Att använda hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

Du kan fritt resa utomlands från Finland för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Du har rätt att få vård i ett annat EU-land på samma villkor som invånarna i landet.


I EU-länderna måste serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården ta emot patienter från de andra EU-länderna som vill ha vård. Island, Liechtenstein och Schweiz är inte förpliktade till detta eftersom dessa länder inte tillämpar EU:s  patientdirektiv.

I EU-länderna måste alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvården bemöta patienterna jämlikt på basis av vårdbehovet. Tillgången till vård kan inte påskyndas eller begränsas på grundval av vilket land klienten bor eller är sjukförsäkrad i eller beroende på klientens nationalitet.

Ett EU-land kan endast begränsa tillgången till vård för klienter från andra EU-länder om de lokala invånarnas åtkomst till vård äventyras. Mottagarlandet kan tillämpa begränsningen till exempel om antalet utländska patienter är så stort att de lokala invånarnas åtkomst till vård äventyras.

Vårdgivaren ska meddela mottagarlandets myndigheter om tillämpning av begränsningen innan den verkställs. Du kan fråga mottagarlandets kontaktpunkt om det finns några gällandebegränsningar för mottagning till vård i landet.

Vårdgivaren kan kräva remiss

De praktiska arrangemangen när man söker sig till vård beror på det vårdgivande landets lagstiftning och praxis. Om mottagarlandet kräver remiss från en läkare för vård, måste du ha en sådan.

  • Kontrollera hos vårdenheten i förväg om du behöver en remiss för den planerade vården och om remissen ska vara skriven av en allmänläkare eller en specialist.
  • Fråga om vårdenheten accepterar en remiss skriven i Finland.
  • Ta också reda på vilket språk remissen och eventuella andra handlingar ska vara skrivna.

En läkare som är verksam i Finland kan vanligtvis inte skicka en remiss direkt till en vårdgivare utomlands. Du ska själv lämna den i Finland skrivna remissen och andra uppgifter som behövs i din vård till vårdgivaren. Kom ihåg att se till att informationen förmedlas på ett säkert sätt.

Hurdan vård kan man få utomlands?

Varje land erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster i enlighet med landets egen lagstiftning och nationella system. En lokal yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården beslutar om vården som ges.

När du söker dig utomlands för vård, kan vården som du får skilja sig från vården i Finland. Behandlingsformerna och -åtgärderna är olika i olika länder.

Utomlands kan du även få vård som inte ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland eller som i Finland klassificeras som experimentell eller icke-medicinsk vård. Kostnaderna för sådan vård ersätts inte.

Du kan använda tjänsterna inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Du kan använda tjänsterna inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i EU-länderna. Vilken vårdgivare som ger vården spelar ingen roll för ersättning av vårdkostnaderna. Du kan också ansöka om ersättning för vårdkostnaderna i efterhand hos FPA med blankett SV 128.

Serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i EU-länderna kan vanligtvis inte separeras till offentlig och privat hälso- och sjukvård på samma sätt som i Finland. I resten av Europa kan en serviceproducent samtidigt bedriva verksamhet både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Kontrollera hos och bekräfta med vårdgivaren om du får vården som patient inom det offentliga eller privata hälso- och sjukvårdsystemet i mottagarlandet.

När du planerar att söka dig till ett annat EU-land för vård, ska du själv ta reda på vårdmöjligheterna. Information om vårdenheter får du till exempel vid mottagarlandets kontaktpunkt.