FPA:s center för internationella ärenden kan vid behov hjälpa till att reda ut saken.

 1. Ta reda på om patienten har en hemkommun i Finland.

Om patienten har en hemkommun får han eller hon tillgång till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården genom att betala klientavgiften för kommuninvånare. Det spelar ingen roll vilken nationalitet patienten har, av vilken anledning han eller hon vistas eller bor i Finland eller från vilket land han eller hon har kommit till Finland.

 1. Om patienten inte har en hemkommun i Finland ska du ta reda på om EU-lagstiftningen (personer från EU- och EES-länder samt Schweiz) eller ett internationellt avtal om social trygghet (vissa persongrupper från Australien och Québec) ska tillämpas på hans eller hennes situation eller om han eller hon har rätt att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med stöd av annan lagstiftning.

Om svaret är nej, se punkt 3 nedan.

Om svaret är ja, iaktta följande principer:

 • En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer patientens vårdbehov, varvid patientens rätt till vård beaktas. Rätten till vård är antingen omfattande (alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården) eller begränsad (medicinskt nödvändig vård). Omfattningen av rätten till vård framgår av patientens intyg över rätt till vård.
 • Patienten betalar samma klientavgift för vården som en kommuninvånare gör i motsvarande situation.
 • Ta en kopia av patientens intyg över rätt till vård, som ska vara giltigt vid tidpunkten då vården ges
  • det europeiska sjukvårdskortet eller ett intyg som ersätter detta
  • det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer, som beviljats av FPA
  • Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland
  • ett pass från bosättningslandet (personer från Norden, Australien eller Förenade kungariket)
  • ett officiellt identitetsbevis (personer från ett annat nordiskt land).
 • Staten betalar ersättning till den som upprätthåller den offentliga hälso- och sjukvården för de kostnader som produktionen av tjänsterna orsakat, såvida att förutsättningarna uppfylls. Ansökan om statlig ersättning från FPA görs med blankett Y 31.
 • Om patienten inte har något intyg över rätt till vård ska du be honom eller henne skaffa ett.
 • Kontakta FPA:s center för internationella ärenden om patienten inte själv kan skaffa ett intyg över rätt till vård.
  1. Om patienten har kommit från ett annat EU-land enkom för att söka vård inom den offentliga hälso- och sjukvården ska han eller hon vårdas som en kommuninvånare.

Patienten betalar själv alla kostnader för vården om han eller hon inte har något förhandstillstånd (blankett S2). Om patienten har ett förhandstillstånd betalar han eller hon klientavgiften för kommuninvånare för vården, och vårdgivaren kan ansöka om statlig ersättning för de faktiska vårdkostnaderna.

 1. Om patienten inte har någon hemkommun och inget adekvat intyg över rätt till vård kan fås (se punkt 2) har patienten med stöd av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen rätt till brådskande vård.
 • Patienten betalar högst kostnaderna för produktionen av tjänsten.
 • En privat försäkring kan också stå för kostnaderna, om patienten har till exempel en reseförsäkring. Vårdgivaren och försäkringsbolaget kan avtala om att kostnaderna tas ut direkt av försäkringsbolaget.