Rehabilitering utomlands

Du kan söka dig utomlands för att använda rehabiliteringstjänster. Rehabiliteringstjänsterna som ges utomlands kan skilja sig från den rehabilitering som du skulle få i Finland. Om rehabiliteringen ordnas som en tjänst inom hälso- och sjukvården i ett annat EU-land, måste serviceproducenten ta emot dig för rehabiliteringen.


Om ditt rehabiliteringsbehov uppstått till exempel till följd av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, har FPA inte ansvaret för att ordna rehabiliteringen, utan ansvaret ligger hos försäkringsbolag. Om du avser resa utomlands för rehabilitering ska du komma överens om förfaringssätten med ditt försäkringsbolag.

Rehabilitering utomlands på basis av sjukförsäkringslagen

Du kan resa utomlands för att använda rehabiliteringstjänsterna på samma villkor som i Finland. Det kan till exempel gälla fysioterapi efter en operation.

  • Varje land erbjuder rehabiliteringstjänster i enlighet med sin egen lagstiftning och sitt eget hälso- och sjukvårdssystem.
  • Utomlands kan utbudet av rehabiliteringstjänster omfatta sådana tjänster som i Finland inte ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland eller vars kostnader inte ersätts på basis av den finska sjukförsäkringslagen. Observera att FPA i detta fall inte ersätter kostnaderna för rehabiliteringen.

På basis av sjukförsäkringslagen kan du få ersättning från FPA i efterhand för kostnaderna för rehabilitering som du fått i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz, om du till exempel rest utomlands för fysioterapi.

Krävande Medicinsk rehabilitering

Du kan åka utomlands för terapi som ordnas som krävande medicinsk rehabilitering, om FPA utfärdat ett rehabiliteringsbeslut om rätt att få rehabilitering utomlands åt dig. Du kan även ansöka om beslutet i efterhand. Rehabiliteringen kan beviljas om kraven enligt lagen om FPA:s rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner uppfylls.

  • Du behöver inget särskilt förhandstillstånd för rehabilitering utomlands. Observera ändå att rehabiliteringen måste ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland och vara i enlighet med lagen om FPA:s rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner för att du ska kunna få ersättning för rehabiliteringskostnaden.
  • Om du vill, kan du i förväg fråga FPA om den rehabilitering utomlands som du planerar är ersättningsgill enligt lagen om FPA:s rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. FPA utfärdar dock ett beslut om rätten till rehabilitering först när man ställt en ansökan om rehabilitering. Detta beslut kan överklagas.