Vård som getts med förhandstillstånd

Om en person som bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz vill få vård i Finland men inte vill betala vårdkostnaderna själv kan han eller hon ansöka om förhandstillstånd för vården i Finland i sitt bosättningsland. Förhandstillstånd söks alltid hos en myndighet i bosättningslandet, vanligtvis den egna sjukförsäkringsinrättningen.


Förhandstillståndet består av blankett S2. Andra slags förhandstillstånd godtas inte inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland i så måtto att vårdkostnaderna ersätts via FPA.

En person som har ett förhandstillstånd (blankett S2) som har beviljats av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, betalar samma klientavgift som en kommuninvånare inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Ett förhandstillstånd är en betalningsförbindelse som bygger på EU-förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen och som används mellan länderna. Ett förhandstillstånd innebär att den som har beviljat tillståndet förbinder sig att ersätta det vårdgivande landet för vårdkostnaderna. FPA deltar i faktureringen och ersättningen av kostnaderna.

  • Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om ersättning hos FPA för kostnaderna för vård som getts med ett förhandstillstånd. Ersättning ska sökas med blankett Y 31 senast inom tolv månader efter utgången av den månad då kostnaderna har uppkommit. Som bilaga behövs en kopia av förhandstillståndet (blankett S2).
  • FPA fakturerar kostnaderna av det land som har beviljat förhandstillståndet.

Ett förhandstillstånd innebär att en patient som kommer till Finland för att söka vård får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt samma vårdprinciper och tidsfrister för vården som en person som bor i Finland.

FPA ersätter enbart den offentliga hälso- och sjukvården för vårdkostnaderna enligt förhandstillståndet

Ett förhandstillstånd som har beviljats av ett annat land (blankett S2) kan i Finland användas endast inom den offentliga hälso- och sjukvården i så måtto att FPA deltar i kostnadsförvaltningen.

FPA deltar inte i ersättningen av kostnaderna om en patient med stöd av ett förhandstillstånd har getts vård inom den privata hälso- och sjukvården och det inte är fråga om en tjänst som den offentliga hälso- och sjukvården har köpt. En vårdgivare inom den privata hälso- och sjukvården och beviljaren av tillståndet kan dock sinsemellan avtala om faktureringen och betalningen av kostnaderna.

En person har rätt till FPA:s sjukvårdsersättningar i efterhand

Om en person har beviljats förhandstillstånd för vård i Finland och har fått vården inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan han eller hon få sjukvårdsersättningar från FPA i efterhand. Serviceproducenten kan inte ge personen direktersättning på basis av förhandstillståndet.

Man kan ansöka om ersättning för vårdkostnader från FPA med blankett SV 127 inom sex månader från det att kostnaderna uppkommit. En kopia av förhandstillståndet ska bifogas ansökan. Ersättning för läkemedelskostnader söks med blankett SV 178 och ersättning för resekostnader med blankett SV 4.

Det kan även vara förmånligare för personen att ansöka om ersättning för alla kostnader direkt hos den egna sjukförsäkringsinrättningen. Han eller hon ska själv ta reda på varifrån det blir förmånligast att ansöka om ersättning.

Den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland är skyldig att ta emot en person som kommer från ett annat EU-land för att söka vård på samma sätt som en person som bor i Finland. Om en person som kommer från ett EES-land eller Schweiz har ett förhandstillstånd (blankett S2) kan han eller hon ges vård om vårdgivaren har ledig vårdkapacitet.