Estland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

I Estland betalar sjukkassan Eesti Haigekassa sjukvårdsersättningarna direkt till vårdenheten och patienten betalar endast en självriskandel för vården när han eller hon uppsöker vård. Vårdenheten ska ha ett avtal med Eesti Haigekassa. Förutom statliga och kommunala tjänster ersätter Eesti Haigekassa också vård i privata sjukhus som har ett avtal med Eesti Haigekassa.

I Estland finns även privata läkare, läkarstationer och sjukhus som inte har ett avtal med Eesti Haigekassa. Om du uppsöker ett sådant ställe för sjukvård betalar du fullt pris och du får inte heller ersättning i Estland. Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet med dig i Estland, kan du be ett provisoriskt intyg som ersätter kortet from Kela eller via Eesti Haigekassa.

Läkare

Vänd dig till en läkare (perearst) som har ett avtal med Eesti Haigekassa. Då är besök hos en allmänläkare kostnadsfritt. Förutsättning är att dit behov av vård har börjat under din vistelse i Estland och att den är medisinskt grundad. Läkaren måste också ta hänsyn till hur länge du ska vistas i Estland när han avgör hurdan vård ska ges.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare (med undantag av gynekolog, ögonläkare, hudläkare, specialistläkare i könssjukdomar, psykiater och traumakirurg som kan uppsökas utan remiss). Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling hos läkaren. Då betalar du en patientavgift som är högst 5 euro. Priset för ett hembesök av en allmänläkare är också detsamma. Patientavgift ska inte tas ut i specialiserade sjukvård om patient remitteras till annan specialiteten inom samma sjukhus, från gravida kvinnor, från barn under två år eller om patienten behöver bråskande vård genast efter vård på sjukhus.

Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet med dig, ska du be att läkaren förutom räkningen ger ett kvitto och en specifikation av vården (i Estland anges vårdåtgärderna ofta redan på räkningen). Med verifikaten kan du ansöka om ersättning när du har återvänt till Finland.

Tandläkare

Hos tandläkare står patienten i regel själv för alla kostnader. Ett undantag är personer under 19 år, för vilka nödvändig vården är avgiftsfri. För vuxna är nödvändig tanduttagning kostnadsfri i samband med bråskande vård. Tandläkaren ska ha ett avtal med Eesti Haigekassa och det europeiska sjukvårdskortet ska visas upp.

Läkemedel

När du på apoteket tar ut receptbelagda läkemedel som har ordinerats av en avtalsläkare ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Vissa läkemedel som har godkänts av Eesti Haigekassa är ersättningsgilla. Ersättningsnivån beror i regel på hur allvarlig sjukdomen är. Ersättningarna räknas ut utifrån referenspriser, prisavtal eller försäljningspris.

När du får en ersättning på 50 procent för läkemedlen betalar du själv självriskandelen 3,19 euro och 50 procent av läkemedlets referenspris och den andel av priset som eventuellt överstiger referenspriset. Den estniska sjukkassan ersätter för sin del 50 procent av den andel som överstiger självriskandelen 3,19 euro upp till referenspriset, men dock inte mer än 12,79 euro per recept. Resten av kostnaderna betalar du själv.

När du får en ersättning på 75 procent för läkemedlen betalar du en självriskandel på 1,27 euro per recept och 25 procent av den andel som överstiger självriskandelen.

När du får en ersättning på 90 procent för läkemedlen betalar du en självriskandel på 1,27 euro per recept och 10 procent av läkemedlets referenspris samt den andel som eventuellt överstiger referenspriset. Den estniska sjukkassan ersätter 90 procent av den andel som överstiger självriskandelen upp till referenspriset. Resten av kostnaderna betalar du själv.

Om läkemedlet ersätts till 100 procent betalar du en självriskandel på 1,27 euro och den andel som överstiger referenspriset. Den estniska sjukkassan ersätter hela skillnaden mellan självriskandelen och referenspriset.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs i regel remiss av en läkare. I brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka akutvårdsenheten vid ett offentligt sjukhus direkt. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet som är giltig och en identitetshandling på sjukhuset. Då kostar vården på sjukhuset högst 2,50 euro per dag. Avgiften ska betalas för de första 10 dygnen under sjukdomen, det vill säga högst 25 euro. Barn och unga under 19 år, intensivvårdspatienter och gravida kvinnor får vården kostnadsfritt.

Ambulanstransport är kostnadsfri i brådskande fall. Transport med ambulansflyg är kostnadsfri bara inom Estland.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning från Eesti Haigekassa eller från FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

De flesta sjukhus i Estland är antingen aktiebolag som ägs av kommunen eller stiftelser som grundats av staten, kommunerna eller lokala offentligrättsliga organisationer. Företag som erbjuder husläkartjänster kan endast erbjuda allmänläkar- eller sjukvårdstjänster.

Du kan söka efter sjukhus i Estland på Estlands kontaktpunkts webbplats, där det finns en lista över de största sjukhusen i Estland. På sjukhusen finns också många specialister. En motsvarande lista finns även på Eesti Haigekassas webbplats (på estniska).

I 1182-nättjänsten finns en engelsk sökttjänst för tandläkare, läkartjänsterhusläkareprivata kliniker samt andra söktjänster med vars hjälp du kan söka efter serviceproducenter inom hälso- och sjukvård i Estland.

Vårdpraxis och kostnader för vården

Om du uppsöker en specialist i Estland behöver du i allmänhet remiss från allmänläkare (se avsnittet ”Läkare”). Kontrollera på förhand med vårdenheten om du behöver remiss från en läkare i Estland eller om remiss från en läkare i Finland accepteras.

På Eesti Haigakassas webbplats finns en prislista över de sjuk- och hälsovårdstjänster som erbjuds i landet. Du bör dock diskutera direkt med vårdsstället för att få en exakt beräkning av vårdkostnaden. Vid behov kan du få hjälp av Estlands kontaktpunkt.

Vårdens kvalitet och patientsäkerhet

Estniska staten har fastställt kvalitetskrav för hälso- och sjukvårdstjänster och infört ett övervakningssystem för kontroll av verksamheten som utförs av serviceproducenter inom hälso- och sjukvård. De viktigaste reglerna gällande patientsäkerhet grundar sig på lagen om ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster och lagen om obligationsrätt.

Vården som ges i Estland övervakas av Eesti Haigekassa, Estlands hälsovårdsmyndighet och expertpanelen för hälso- och sjukvårdens kvalitet. Mer information om kvaliteten på och övervakningen av vården i Estland finns på Estlands kontaktpunkts webbplats.

I Estlands registreras inte felbehandlingar systematiskt, men landets sjukförsäkringskassa utför regelbundet kliniska auditeringar på sjukvårdsinrättningar. Vid en felbehandling ska vårdinrättningen ersätta patienten för psykisk eller fysisk skada som orsakats i samband med en hälso- eller sjukvårdstjänst.

Om du upplever att dina rättigheter som patient försummas kan du framföra klagomål till den instans som erbjöd hälso- och sjukvårdstjänsten, hälsovårdsmyndigheten, Eesti Haigekassa eller expertpanelen för hälso- och sjukvårdens kvalitet.