Belgien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 100.


Akut insjuknande

I Belgien är praxisen sådan att du först betalar vårdkostnaden själv och ansöker sedan om ersättning från den belgiska sjukkassan. Det finns flera kassor och de ersätter en andel av vårdkostnaderna som den belgiska nationella försäkringsinstitutionen (INAMI-RIZIV) har fastställt. Du får mer information på INAMI-RIZIV:s webbplats.

Du får information om ersättningarna på regionkontoren för de belgiska sjuk- och invaliditetskassornas, Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité / Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Du kan även kontakta de lokala sjukkassornas, Mutualité/Ziekenfonds, kontor. Kontaktuppgifterna hittar du till exempel på gula sidorna i telefonkatalogen under rubriken Mutualités/Ziekenfondsen.

I Belgien talas franska och nederländska. I Bryssel och regionen Flandern, där huvudspråket är nederländska, talar de flesta läkare och sjukhuspersonalen engelska.

Läkare

Uppsök en läkare som har ett avtal med en belgisk sjukkassa (médecin conventionné / arts geconventioneerd). Du betalar läkarkostnaden först själv och begär ett officiellt kvitto (på franska/nederländska Attestation de Soins Donnés / Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Du kan sedan söka ersättning för de betalda kostnaderna hos sjukkassan. Bifoga till ansökan en kopia av det europeiska sjukvårdskortet och ett kvitto på vårdkostnaderna. Om du har registrerat dig hos en sjukkassa ska en etikett eller en kupong med dina försäkringsuppgifter bifogas till ansökan. Etiketterna och kupongerna får du av sjukkassan i samband med registreringen. I Belgien ersätter sjukkassan 60–75 procent av vårdkostnaderna. I vissa fall beviljas en högre ersättningsprocent till exempel till personer som får ålders- eller sjukpension.

I Belgien behöver du ingen remiss för att uppsöka specialist. Du kan boka tid direkt hos en läkare som du valt. Endast för sjukhusvård krävs remiss från en läkare. Om en allmänläkare remitterat dig till en specialistläkare är kostnadsersättningen emellertid något högre. Du kan också anlita en privatläkare som inte har ett vårdavtal med en sjukkassa. Du kan ansöka om ersättning även för dessa kostnader. Sjukkassan ersätter av kostnaderna en fast andel som är lika stor som avtalsläkarnas taxa. Då betalar du själv självriskandelen och prisskillnaden mellan offentliga och privata tjänster. Din andel av kostnaderna varierar alltså enligt läkarens prisnivå. Det finns en egen taxa för varje ingrepp och du får information om ersättningens storlek från sjukkassan.

Tandläkare

I Belgien är de flesta tandläkarna privatpraktiserande. Vissa tandläkare accepterar partiell betalning när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet (EHIC). Tandvårdsavgifterna varierar mycket. I större städer, till exempel Bryssel, finns även internationella tandläkartjänster att tillgå. De kan emellertid vara mycket dyrare än andra tandläkaretjänster.

Ersättningsförfarandet är likadant hos tandläkaren som hos läkaren. Barn under 18 år får kostnadsfri tandvård med det europeiska sjukvårdskortet. Priserna för vårdtjänsterna beror på vilken slags vård det gäller och var (till exempel i hemmet, på ett sjukhus eller på en läkarstation) och när (till exempel på kvällen eller under veckoslutet) vården ges.

Många läkare och tandläkare accepterar endast kontanter. Det är bra att kontrollera betalsättet i förväg.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Belgien förordnat åt dig, betalar du kostnaden själv i apoteket. Säkerställ att du får ett kvitto för dina läkemedel på beloppet som du betalat samt apotekets stämpel på receptet. Visa vid behov ditt europeiska sjukvårdskort. Du kan ansöka om ersättning för läkemedlen i efterhand hos en belgisk sjukkassa.

Du ansöker om ersättning på samma sätt som för läkarkostnader. Lämna till sjukkassan en ansökan bifogad med en kopia av ditt europeiska sjukvårdskort och receptet samt kvittona för läkemedelskostnaderna. Om det finns ett förmånligare parallellpreparat av ditt läkemedel, lönar det sig att välja det i apoteket.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. Innan du uppsöker sjukhuset, kontakta sjukkassan och visa upp din remiss, ditt europeiska sjukvårdskort eller SIS-kortet som sjukkassan utfärdat dig samt en identitetshandling. På så sätt får du en betalningsförbindelse enligt vilken kassan ersätter en del av dina vårdkostnader.

Vård på sjukhus i Belgien är inte kostnadsfri. För anstaltsvård betalar du en daglig vårdavgift om cirka 15 euro. Dessutom måste du eventuellt betala en inskrivningsavgift, dina läkemedel och eventuella kostnader för laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar.

I Belgien tillämpas också ett avgiftstak för vårdkostnaderna under ett år. Avgiftstaket fastställs till exempel utifrån din inkomst.

När du behöver brådskande vård kan du uppsöka direkt sjukhusets akutmottagning.

Om du inte haft möjlighet att besöka sjukkassan innan du blivit intagen på sjukhus, visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på sjukhuset så fort som möjligt och be att sjukhuset skaffar en betalningsförbindelse från sjukkassan.

Om möjligt, är det bra att ta med sig alla handlingar som rör vården och dessutom handdukar, tvål, tandborste och andra personliga artiklar, eftersom sjukhusen alltid fakturerar extra för dessa. Allt som behövs finns inte heller alltid tillgängligt. Dessutom rekommenderas att man inte tar med sig stora summor kontanter eller värdesaker, till exempel smycken, till sjukhuset, eftersom det inte nödvändigtvis finns låsbara skåp.

Sjuktransporter

I Belgien kan sjukkassan på vissa villkor ersätta 50 procent av kostnaderna för sjuktransporten. Kostnaden består av en fast del och en del som baseras på antalet kilometrar. Du får en faktura för de kostnader som sjukkassans ersättning inte täcker per post.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med Rechercher un dispensateur de soins (Service provider search) SV 128.

Att uppsöka vården

Du kan söka sjukhus och serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Belgien, till exempel läkare, tandläkare och sjukskötare på följande webbplatser:

Vårdkostnaderna

Priserna för sådana behandlingar som i Belgien omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen är samma på alla sjukhus. Du kan titta på priserna för dessa behandlingar på den belgiska sjukförsäkringsinstitutionens (INAMI) webbplats på franska eller nederländska.

Sjukhus är skyldiga att på sin webbplats uppge sina priser för de behandlingar som erbjuds, så i första hand lönar det sig att jämföra priserna på sjukhusens webbplatser. En del sjukhus ger även på patientens begäran i förväg en uppskattning av den totala vårdkostnaden.

Priserna kan variera både i fråga om sjukhusvård och behandlingar hos allmän- och specialistläkare beroende på om den behandlande läkaren själv sätter sina priser. Läkare, som accepterar de priser som förhandlats fram av den belgiska sjukförsäkringsinstitutionen, är så kallade avtalsläkare (médecin conventionné / arts geconventioneerd). Behandlingar hos dessa läkare kostar lika mycket oberoende av vilken läkare man besöker och var mottagningen ligger. Läkaren kan emellertid bedriva egen verksamhet som inte omfattas av avtalet och fastställa kostnadsnivån för dessa behandlingar själv. I den belgiska sjukförsäkringsinstitutionens serviceproducentsökning kan du kontrollera om en läkare har ett avtal eller inte.

Kvalitet och säkerhet i vården

Information om kvaliteten och säkerheten i belgiska hälso- och sjukvårdstjänster finns inte sammanställd eller offentligt tillgänglig.

Om du uppsöker ett belgiskt sjukhus för att få vård, är det bra att säkerställa att sjukhuset som ger behandlingen är ackrediterat. Detta kan du kontrollera i den belgiska folkhälsoportalen (health.belgium.be). Om ett sjukhus är ackrediterat regleras och övervakas dess verksamhet regelbundet. Ackrediteringen är en garanti för en minimistandard för kvaliteten i vården. Det är bra att jämföra ackrediterade sjukhus på sjukhusens egna webbplatser. En del av sjukhusen i Flandern har publicerat resultat om vårdkvaliteten på sina webbplatser.

Informationscentret för hälso- och sjukvården i Belgien (kce.fgov.be) (Belgian Health Care Knowledge Centre, KCE) ger ut rapporter och publikationer som också kan vara till hjälp vid bedömning av uppgifter om kvalitet och säkerhet.