Flytt som arbetstagare

När du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta, flyttas du vanligtvis över till sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Om du arbetar för en finländsk arbetsgivare i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz är du vanligtvis sjukförsäkrad i Finland. När du ska arbeta utanför EU, ska du ta reda på hur sjukförsäkringen och tjänsterna inom hälso- och sjukvården fungerar i mottagarlandet.


Anmäl boende utomlands och utlandsarbete till FPA.  Om du flyttar utomlands ska du också göra flyttanmälan till magistraten. Fråga också Pensionsskyddscentralen om försäkring av utlandsarbete.

Till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz som arbetstagare

Om du flyttar till ett EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta för en lokal arbetsgivare, flyttas du vanligtvis över till sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Som arbetstagare får du vanligtvis vård på samma sätt och till samma pris som de som bor i landet, när du först har registrerat dig i landets sjukförsäkringsinstitution.

Du får vård i sysselsättningslandet i enlighet med landets lagstiftning och system. Tjänsterna inom hälso- och sjukvården är olika i olika länder och priserna kan skilja sig från dem som tas ut i Finland i en motsvarande situation. När du är sjukförsäkrad som arbetstagare i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz får du den vård som du behöver i första hand i sysselsättningslandet. Då innebär sjukförsäkringen oftast även att du har rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i sysselsättningslandet.

Fråga din arbetsgivare och sjukförsäkringsinstitutionen i mottagarlandet om ordnandet av din sjukförsäkring. I vissa länder finns flera institutioner som administrerar den lagstadgade sjukförsäkringen och du kan själv välja var du vill ha ditt försäkringsskydd. Vanligtvis betalar du själv en sjukförsäkringspremie som kan vara avsevärt högre än den motsvarande avgiften i Finland.

Sjukförsäkringsinstitutionerna har ofta avtal med lokala verksamhetsutövare inom hälso- och sjukvården och då får du vården till avtalspris. Din sjukförsäkringsinstitution utfärdar dig oftast en handling som intygar din rätt till vård i sysselsättningslandet. Uppgift om din sjukförsäkring kan även finnas i en databas, där verksamhetsutövare inom hälso- och sjukvården har tillgång till den.

Sjukförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet utfärdar dig det europeiska sjukvårdskortet med vilket du intygar din rätt till vård i de övriga EU-/EES-länderna och i Schweiz.

 • Om du behöver vård i Finland, intygar du din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som ditt sysselsättningsland har utfärdat.
 • Om du inte har en hemkommun i Finland får du medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården under din vistelse i Finland.
 • Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården som kommuninvånare.

Som arbetstagare hos en finländsk arbetsgivare i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Om en finländsk arbetsgivare sänder ut dig till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz för att arbeta, behåller du vanligtvis den finländska sjukförsäkringen. Pensionsskyddscentralen är den behöriga finländska myndigheten som beslutar om den finländska lagstiftningen om social trygghet ska tillämpas under din arbetsperiod. Beslutat fattas utifrån en ansökan som du själv eller din arbetsgivare ställer.

Om du är sjukförsäkrad i Finland under perioden för utlandsarbete ansvarar Finland för dina vårdkostnader. FPA utfärdar dig ett beslut om sjukförsäkringen och om tillämpning av den finländska lagstiftningen om social trygghet.

 • Under en arbetsperiod som varar mindre än sex månader får du vård i sysselsättningslandet med det europeiska sjukvårdskortet som FPA utfärdat.
 • Under en arbetsperiod som varar över sex månader måste du oftast registrera dig vid sjukförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet med blankett S1 som FPA utfärdar.

När Finland ansvarar för dina vårdkostnader, kan du även använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna för tjänsterna. Det spelar ingen roll om du har en hemkommun i Finland eller inte.

 • Om du inte har en hemkommun i Finland, utfärdar FPA dig ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Familjemedlemmar som flyttar med en utsänd arbetstagare till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och som inte är med i arbetslivet behåller oftast sin finländska sjukförsäkring.

 • Familjemedlemmen ska anmäla flytten till FPA.
 • Om Finland även ansvarar för familjemedlemmens vårdkostnader, har denne samma rätt till vård som den utsända arbetstagaren.

Som arbetstagare till Québec i Kanada eller till Israel

Om du flyttar tillfälligt som arbetstagare eller utsänd arbetstagare till Québec i Kanada, får du vid behov läkarvård, sjukhusvård och delvis även tandvård på samma villkor som de som är sjukförsäkrade i Québec. Rätten gäller även familjemedlemmar som flyttar med dig. För att få vård krävs att du först registrerar dig vid sjukförsäkringsinstitutionen i Québec. För registrering

 • Pensionsskyddscentralen utfärdar blankett SF/Q1 för utsända arbetstagare
 • utfärdar FPA blankett SF/Q4 för andra arbetstagare och för studerande, forskare och familjemedlemmar.

Om du flyttar till Israel för att arbeta, är du fortfarande sjukförsäkrad i Finland och kan använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården, när du är

 • utsänd arbetstagare
 • tjänsteman eller innehavare av en motsvarande befattning inom den offentliga sektorn
 • förare av ett transportfordon som ägs av ett företag som har sin hemvist i Finland
 • arbetare inom sjöfarten som arbetar på ett fartyg som seglar under finsk flagga på Israels område
 • familjemedlem som flyttar med en person som hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

Som arbetstagare till andra länder

Din rätt till vård och att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i sysselsättningslandet baseras på detta lands lagstiftning. Ta på förhand reda på hurdan vård du har rätt till och om det till exempel krävs en privat försäkring för att få vård.

När du arbetar utanför EU/EES eller Schweiz påverkar utlandsvistelsens längd vanligtvis din sjukförsäkring i Finland. FPA beslutar om din sjukförsäkring och om tillämpning av den finländska lagstiftningen om social trygghet.

 • När du flyttar utomlands måste du meddela detta till FPA, om du får FPA:s förmåner. Anmäl din flytt utomlands också till magistraten.
 • Om du är sjukförsäkrad i Finland under ditt utlandsarbete kan du använda FPA-kortet och du får sjukvårdsersättningar.

Din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras på magistratens registrering av hemkommunen. Om din utlandsvistelse varar mindre än ett år behåller du vanligtvis din hemkommun i Finland.

 • Om du inte har en hemkommun i Finland, får du inom den offentliga hälso- och sjukvården endast brådskande vård. Du betalar själv kostnaden för brådskande vård.
 • Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.