Graviditet och förlossning utomlands

I EU-/EES-länderna och i Schweiz får du med det europeiska sjukvårdskortet medicinskt nödvändig vård i samband med graviditet och förlossning. Om du söker dig utomlands för att föda, ansvarar du själv för vårdkostnaderna. FPA ersätter kostnader i efterhand på samma villkor som om du hade fått motsvarande vård inom den privata hälsovården i Finland.


Du får medicinskt nödvändig vård i samband med graviditet och förlossning med det europeiska sjukvårdskortet under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en utlandsvistelse som varar mindre än sex månader.

Om du emellertid sökt dig utomlands för planerad vård i samband med graviditet eller för förlossningen, kan du inte använda det europeiska sjukvårdskortet. Kortet används inte i situationer där användningen av hälso- och sjukvårdstjänster är själva orsaken till utlandsresan.

Du kan fritt resa till ett annat EU-land för att föda eller använda hälso- och sjukvårdstjänsterna för uppföljning av graviditeten. Du kan även resa till andra länder för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, men varje land beslutar utifrån sin nationella lagstiftning om du får vård. I en sådan situation betalar du själv hela vårdkostnaden.

I vissa situationer kräver serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i EU-/EES-länderna och i Schweiz att man har ett förhandstillstånd för planerad vård när man söker vård i samband med graviditet och förlossning. Om du vistas i landet tillfälligt, bör du dock få vården med det europeiska sjukvårdskortet. Vid problem kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Om du betalar själv din vård i samband med graviditet eller förlossning utomlands, kan du ansöka om ersättning från FPA inom sex månader med blankett SV 128.

Förlossning i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz och behöver förlossningsvård, bör du med det europeiska sjukvårdskortet få vården inom landets offentliga hälso- och sjukvård mot samma klientavgift som invånarna i landet.

Klientavgiften för förlossningsvård varierar i olika länder. I en del EU-länder är vården i samband med förlossningen kostnadsfri inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården.

Om du betalar själv kostnaderna för förlossningsvård som du fått under en tillfällig vistelse, kan du få ersättning antingen från det vårdgivande landets sjukförsäkringsinstitution eller från FPA. Om du ansöker om ersättning hos FPA, kan kostnaderna ersättas upp till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.

Om du reser till ett annat EU-land uttryckligen för att föda, har du rätt att få vård på samma villkor som de lokala invånarna. Island, Liechtenstein och Schweiz bestämmer själv om de tar emot dig som klient för planerad förlossningsvård.

Om du har rest till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att föda, betalar du själv hela vårdkostnaden. FPA ersätter vårdkostnader i efterhand på samma sätt som om du hade använt privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Du kan beräkna kostnaden som återstår för dig själv att betala på FPA:s webbsida Taxor för sjukvårdsersättningar.

Förlossning utanför EU

Om du föder utanför EU/EES eller Schweiz, ersätter FPA vårdkostnaderna i efterhand i enlighet med den finska sjukförsäkringslagen, om du fått vården under en tillfällig vistelse. Ersättning utgår på samma sätt som om du hade använt privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Du kan beräkna kostnaden som återstår för dig själv att betala på FPA:s webbsida Taxor för sjukvårdsersättningar.

Rådgivningsbesök utomlands

I de flesta länderna finns inte ett liknande system med mödra- eller barnrådgivning som i Finland. Med det europeiska sjukvårdskortet bör du få vård för uppföljning av graviditeten i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz, när du vistas i landet tillfälligt. Utomlands kan undersökningarna i samband med uppföljning av graviditeten, antalet uppföljnings- och läkarbesök samt tidpunkten för dessa skilja sig mycket från det finländska systemet.

Om du är gravid och ska resa utomlands, planera uppföljningen av din graviditet i samråd med rådgivningsbyrån. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på vilka tjänster inom hälso- och sjukvården som erbjuds i mottagarlandet i samband med graviditet, förlossning och mödravård. Försäkra dig om de praktiska arrangemangen kring förlossningen i tid.

Se till att informationen om din graviditet förmedlas mellan vårdgivare i Finland och utomlands. Mellan länderna finns inga elektroniska patientdatasystem, så du ska själv se till att vårdgivaren utomlands får dina patienthandlingar. Låt vid behov översätta handlingarna till ett språk som vårdgivaren förstår.