Skyldighet att ge vård till patienter från utlandet

Alla har alltid rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. En person från utlandet kan med stöd av den nationella lagstiftningen, EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal om social trygghet även ha rätt till andra tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.


Den offentliga hälso- och sjukvården är skyldig att ge en person från utlandet:

Brådskande vård oberoende av från vilket land personen kommer, vilken nationalitet han eller hon har eller varför han eller hon är i Finland.

 • Utgångspunkten är att personer från andra länder än EU-/EES-länder eller Schweiz i allmänhet själva står för kostnaderna för den brådskande vården.

Medicinskt nödvändig vård till en person som kommer från ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och som vistas tillfälligt i Finland.

 • Med medicinskt nödvändig vård avses vård som patienten måste få för att tryggt kunna återvända till hemlandet enligt den ursprungliga planen. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, vanligtvis en läkare, fattar beslut om den vård som ska ges. Vid bedömningen av vårdbehovet och ordnandet av vården beaktas hur länge patienten har för avsikt att stanna i Finland. Vård ska ges till följd av ett akut insjuknande, en kronisk sjukdom samt graviditet och förlossning.
 • Med en tillfällig vistelse avses i allmänhet att man vistas i Finland mindre än ett år. Syftet kan till exempel vara utbytesstudier eller en semesterresa.
 • Patienten får vård genom att erlägga klientavgiften för kommuninvånare när han eller hon visar upp det europeiska sjukvårdskortet för vårdgivaren.
 • Personer från Australien visar sin rätt till vård med passet. Dessutom ska patientens fasta bostadsadress finnas i Australien.

All vård som konstaterats vara nödvändig När personen har en hemkommun i Finland. Det har ingen betydelse om personen är sjukförsäkrad i Finland eller i vilket land han eller hon bor. Dessutom ska vård ges till en person

 • som av FPA har beviljats Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland eller ett annat intyg över rätt till vård för att erhålla vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personen kan ha rätt att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården till exempel till följd av arbete i Finland eller pension som betalas ut från Finland. Intyget över rätt till vård innehåller även information om vårdkostnaderna.
 • som kommer från ett annat EU-land för att söka vård och anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Vård ska ges på samma sätt som till personer som bor i Finland, men personen ansvarar i allmänhet själv för vårdkostnaderna.

Den privata hälso- och sjukvården och en självständig yrkesutövare ska ge patienter från ett EU-/EES-land eller Schweiz vård utan diskriminering. Vården ska ordnas likvärdigt på samma grunder och till samma pris som för andra patienter som får vård i motsvarande situation och som bor i Finland och är sjukförsäkrade här.

Inom den privata hälso- och sjukvården används vanligtvis inga intyg över rätt till vård. Patienten ansvarar själv för vårdkostnaderna.

En person som kommer från utlandet och som inte har någon hemkommun i Finland ska visa upp ett intyg över rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården för att få vården med klientavgiften för kommuninvånare.

Intyg över rätt till vård är

 • det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) eller ett intyg som ersätter detta
 • det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare, som beviljats av FPA
 • ett identitetsbevis (personer som bor i ett annat nordiskt land)
 • ett pass (personer som bor i Förenade kungariket, Australien och ett annat nordiskt land)
 • Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA.

Om patienten inte har något intyg över rätt till vårdförmåner

Om en patient som kommer från utlandet inte har något intyg över rätt till vård kan han eller hon faktureras för de faktiska vårdkostnaderna.

Om personen inte har något europeiskt sjukvårdskort eller till exempel har tappat bort det ska han eller hon i första hand själv skaffa ett nytt kort eller ett intyg som ersätter det från sin egen sjukförsäkringsinrättning.

När vårdgivaren ansöker om statlig ersättning från FPA för kostnaderna för vården av en patient från utlandet ska en kopia av intyget över rätt till vård bifogas ansökan. En person som kommer från ett annat nordiskt land, Förenade kungariket eller Australien ska dessutom ha en fast bostadsadress i det aktuella landet. Bostadsadressen ska anges i ansökan om statlig ersättning.

FPA:s center för internationella ärenden utreder vid behov en patients rätt till vård

Om det finns oklarheter gällande en persons rätt till vård, sjukvårdsersättningar eller intyget över rätt till vård kan man vid behov be FPA:s center för internationella ärenden om mer information.