Flytt utanför EU-området

När du flyttar från Finland till ett EU-/EES-land eller till Schweiz tillfälligt eller permanent, baseras din rätt till vård på mottagarlandets nationella lagstiftning samt på magistratens registrering av hemkommun.


Vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till definieras i mottagarlandets nationella lagstiftning. Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder och också villkoren för att använda tjänsterna varierar mycket. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna för dessa. Det rekommenderas också att du vid behov tecknar en privat försäkring som täcker eventuella vårdkostnader.

Finland har ingått bilaterala överenskommelser om social trygghet med många länder. Överenskommelserna som ingåtts med Australien, Québec i Kanada, Israel och Chile innehåller bestämmelser om sjukvården. Överenskommelserna gäller endast begränsade situationer och vissa grupper som definierats separat. Om du inte hör till grupperna enligt överenskommelsen, kan du inte få vård på basis av överenskommelsen i Australien, Québec i Kanada eller i Israel.

När du flyttar utomlands måste du meddela detta till FPA, om du får FPA:s förmåner. Anmäl din flytt utomlands också till magistraten.

 • Om du inte omfattas av sjukförsäkringen, kan du inte använda FPA-kortet.
 • Om  du omfattas av sjukförsäkringen, kan du använda FPA-kortet. Du får ersättning för kostnader som uppstått vid användning av den privata hälso- och sjukvården och på apotek i Finland. Du får också ersättning för kostnader för nödvändig hälso- och sjukvård utomlands.

Användningen av tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras på hemkommunen. Magistraten registrerar dig som invånare i en kommun i Finland.

 • Om du har en registrerad hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna.
 • Om du inte har en registrerad hemkommun i Finland, får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv alla vårdkostnaderna.

Flytt till Australien

Om du är sjukförsäkrad i Finland och arbetar eller vistas av andra orsaker i Australien under högst sex månader, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien på samma sätt som lokala invånare. Bevisa din rätt till vård med pass och FPA-kort. Rätten baserar sig på överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Australien.

Australien tillämpar emellertid inte överenskommelsen på studerande, så till exempel utbytesstudenter som åker från Finland till Australien betalar själv vårdkostnaderna.

Flytt till Québec i Kanada

Avtalsregleringen mellan Finland och Québec i Kanada om social trygghet gäller läkarvård och sjukhusvård och delvis även tandvård i Québec. På basis av överenskommelsen kan följande personer som flyttar tillfälligt till Québec få vård där:

 • arbetstagare
 • utsänd arbetstagare
 • utbytesstudent
 • forskare
 • studerande som gör praktik i anslutning till studier på andra stadiet eller högskolestudier
 • familjemedlem som flyttar med en person som hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

För att få vård krävs att du först registrerar dig vid sjukförsäkringsinstitutionen i Québec. För registrering

 • Pensionsskyddscentralen utfärdar blankett SF/Q1 för utsända arbetstagare
 • FPA utfärdar blankett SF/Q4 för andra arbetstagare och för studerande, forskare och familjemedlemmar.

Vid registrering av blankett SF/Q hos sjukförsäkringsinstitutionen i Québec ska arbetstagare som ska arbeta i landet tillfälligt, studerande och forskare visa upp ett giltigt pass eller eventuellt någon annan inresehandling. Studerande och forskare ska dessutom visa upp ett intyg om registrering som studerande, till exempel läroanstaltens närvarointyg, eller ett intyg om antagning som forskare eller praktikant.

Om du flyttar från Finland till Québec för att arbeta, måste du vara sjukförsäkrad i Finland för att få blankett SF/Q 4 från FPA. Om du inte är sjukförsäkrad i Finland kan inte heller en familjemedlem som flyttar med dig få blanketten från FPA.

Överenskommelsen ger inte rätt till vård i Finland för personer som har flyttat från Finland till Québec. Om du inte har en registrerad hemkommun i Finland, får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv hela vårdkostnaden.

Flytt till Israel

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Israel gäller rätten till vård i Finland för dig som ingår i någon av grupperna enligt överenskommelsen och som flyttat från Finland till Israel i egenskap av

 • utsänd arbetstagare
 • tjänsteman eller innehavare av en motsvarande befattning inom den offentliga sektorn
 • familjemedlem som flyttar med en person som hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

På basis av överenskommelsen har även en förare av transportfordon som arbetar i Israel rätt till vård om företaget som äger transportfordonet har sin hemvist i Finland. Dessutom gäller överenskommelsen arbetare inom sjöfarten som arbetar på ett fartyg som seglar under finsk flagga på Israels område.

Överenskommelsen gäller inte tjänster inom hälso- och sjukvården i Israel, utan tjänsterna ges i enlighet med landets lagstiftning och system. Personer som ingår i någon av grupperna enligt överenskommelsen,

 • är sjukförsäkrade i Finland och kan använda FPA-kortet
 • kan använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland även om de inte har en hemkommun i Finland. Man betalar då klientavgiften för kommuninvånarna.

Flytt till Chile

Finland och Chile har en överenskommelse om social trygghet och på basis av överenskommelsen får en pensionär som flyttar permanent från Finland till Chile vård på samma villkor som lokala invånare i Chile. Enligt överenskommelsen har en pensionär som flyttat från Finland till Chile inte rätt till vård i Finland.