Din rätt till vård när du flyttar utomlands

När du flyttar utomlands avgörs din rätt till vård beroende på mottagarlandet, syftet med flytten och dess varaktighet. När du flyttar utomlands avgör FPA om du är sjukförsäkrad i Finland och huruvida du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Vid flytt till ett EU-/EES-land eller till Schweiz, avgör FPA också din rätt till vård i Finland. Magistraten registrerar din hemkommun vid flytt.


FPA utreder din rätt till vård när du Flyttning utomlands (FPA) . Magistraten registrerar dessutom om du behåller din hemkommun i Finland. När du flyttar utomlands permanent upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen och din rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster som kommuninvånare vanligtvis på flyttdatumet.

Rätten att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras i första hand på hemkommunen. Om du har en hemkommun i Finland, kan du alltid använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som kommuninvånare. Beslut om hemkommun fattas av magistraten.

Om du är sjukförsäkrad i Finland, får du ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård i Finland och för kostnader för vård utomlands. Alla sjukförsäkrade har ett FPA-kort. Beslut om sjukförsäkring fattas av FPA.

I vissa situationer kan EU-lagstiftningen ge dig rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland trots att du inte längre är invånare i kommunen. Detta gäller i en situation där du har flyttat till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och

  • FPA har beslutat att sjukförsäkra dig och att du omfattas av den finländska sociala tryggheten

eller

  • Finland ansvarar för dina vårdkostnader.

Vid bestämmande av din rätt till vård i mottagarlandet och i Finland är det ofta också av betydelse huruvida din flytt är tillfällig eller permanent. En tillfällig flytt betyder vanligtvis att utlandsvistelsen varar högst ett år.

Utlandsvistelser som varar över tre månader och permanent flytt utomlands ska alltid anmälas till FPA. Du kan göra anmälan via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y 38.

Anmäl alltid din flytt utomlands också till magistraten.