrike är skyldiga att publicera kvalitets- och säkerhetsindikatorer för vården som de tillhandahåller. Mer information finns på webbplats Scope Santé. Även på Frankrikes kontaktpunkts webbplats finns information om lokala och riksomfattande kvalitetskontroller av landets hälso- och sjukvård.