Begränsning av mottagandet av patienter från utlandet

En kommun eller samkommun kan i undantagsfall under en viss tid begränsa mottagandet av patienter som kommer från andra EU-länder för att söka vård vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården, om kommuninvånarnas möjlighet att få vård äventyras. I praktiken avser detta till exempel en situation där tidsfristerna för vård har överskridits för kommuninvånarna.


Begränsningen av mottagandet för vård kan enbart gälla den del av verksamheten inom hälso- och sjukvården där en begränsning är motiverad. Begränsningen kan således gälla till exempel en viss vårdkö eller en viss tjänst inom ett visst specialområde. Begränsningen kan inte samtidigt gälla all verksamhet vid verksamhetsenheten, till exempel hela sjukhuset eller hälsovårdscentralen.

Ett förvaltningsbeslut ska fattas om begränsningen av mottagandet.

  • Beslutet kan vara i kraft ett år i taget, varefter det vid behov kan förnyas.
  • Beslutet ska anmälas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), regionförvaltningsverket och kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, dit anmälan kan skickas per e-post (yhteyspiste(at)kela.fi).
  • De gällande begränsningarna publiceras i den här webbtjänsten under sidan Planerad vård i Finland.

Begränsningen av mottagandet gäller inte en patient som har rätt till vård enligt EU-lagstiftningen

Begränsningen av mottagandet gäller enbart situationer där en person har kommit till Finland från ett annat EU-land enkom för att söka vård.

Begränsningen av mottagandet gäller inte situationer där en person

  • har rätt att få medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland. Detta innebär att en person som har ett europeiskt sjukvårdskort som har beviljats av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz har rätt att få vård på grund av ett akut insjuknande eller en förvärrad kronisk sjukdom när han eller hon vistas tillfälligt i Finland (till exempel under en semesterresa). Också en person som är fast bosatt i Australien har rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland.
  • har rätt till all sjukvård som han eller hon behöver i Finland, även om personen är fast bosatt i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Det är i allmänhet fråga om en pensionär för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar och som av FPA har beviljats det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer.
  • till följd av sitt arbete har rätt till sjukvård i Finland, trots att han eller hon inte bor i Finland. FPA beviljar sådana personer Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, av vilket personens rätt till vård samt vårdrättens omfattning framgår.

Om en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården har beslutat att begränsa mottagandet av patienter som kommer från utlandet gäller begränsningen även de patienter som kommer till Finland för att söka vård och som har ett förhandstillstånd som har beviljats av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz (blankett S2).