Patienter från andra EU-länder som kommer till Finland för planerad vård

En person kan fritt söka vård i Finland om ett annat EU-land ansvarar för hans eller hennes vård. Han eller hon har rätt att få vård inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården på samma sätt som en person som bor i Finland.


Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården ska ta emot en person som kommer från ett annat EU-land för att söka vård på samma sätt som en person som bor i Finland. Mottagandet av personer som kommer från EU-länder för att söka vård kan begränsas endast i undantagsfall.

En person som kommer till Finland från ett annat EU-land för att söka vård ansvarar i allmänhet själv för vårdkostnaderna. Om personen har ett förhandstillstånd (blankett S2) som beviljats av ett annat EU-eller EES-land eller Schweiz för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland behöver han eller hon inte betala vårdkostnaderna själv.

Med klientavgiften för kommuninvånare ges även vård till en person som bor i ett annat EU-/EES-land och för vars sjukvårdkostnader Finland ansvarar. En sådan person har ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA, eller ett europeiskt sjukvårdskort för pensionärer, som är limegrönt på baksidan.

  • Vårdbehovet hos en person som kommer till Finland från ett annat EU-land för att söka vård bedöms på samma sätt som i fråga om en person som bor i Finland.
  • Vården ges enligt nivåstruktureringen av vården, antingen inom primärvården eller den specialiserade sjukvården.
  • En person som kommer från ett annat EU-land för att söka vård placeras i samma vårdkö som en person som bor i Finland.
  • Tidsfristerna för att få vård gäller även personer som kommer till Finland från ett annat EU-land för att söka vård på samma sätt som för personer som bor i Finland.

En patient som kommer från ett land utanför EU kan tas emot om vårdgivaren har ledig vårdkapacitet

En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården kan även ta emot patienter från länder utanför EU för icke-brådskande vård om det finns ledig vårdkapacitet. Det finns dock ingen skyldighet att ta emot patienter från länder utanför EU. Därmed har man heller ingen skyldighet att ta emot patienter som kommer till Finland från ett EES-land (Norge, Island eller Liechtenstein) eller Schweiz för att söka vård.

Rätten att söka vård i ett annat EU-land bygger på EU:s patientdirektiv (2011/24/EU). I Finland sattes direktivet i kraft från och med den 1 januari 2014 genom lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Alla ska alltid ges brådskande vård, oberoende av patientens boningsort eller nationalitet.

Vård som ges i form av en köpt tjänst

Den offentliga hälso- och sjukvården är skyldig att ta emot en person som kommer från ett annat EU-land för att söka vård, oberoende av hur hälso- och sjukvårdstjänsterna produceras. En person som kommer från ett annat EU-land för att söka vård ska därför även kunna ta del av vård som anskaffas som en köpt tjänst.

  • Personen söker vård enligt den normala praxisen. Han eller hon ska vid behov hänvisas till den köpta tjänsten på samma grunder som kommuninvånarna.
  • Personen ansvarar i allmänhet själv för vårdkostnaderna. Kommunen eller samkommunen fakturerar patienten för samma kostnad som den betalar den utomstående serviceproducenten för vården.
  • Om en person har ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och vården enligt tillståndet ordnas som en köpt tjänst, får han eller hon den vård som anskaffats i form av en köpt tjänst med klientavgiften för kommuninvånare. Kommunen eller samkommunen kan ansöka om statlig ersättning för vårdkostnaderna från FPA, efter att de först har erlagts till producenten av den köpta tjänsten.