Om du insjuknar i Europa

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz.


Med medicinskt nödvändig sjukvård avses vanligtvis sådan vård som inte kan vänta till att du återvänt till hemlandet. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar högst sex månader, till exempel för semester eller utbytesstudier. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du ska få sådan vård att du tryggt kan fortsätta din utlandsvistelse enligt planerna och återvända hem.

Du får det europeiska sjukvårdskortet från FPA

Om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland på någon annan grund ansvarar för dina vårdkostnader, får du det europeiska sjukvårdskortet från FPA.

  • Kortet är giltigt inom den offentliga hälso- och sjukvården i andra EU-/EES-länder och i Schweiz.
  • Med kortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare.
  • Förutom vid ett plötsligt insjuknande får du vård även när du behöver det på grund av försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.

Längden av din vistelse påverkar vårdens omfattning

Läkaren eller en annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården beslutar om vården som du får. Vid bedömning av ditt vårdbehov tas hänsyn till hur länge du vistas i landet.

Vilken vård som ges och i vilken omfattning beror på vistelselandets lagstiftning. Finländska myndigheter kan inte förplikta utländska hälso- och sjukvårdsinstanser att ge dig en viss behandling, även om du har rätt att få behandlingen i Finland.

Varje land har olika hälso- och sjukvårdssystem. Det europeiska sjukvårdskortet betyder inte att patienten får tjänsterna kostnadsfritt. Sådana tjänster inom hälso- och sjukvården som du skulle få kostnadsfritt i Finland kan vara avgiftsbelagda i ett annat land. Också klientavgifterna varierar i olika länder.

Ta reda på om vårdgivaren accepterar det europeiska sjukvårdskortet

Om du behöver vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz, ska du i mån av möjlighet ta reda på om vårdgivaren har ett avtal med det lagstadgade sjukförsäkringssystemet i landet. Om vårdgivaren har ett avtal, får du med det europeiska sjukvårdskortet vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare.

Om vårdgivaren inte har ett avtal med landets lagstadgade sjukförsäkringssystem, är det möjligt att du måste betala vårdkostnaderna själv. Om vårdgivaren inte accepterar det europeiska sjukvårdskortet och du själv måste betala kostnaderna för medicinskt nödvändig vård, ska du ansöka om ersättning i efterhand hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet eller hos FPA. Ansökan görs med blankett SV 128 senast sex månader efter att du betalat för vården.

Om du inte får medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukförsäkringskortet i den offentliga hälsovården i mottagarlandet, kan du utreda saken via Europeiska kommissionens service SOLVIT. SOLVIT påminner myndigheterna om dina rättigheter i EU och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

Läs mera om servicen SOLVIT på en sida www.solvit.eu.