Flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz

EU-lagstiftningen tryggar din rätt att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna i mottagarlandet när du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Om din utlandsvistelse är tillfällig, får du medicinskt nödvändig vård i mottagarlandet med det europeiska sjukvårdskortet. Om din flytt är långvarig eller permanent måste du registrera dig vid mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution för att få vård.


Följande faktorer påverkar din rätt att få vård i EU-/EES-länderna och Schweiz efter att du flyttat:

 • Är du efter att du flyttat sjukförsäkrad i Finland eller inte,
 • flyttar du tillfälligt eller permanent och
 • vad är orsaken till din flytt.

Enligt EU-lagstiftningen har endast ett land i taget ansvaret för dina vårdkostnader. Vid flytt utfärdar detta land ett intyg över rätt till vårdförmåner åt dig, vilket du måste visa upp för att få vård i mottagarlandet.

Om du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz även för en kort tid för att arbeta för en utländsk arbetsgivare, överförs du vanligtvis till sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Därmed övergår också ansvaret för din hälso- och sjukvård till detta land. Arbetsgivarlandet utfärdar dig ett intyg över rätt till vårdförmåner. Du får vård i sysselsättningslandet i enlighet med detta lands lagstiftning och system. Om du använder tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland ska du visa upp det av sysselsättningslandet utfärdade intyget över rätt till vårdförmåner till vårdgivaren eller FPA.

Om du har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som de som är bosatta i Finland. Du betalar kommuninvånarens klientavgift för att använda tjänsten. Magistraten registrerar hemkommunen i befolkningsdatasystemet.

EU-lagstiftningen påverkar också din rätt att få vård i Finland efter att du flyttat till ett annat EU-EES-land eller Schweiz. Om Finland enligt FPA:s beslut ansvarar för dina vårdkostnader, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna. Magistratens registrering om hemkommunen har i denna situation ingen betydelse.

Efter att du flyttat utomlands kan du endast använda FPA-kortet om du är sjukförsäkrad i Finland.

När du flyttar utomlands måste du meddela detta till FPA, om du får FPA:s förmåner. Anmäl din flytt utomlands också till magistraten.

Vistelse i ett EU-/EES-land eller Schweiz som varar mindre än sex månader

Om du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för mindre än sex månader, betraktas din flytt vanligtvis som en tillfällig vistelse i ett annat land. Tillfälliga vistelser är bland annat semesterresor och utbytesstudier utomlands.

Om du vistelse varar högst sex månader, i regel omfattas du av den finländska sociala tryggheten under din vistelse. Detta innebär att du är sjukförsäkrad i Finland och att Finland på basis av EU-lagstiftningen också ansvarar för dina vårdkostnader. I en sådan situation

 • kan du använda FPA-kortet
 • utfärdar FPA dig det europeiska sjukvårdskortet
 • kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland även om du inte har en hemkommun i Finland. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna.

Under en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz får du med det av FPA utfärdade europeiska sjukvårdskortet medicinskt nödvändig vård i mottagarlandet.

Vistelse i ett EU-/EES-land eller Schweiz som varar över sex månader

Vanligtvis betraktas en vistelse i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz som varar över sex månader som permanent.

Ta i god tid före flytten reda på vilka villkor som gäller när du ska använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet.

Om du bor utomlands en längre tid än sex månader, förlorar du oftast rätten till den finländska sjukförsäkringen. Detta betyder också att Finland inte ansvarar för dina vårdkostnader.

 • Om du efter att du flyttat inte längre är sjukförsäkrad i Finland, ska du ta reda på vilka förutsättningar som gäller för att du ska kunna omfattas av sjukförsäkringen i mottagarlandet.
 • Det land som ansvarar för dina vårdkostnader utfärdar intygen över rätt till vårdförmåner åt dig.

Finland kan ansvara för dina vårdkostnader trots att du bor längre än sex månader eller permanent i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Personer som detta gäller är till exempel

 • en pensionär som endast får pension från Finland, även om personen inte är sjukförsäkrad i Finland
 • en arbetstagare som är utsänd från Finland till utlandet och som också är sjukförsäkrad i Finland
 • en studerande som avlägger hela examen utomlands och får studiestöd från Finland.

Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader, utfärdar FPA dig

 • ett intyg över rätt till vårdförmåner gällande boendet som ska registreras i mottagarlandet
 • det europeiska sjukvårdskortet
 • ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket du bevisar din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och din rätt till sjukvårdsersättning från FPA.

Din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland efter att du har flyttat till ett EU-/EES-land eller till Schweiz bestäms enligt följande:

 • Om du även efter att du flyttat har en hemkommun i Finland, kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna.
 • Om du inte har en hemkommun i Finland, men Finland enligt EU-lagstiftningen ansvarar för dina vårdkostnader, kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna.
 • Om du inte har en hemkommun i Finland och ansvaret för kostnaderna för din hälso- och sjukvård enligt EU-lagstiftningen åligger något annat EU-/EES-land eller Schweiz, får du mot uppvisande av det europeiska sjukvårdskortet medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna. Du får även icke-brådskande vård, men kostnaderna för denna betalar du själv.

Om du behöver ytterligare information om din rätt till vård och om intyg över rätt till vårdförmåner när du flyttar från Finland, ta kontakt med FPA:s center för internationella ärenden.