Flytt som studerande eller forskare

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse. Vanligtvis behåller du din finländska sjukförsäkring under dina studier.


Om du flyttar från Finland för studier, en oavlönad praktik, forskning eller fortsatta studier utomlands, omfattas du vanligtvis av den finländska sjukförsäkringen under dina studier. Om du flyttar utomlands för en betald praktik, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland.

  • Anmäl flytt till FPA om du får FPA:s förmåner.
  • Anmäl alltid utlandsarbete till FPA.
  • Gör också flyttanmälan till magistraten.

I EU-/EES-länderna och i Schweiz får du vård med det europeiska sjukvårdskortet

Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader får du medicinskt nödvändig vård under din vistelse i ett annat EU-/EES-land som varar mindre än sex månader. Intyga din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet.

Om du bor i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz längre än sex månader på grund av studier, du borde få vård du behöver med det europeiska sjuvårdskortet.

Om du är stadigvarande bosatt i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz medan du studerar och Finland svarar för dina sjukvårdskostnader, kan du få vård till samma klientavgift som kommuninvånare också inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om du inte längre har hemkommun i Finland behöver du ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljas av FPA. Med intyget påvisar du din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget kan sökas hos FPA med blankett SV 141r.

Som studerande eller forskare till Québec i Kanada

Avtalsregleringen mellan Finland och Québec i Kanada om social trygghet gäller läkarvård och sjukhusvård och delvis även tandvård i Québec. På basis av överenskommelsen kan följande personer som flyttar tillfälligt till Québec få vård där:

  • utbytesstudent
  • forskare
  • studerande som gör praktik i anslutning till studier på andra stadiet eller högskolestudier
  • familjemedlem som flyttar med en person som hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

För att få vård krävs att du först registrerar dig vid sjukförsäkringsinstitutionen i Québec. FPA utfärdar för registreringen blankett SF/Q4 till studerande, forskare och deras familjemedlemmar. Utsända arbetstagare som sänts från Finland till Québec registrerar sig med blankett FI/Q 1 som utfärdas av Pensionsskyddscentralen.

Du kan göra en fritt formulerat ansökning om registreringsblanketten hos FPA på e-tjänsten, per telefon eller på ett kontor.

Vid registrering av blankett SF/Q hos sjukförsäkringsinstitutionen i Québec ska arbetstagare som ska arbeta i landet tillfälligt, studerande och forskare visa upp ett giltigt pass eller en inresehandling. Studerande och forskare ska dessutom visa upp ett intyg om registrering som studerande, till exempel läroanstaltens närvarointyg, eller ett intyg om antagning som forskare eller praktikant.

I andra länder behöver du oftast en privat försäkring

När du vistas som studerande eller forskare utanför EU/EES eller Schweiz, får du vård i vistelselandet i enlighet med den lokala lagstiftningen. Utanför EU/EES och Schweiz betalar du oftast själv dina vårdkostnader. Ta på förhand reda på om du behöver en privat försäkring för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna.