Icke-brådskande vård utomlands

En patient kan fritt söka vård utomlands. Man kan söka vård utan förhandstillstånd eller förhandsanmälan till de finländska myndigheterna. Patienten kan också ansöka om förhandstillstånd för vård utomlands hos FPA (blankett S2).


FPA betalar i efterhand sjukvårdsersättningar till patienter som fått icke-brådskande vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Förutsättningen är att Finland ansvarar för patientens sjukvårdskostnader.

En patient som själv har betalat kostnaderna för vård utomlands kan i efterhand ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 128. Ersättningen bör sökas inom sex månader efter att betalning av kostnaderna.

  • Om patienten inte vill betala kostnaderna för vården själv kan han eller hon ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129. En patient som beviljas förhandstillstånd betalar den lokala klientavgiften för vården.
  • En vårdgivare kan också skicka en patient utomlands för vård genom att skaffa vården som en köpt tjänst.

FPA ersätter inte patienten för vård utanför EU/EES eller Schweiz om patienten avsiktligt har sökt vård utomlands. FPA betalar ersättning för vård utanför EU endast i sådana fall där patienten har behövt vård till exempel på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning vid en tillfällig vistelse utomlands.

Patienten måste själv ta reda på möjligheterna till vård utomlands

Utgångspunkten är att en patient som söker vård utomlands själv måste utreda vårdmöjligheterna och hur han eller hon söker sig till vården. Patienten ansvarar också själv för eventuell översättning av handlingar och för att de egna patientuppgifterna skickas till vårdgivaren.

En enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården kan också rekommendera patienten att söka en viss vårdenhet utomlands. Då bör patienten hänvisas att ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129. Den offentliga hälso- och sjukvården kan också direkt ta kontakt med FPAs center för internationella ärenden. Innan en patient åker utomlands för vård bör man höra sig för om den utländska vårdgivaren kan ta emot ett förhandstillstånd beviljat av FPA (blankett S2).

Alla EU-länder har en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ger information om hälso- och sjukvårdstjänster och om hur man uppsöker vård i landet i fråga. Information om hälso- och sjukvårdstjänster enligt land finns även på denna webbplats.

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse

Personer som bor i Finland har rätt att få förhandstillstånd för vård i ett EU-/EES-land eller i Schweiz om personens vårdbehov är medicinskt motiverat och den vård som personen behöver inte kan tillhandahållas inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland inom en medicinskt sett rimlig tid. Dessutom förutsätts att den behandling som ges utomlands hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.

  • Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse för ersättning av vårdkostnaderna till det vårdgivande landet.
  • FPA administrerar ersättningarna för vårdkostnader på basis av förhandstillståndet mellan länder.
  • Sist och slutligen är det patientens hemkommun eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet som FPA fakturerar och som ansvarar för kostnaderna för vård som getts med förhandstillstånd.
  • Man kan ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129. Tillståndet beviljas med blankett S2. Man kan också ansöka om tillståndet i efterhand.

Förhandstillstånd behöver inte beviljas om ifrågavarande vård eller behandling inte hör till tjänsteutbudet inom den finländska hälso- och sjukvården eller om behandlingen kan ordnas i Finland inom en medicinskt sett rimlig tid. Tillstånd kan beviljas enligt prövning även om förutsättningarna för beviljande av tillståndet inte uppfylls, till exempel av språkliga eller kulturella skäl.

FPA ber alltid den offentliga hälso- och sjukvården i patientens hemkommun om ett utlåtande till ansökan om förhandstillstånd. På basis av utlåtandet ger FPA patienten ett positivt eller negativt beslut. Den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande är bindande för FPAs beslut.

Ansökningar om förhandstillstånd handläggs vid FPAs center för internationella ärenden. Du kan kontakta FPAs center för internationella ärenden vid frågor om förhandstillstånd eller utlåtanden till förhandstillstånd.

Köpt tjänst från utlandet

Den offentliga hälso- och sjukvården kan vid behov köpa den vård eller behandling en patient behöver från utlandet.

  • Endast vårdgivaren kan hänvisa en patient till vård som skaffas i form av en köpt tjänst.
  • Den som ordnar den köpta tjänsten ansvarar för kostnaderna för undersökning, vård och eventuell rehabilitering samt för de praktiska arrangemangen.
  • Vård som skaffas som en köpt tjänst ska uppfylla samma villkor som ställs då den offentliga hälso- och sjukvården själv producerar en motsvarande tjänst.

Om vården skaffas som en köpt tjänst från utlandet betalar patienten hemkommunens klientavgift för vården. FPA kan i efterhand ersätta patientens kostnader för resan till vårdenheten. Man kan ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 128 inom sex månader efter att betalning.