Danmark

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. I Danmark räcker det därför i allmänhet med att du visar upp en identitetshandling (till exempel pass, identitetskort eller körkort) eller ett giltigt FPA-kort för att du ska få vård.

Du får ofta kostnadsfritt vård som omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården. Om du inte har kunnat visa upp någon identitetshandling när du uppsökte vård och därför blivit tvungen att betala fullt pris för vården, kan du ansöka om ersättning i efterhand hos ett serviceställe för social- och hälsovården (social og sundhed) på vistelseorten innan du lämnar Danmark. För att kunna få ersättning ska du visa upp alla verifikat i original och en identitetshandling eller FPA-kortet.

Information om sjukvård ges av Danmarks hälsovårdsministerium (Ministeriet for sundhed og forebyggelse). Praktisk information (på danska) finns också på webbplatsen för det danska hälsovårdssystemet Sundhed.dk och informationstjänsten för medborgarna Borger.dk.

Läkare

Du kan vända dig till en allmänläkare som har ett avtal med den danska offentliga hälso- och sjukvården. Mottagningarna är i regel öppna vardagar kl. 8–16. En del mottagningar har också öppet en vardagskväll i veckan. För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Om du på mottagningen visar upp en identitetshandling är vården kostnadsfri både när den ges av en allmänläkare och en specialist. I mera brådskande sjukdomsfall på vardagar efter kl. 16 och på veckoslut kan du uppsöka en läkarjour (lægevagt). Kontaktuppgifter till läkarjourer i olika delar av Danmark finns på Lægevagtens webbplats.

En allmänläkare kan remittera dig till exempel till en fysioterapeut eller psykolog, varvid kostnaderna kan ersättas delvis. Du kan uppsöka en kiropraktor utan remiss av en läkare. Även kostnaderna för besök hos en kiropraktor ersätts delvis.

Om du behöver tolk ska du nämna detta i samband med tidsbeställningen. Då får du tillgång till tolk av danska staten. Detta kan vara avgiftsbelagt.

Tandläkare

Du kan uppsöka en tandläkare som har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Visa upp en identitetshandling på mottagningen. För viss primärhälsovård får du en ersättning som dras av direkt från tandläkarräkningen. Notera dock att vissa åtgärder inte alls ersätts (till exempel tandproteser, kronor). I regel betalar du själv 35–60 procent av kostnaderna som självrisk. Ersättningsprocenten varierar enligt vården. I Danmark är tandvården kostnadsfri för personer under 18 år och personer under 26 år får en större ersättning för grundläggande undersökningar än äldre personer.

Läkemedel

Ersättningen för receptbelagda läkemedel påverkas av vilka läkemedel som har ordinerats och av kostnaderna för de läkemedel som köpts under ett kalenderår. Visa upp en identitetshandling och det recept som läkaren skrivit på apoteket.

När summan av de läkemedelsinköp som har införts överstiger 925 danska kronor får du receptbelagda läkemedel till nedsatt pris på apoteket. Upp till 925 danska kronor betalar du läkemedlen själv.

  • Av kostnader på 925–1 515 danska kronor är ersättningen 50 procent.
  • Av kostnader på 1 515-3 280 danska kronor är ersättningen 75 procent.
  • Av kostnader på över 3 280 danska kronor är ersättningen 85 procent.

Personer under 18 år får en ersättning på 60 procent för läkemedel upp till 1 515 danska kronor och till den del som inköpen överstiger 1 515 danska kronor på samma sätt som vuxna.

Vård på sjukhus

Vid behöv får du remiss till sjukhusvård av en läkare, och vården är kostnadsfri. I akuta situationer kan du direkt uppsöka akutvårdsenheten på ett offentligt sjukhus eller en så kallad skadestue, där man sköter akuta fall av skador som uppkommit eller sjukdomar som brutit ut inom de närmaste 24 timmarna. I sådana fall ska du visa upp en identitetshandling och be att sjukhuset ordnar kostnadsfri vård. På de flesta danska sjukhus finns en akutvårdsenhet, men det finns också några sjukhus som inte har ordnat jour. Notera också att akutvårdspoliklinikerna på en del sjukhus förutsätter att man ringer dit innan man kommer till sjukhuset.

Brådskande ambulanstransport till närmaste sjukhus är kostnadsfri.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än du normalt skulle ha använt kan du få ersättning från Danmark. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså själv lika mycket för returresan som du annars (som frisk) hade betalat för normalt färdsätt. En förutsättning för ersättning är att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Danmark där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

På Danmarks kontaktpunkts webbplats har man samlat information om planerad vård i Danmark. På sidan finns även en lista över landets offentliga sjukhus och kontaktuppgifter till patientrådgivarna på Danmarks fem olika regionen.

Majoriten av allmänläkare, specialister och tandläkare vårdar patienter som är försäkrade i Danmark enligt regionala avtal. De tar dock även emot patienter som betalar vården själva. Mer information om yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård i varje kommun eller område finns på webbplatsen sundhed.dk. Webbplatsen är på danska.

Till den danska branschföreningen för privata sjukhus och kliniker (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK)  hör 26 privata sjukhus och kliniker i Danmark. På föreningens webbplats (endast på danska) har man samlat länkar till sjukhusens webbsidor där du får information om vården och vårdpriserna på varje sjukhus.

Vårdpraxis och kostnader för vården

För specialist- och sjukhusvård i den danska offentliga hälso- och sjukvården krävs i allmänhet remiss från allmänläkare. I dessa fall godkänns en remiss från en läkare i Finland. Informera dig hos Danmarks regionala patientrådgivare. Uppge vid begäran tillräckliga uppgifter om den planerade vården. Priserna vid Danmarks offentliga sjukhus är i allmänhet fasta (så kallade DRG-priser) och samma på alla sjukhus. Prisuppgifter på danska finns på webbsidan för institutet Sundhedsdatastyrelsen,

Prisuppgifterna för vård hos privata läkare, tandläkare och sjukhus finns ofta på serviceproducenternas webbplatser.

Kvalitet och säkerhet i vården

På den Danska Styrelsen for Patientsikkerhed webbplats finns en information av alla yrkesutbildade personer som är registrerade i Danmark. Du kan kontrollera på webbplatsen om en viss läkare eller någon annan yrkesutbildade person inom hälso och sjukvården har en giltig registrering eller om personen är till exempel under övervakning.

Från Sundhetsstyrelsen webbplats får du information om kliniska riktlinjer för vården.

Om du har fått felaktig eller bristfällig vård på ett danskt offentligt eller privat sjukhus, en läkarstation eller ett annat vårdsställe, kan du lämna klagomål till myndighet som är ansvarig för patientsäkerhet (Styrelsen for Patientsikkerhed). Du kan rapportera felbehandlingar eller andra incidenter som rör vården till Danmarks patientförsäkringscentral (Patienterstatningen).

Institutet för kvalitet och ackreditering i hälso- och sjukvården (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS) utvecklar och upprätthåller Danmarks kvalitetsprogram för hälso- och sjukvården (Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM). DDKM fastställer kvalitetsstandarder för ackreditering av hälso- och sjukvården samt utvecklar metoder för mätning och övervakning av kvaliteten. Mer information finns på IKAS webbplats.