Flytt som pensionär

Om du som pensionär flyttar utomlands för mindre än sex månader är det vanligtvis fråga om en tillfällig utlandsvistelse och du behåller din sociala trygghet i Finland. Om du flyttar utomlands permanent upphör din sociala trygghet vanligtvis på flyttdagen. Finland kan emellertid ansvara för dina vårdkostnader om du flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och får pension utbetalad från Finland.


Magistraten bedömer om du har en hemkommun i Finland efter att du flyttat. Om du har en registrerad hemkommun i Finland efter att du flyttat, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna. Om du inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, får du vanligtvis endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar vårdkostnaden själv.

Om du som pensionär flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och får pension endast utbetalad från Finland, är det möjligt att Finland ansvarar för dina vårdkostnader även efter att du flyttat. I detta fall utfärdar FPA dig det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer och du får hälso- och sjukvård i ditt nya bosättningsland så att Finland ersätter vårdkostnaderna till detta land.

Om du flyttar permanent till ett land utanför EU/EES eller Schweiz, är du vanligtvis inte sjukförsäkrad i Finland efter att du flyttat. Då kan du inte heller använda FPA-kortet. Huruvida du har rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården beror på om du har en hemkommun registrerad av magistraten i Finland eller inte. Fråga myndigheterna i ditt nya bosättningsland om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet.

När du flyttar utomlands måste du meddela detta till FPA, om du får FPA:s förmåner. Anmäl din flytt utomlands också till magistraten.

Tillfälligt boende utomlands

Om du som pensionär vistas utomlands mindre än sex månader, behåller du vanligtvis din sociala trygghet i Finland och din stadigvarande adress i Finland, vilket betyder att du har en hemkommun i Finland. Om du vistas

 • i ett EU-EES-land eller i Schweiz får du medicinskt nödvändig vård inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukvårdskortet.
 • Utanför EU/EES och Schweiz betalar du oftast själv vårdkostnaderna. Också en privat försäkring kan ersätta vårdkostnader direkt.

Stadigvarande boende i ett EU-/EES-land eller i Schweiz

På basis av EU-lagstiftningen ansvarar det land som betalar pensionen för pensionstagarens vårdkostnader. Om du flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och får arbets- eller folkpension endast från Finland, ansvarar Finland för dina vårdkostnader även efter att du flyttat.

 • Om du får pension från flera EU-/EES-länder eller från Schweiz, ansvarar det land där du haft din pensionsförsäkring längst för dina vårdkostnader.
 • Om du får pension från flera länder och är bosatt i något av de EU-/EES-länder eller i Schweiz som betalar pension åt dig, ansvarar ditt bosättningsland för dina vårdkostnader.

När du som pensionär flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz utreder FPA vilket land som ansvarar för dina vårdkostnader. Om Finland efter att du flyttat

 • inte ansvarar för dina vårdkostnader, utred ärendet med sjukförsäkringsinstitutionen i ditt nya bosättningsland eller med den institution som betalar din pension.
 • Finland ansvarar för dina vårdkostnader, utfärdar FPA dig blankett S1 för registrering i det nya hemvist landet och det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer.

Stadigvarande boende utanför EU-/EES eller Schweiz

Om du är stadigvarande bosatt utanför EU-/EES eller Schweiz upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen vanligtvis på flyttdatumet. Du kan i detta fall inte använda FPA-kortet. Om du inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och du betalar vårdkostnaderna själv.

Din rätt till vård i bosättningslandet baseras på detta lands lagstiftning. Ta före flytten reda på hurdana hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till och om du till exempel behöver en privat försäkring.

Om du som pensionär flyttar permanent till Chile får du sjukvård på samma villkor som lokala pensionärer. Pensioner som utbetalas från utlandet påverkar hälso- och sjukvårdsavgiften för en pensionär som är bosatt i Chile. För bestämmande av hälso- och sjukvårdsavgiften utfärdar FPA på begäran ett intyg om pensioner som Finland beviljat till pensionären. Du kan ansöka om intyget hos FPA med blankett SV 140.

Hälso- och sjukvårdstjänster i ditt nya bosättningsland

Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader när du som pensionär flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz, får du i ditt nya bosättningsland vård på samma villkor som de lokala invånarna. Finland ersätter dina vårdkostnader till ditt bosättningsland.

För att använda hälsovårdstjänsterna måste du registrera dig vid bosättningslandets sjukförsäkringsinstitution eller hos någon annan myndighet som ansvarar för tjänsterna inom hälso- och sjukvården.

 • FPA utfärdar dig blankett S1 för registreringen.
 • Blanketten kan utfärdas antingen på din egen begäran eller på begäran av sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan behörig myndighet i ditt nya bosättningsland.

Efter registrering utfärdar sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i ditt bosättningsland dig vanligtvis en handling med vilken du kan intyga din rätt till vård i bosättningslandet. Du får vård i enlighet med bosättningslandets lagstiftning och system.

Om en familjemedlem som inte är med i arbetslivet flyttar med dig, utreder FPA och sjukförsäkringsinstitutionen i bosättningslandet om Finland ansvarar också för familjemedlemmens vårdkostnader. Också din underåriga familjemedlems rätt till vård behandlas vid FPA när du anmäler flytten till FPA eller skickar in blankett SV 140. Din vuxna familjemedlem ska meddela FPA individuellt om sin flyttning utomlands.

Hälso- och sjukvårdstjänster utanför ditt bosättningsland

Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader efter att du flyttat, utfärdar FPA dig det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare med en limegrön baksida. FPA utfärdar kortet på samma gång som den beviljar blankett S1.

 • Använd kortet utanför ditt bosättningsland om du behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.
 • Om du inte använder kortet och själv betalar kostnaden för medicinskt nödvändig vård ska du ansöka om ersättning hos FPA med blankett SV 128.

Du kan söka dig till vård i Finland när du som pensionär är bosatt i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för dina vårdkostnader.

 • Intyga din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland där du får vård på samma villkor som människor bosatta i Finland.
 • Du kan använda inom den offentliga hälso- och sjukvården i valfri kommun, där vården ordnas i enlighet med ditt vårdbehov.
 • Med kortet får du i Finland även direktersättning inom den privata hälso- och sjukvården, på apotek och för ambulanstransporter.
 • Om du inte använder kortet, utan själv betalar kostnaden för vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, kan du ansöka om sjukvårdsersättningar vid FPA.
 • Du kan inte använda FPA-kortet.

Om du är bosatt i ett EU-land och Finland ansvarar för dina vårdkostnader, kan du söka vård och använda hälso- och sjukvårdstjänsterna även i ett annat EU-land utanför ditt bosättningsland. Vanligtvis betalar du själv hela vårdkostnaden och kan ansöka om ersättning i efterhand

 • hos FPA om ditt bosättningsland är Belgien, Bulgarien, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Frankrike, Rumänien, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern eller Estland,
 • hos sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan behörig myndighet i ditt bosättningsland, om ditt bosättningsland är Nederländerna, Spanien, Irland, Cypern, Portugal, Sverige eller Förenade kungariket.

Om du vill söka vård i ett annat EU-/EES-land än ditt bosättningsland eller i Schweiz, men inte vill betala själv vårdkostnaderna, kan du ansöka om förhandstillstånd (blankett E 112 eller S2) för vården hos sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i ditt bosättningsland. Du behöver inget förhandstillstånd för vård som ges i Finland. Ansök om förhandstillstånd

 • hos FPA med blankett SV 129 om ditt bosättningsland är Belgien, Bulgarien, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Frankrike, Rumänien, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern eller Estland,
 • hos sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan behörig myndighet i ditt bosättningsland, om ditt bosättningsland är Nederländerna, Spanien, Irland, Cypern, Portugal, Sverige eller Förenade kungariket. Myndigheten i ditt bosättningsland avgör självständigt om förhandstillstånd beviljas eller nekas. FPA kan inte påverka ett beslut som myndigheten i bosättningslandet har fattat.