Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Med tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården avses offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsteutbudet tillämpas på offentlig hälso- och sjukvård, privat hälso- och sjukvård som berättigar till ersättning från sjukförsäkringen samt på situationer där patienten söker sig till vård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz.


Enligt huvudregeln omfattar tjänsteutbudet medicinskt och odontologiskt motiverat

 • förebyggande av sjukdomar
 • undersökningar för konstaterande av sjukdom
 • vård
 • rehabilitering

Målet är att hälso- och sjukvården i Finland endast använder effektiva och trygga undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder som kan produceras till en rimlig kostnad. Därför har man ur tjänsteutbudet uteslutit verksamhet

 • som innebär en orimligt stor risk för patientens liv eller hälsa i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås

eller

 • vars effekt är liten och vars kostnader är orimliga i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås och det terapeutiska värdet.

Varför stadgas tjänsteutbudet i lag?

Orsaken till att tjänsteutbudet stadgas i lag är EU:s patientdirektiv, vars föreskrifter trädde i kraft i Finland i början av 2014. Enligt direktivet har en person som söker vård i ett annat land rätt till ersättning endast för sådana undersökningar och behandlingar som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Samma tjänsteutbud tillämpas både i hemlandet och vid gränsöverskridande vård när en finländare söker vård i ett annat EU-land eller en medborgare från ett annat EU-land söker vård i Finland.

Trots att patientdirektivet har bidragit till att tjänsteutbudet stadgas i lag, påverkar fastställandet av tjänsteutbudet de inhemska hälso- och sjukvårdstjänsterna. I Finland har man tidigare inte på ett täckande sätt definierat vilka tjänster som ingår i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Tjänsteutbudet definieras av rådet för tjänsteutbud

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården definieras av rådet för tjänsteutbud som inrättats i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Rådet har till uppgift att

 • utfärda rekommendationer om inkluderandet eller uteslutandet av hälso- och sjukvårdens undersökningar, åtgärder samt behandlings- och rehabiliteringsmetoder i tjänsteutbudet,
 • följa upp och utvärdera tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården,
 • på FPA:s och andra myndigheters begäran utfärda utlåtanden om tillämpning av tjänsteutbudet och om principerna för fastställandet av tjänsteutbudet,
 • delta i den offentliga debatten om tjänsteutbudet och samarbete kring det,
 • följa utvecklingen internationellt och delta i internationellt samarbete,
 • behandla andra ärenden som social- och hälsovårdsministeriet anvisar till rådet.